• Masterclasses opbrengstgericht werken
  in groep 1 en 2

  Kunnen kleuters nog kleuteren? Komt de spontane ontwikkeling van kleuters niet onder druk te staan? Met de opkomst van opbrengstgericht werken klinken deze vragen steeds vaker. Opbrengstgericht werken en kleuteronderwijs hoeven elkaar niet te bijten.
  Want is onderwijs niet altijd gericht op opbrengsten? Juist het spel van jonge kinderen levert de beste resultaten en de diepste leerervaringen op!

  Wel vraagt opbrengstgericht werken bij jonge kinderen specifieke pedagogische kennis en vaardigheden van leerkrachten. Daarom biedt de Educatieve Academie voor leerkrachten in kleutergroepen een reeks van 8 masterclasses opbrengstgericht werken van School aan Zet aan.

  Uit de praktijk..
  "Het was erg leerzaam en interessant."
  "Veel praktische tips!"

  Masterclasses
  1. Masterclass Spel en spelbegeleiding
  2. Masterclass Organisatie in de onderbouw
  3. Masterclass Taal
  4. Masterclass Rekenen en wiskunde
  5. Masterclass Jonge risicokind
  6. Masterclass Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
  7. Masterclass Handelingsgericht observeren in verschillende speel-/leersituaties
  8. Masterclass Rol onderbouwcoördinator 

  Klik hier voor inhoudelijke informatie over deze masterclasses. 

  Klik hier voor de geplande data, aanmelden en andere praktische informatie.


   
   

 • 1. Masterclass Spel en spelbegeleiding
  Wat is nu eigenlijk de samenhang tussen spelend leren en opbrengstgericht werken? Tijdens deze masterclass wordt inzichtelijk gemaakt hoe aandacht voor de kwaliteit van spel kan leiden tot hoge opbrengsten in de kleuterperiode.

  Doelen:
  de deelnemers weten welke soorten spel ingezet kunnen worden om opbrengstgericht leren te bevorderen;
  de deelnemers weten over welke vaardigheden leerkrachten moeten beschikken om de kwaliteit van het spel te verhogen.

  2. Masterclass Organisatie in de onderbouw
  Het fundament voor een goede doorgaande ontwikkeling in het basisonderwijs op het gebied van taal en rekenen, wordt gelegd in de kleutergroepen. Daarbij kenmerkt het onderwijs in de groepen 1 en 2 zich door variatie en differentiatie. Goede planning en organisatie zijn voorwaarden om dit te realiseren. Hoe je dit doet, staat centraal in deze masterclass.

  Doelen:
  de deelnemers weten hoe je het IGDI-model kunt inzetten in een kleutergroep;
  de deelnemers weten hoe je in de kleutergroep zelfstandig kunt laten werken met een teken voor uitgestelde aandacht;
  de deelnemers weten hoe je gericht aan leerdoelen kunt werken aan de instructietafel of in de kleine kring.

  3. Masterclass Taal
  Goed taal- en voorbereidend lesonderwijs in de kleutergroepen met behoud van de eigenheid van de kleuterperiode volgens de cyclus van opbrengstgericht werken. Hoe doe je dat? Tijdens de masterclass willen we antwoord geven op deze vraag. Hierbij richten we ons op de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en uiteraard het didactisch handelen van de leerkracht. De inhoudelijke domeinen die aan bod komen zijn: voorbereidend lezen en kritisch/begrijpend luisteren in directe relatie met woordenschatontwikkeling.

  Doelen:
  de deelnemers weten hoe je betekenisvolle taalactiviteiten kunt inzetten in het spel van kleuters;
  de deelnemers weten hoe je de woordenschat kunt bevorderen in de kleutergroep;
  de deelnemers weten hoe je de mondelinge communicatie kunt bevorderen;
  de deelnemers kunnen gericht routines inzetten om de tussendoelen geletterdheid te bevorderen.

  4. Masterclass Rekenen en wiskunde
  Goed voorbereid rekenonderwijs in de kleutergroepen met behoud van de eigenheid van de kleuterperiode volgens de cyclus van opbrengstgericht werken. Hoe doe je dat? Tijdens de masterclass staat het beantwoorden van deze vraag centraal. Hierbij is de aandacht gericht op de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en het didactisch handelen van de leerkracht.

  Doelen:
  de deelnemers weten hoe je doelgericht activiteiten kunt ontwerpen met de domeinen 'tellen en getalbegrip', meten en meetkunde;
  de deelnemers weten hoe je betekenisvolle reken- en wiskundeactiviteiten kunt inzetten in het spel van kleuters.

  5. Masterclass Jonge risicokind
  In elke kleuterklas zijn er altijd wel een paar kleuters die de leerkracht hoofdbrekens bezorgen. Het gaat dan niet alleen om kinderen die het gebeuren in de klas verstoren maar ook om kinderen die een leemte, stilstand of terugval laten zien in de ontwikkeling. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt om een kind is het van belang dat daarin wordt ondersteund en begeleid. Deze begeleiding dient planmatig te verlopen, met aandacht voor het handelen van de leerkracht en de effecten daarvan op het kind. Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op het begeleidingsproces en het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht en de rol van de externe begeleider daarbij.

  Doelen:
  de deelnemers kennen het belang van bevordering van de executieve functies voor de ontwikkeling van het jonge kind;
  de deelnemers weten wat je moet doen om de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften doelgericht te begeleiden.

  6. Masterclass Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
  Hoe geef je invulling aan differentiatie in een kleutergroep waarin kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zitten? Bij het beantwoorden van deze vraag, leggen we tijdens de masterclass de relatie met taal-, lees- en rekenonderwijs in de kleutergroep. Centraal staat de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en natuurlijk het didactisch handelen van de leerkracht bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

  Doelen:
  de deelnemers weten hoe je zo vroeg mogelijk kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen;
  de deelnemers weten aan welke voorwaarden activiteiten moeten voldoen die kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uitdaging bieden;
  de deelnemers weten hoe je deze uitdaging vorm kunt geven met de gewone materialen die in de kleutergroep aanwezig zijn.

  7. Masterclass Handelingsgericht observeren in verschillende speel-/leersituaties
  Om in een kleutergroep op een goede manier te kunnen differentiëren, is het zaak dat de leerkracht zich een goed beeld vormt van de kinderen. Het is dan ook belangrijk dat je weet waarop je moet letten bij observaties. Vervolgens gaat het er natuurlijk ook om dat je doelgericht inspeelt op wat je ziet. Hoe je dit alles kunt doen, komt in deze masterclass aan de orde.

  Doelen:
  de deelnemers weten de verschillen tussen het observeren van de ontwikkeling en het toetsen van de kennis of vaardigheden;
  de deelnemers weten hoe je de verschillende niveaus van kleuters te weten kunt komen d.m.v. observaties;
  de deelnemers weten hoe je deze niveaus als uitgangspunt kunt nemen voor een beredeneerd gedifferentieerd aanbod in het spelen en werken, als in de taalactiviteiten.

  8. Masterclass Rol onderbouwcoördinator
  Je weet waarop je Goede ondersteuning bieden aan leerkrachten in groep 1 en 2 vraagt kennis van zaken over het kleuteronderwijs en het specifieke karakter van kleuterdidactiek. Daarnaast is het belangrijk dat je een helder beeld hebt van de doorgaande ontwikkeling op het gebied van taal, lezen en rekenen. Welke accenten moeten er worden gelegd zodat de aansluiting met groep 3 voor alle kinderen goed verloopt? Hoe differentieer je in een kleutergroep en hoe vertaal je dit in een groepsplan? Deze vragen staan centraal in de masterclass.

  Doelen:
  De deelnemers weten hoe doelgericht en opbrengstbewust de leerkrachten van groep 1 en 2 kunnen worden ondersteund in de eigen organisatie;
  De deelnemers weten het eigene van de kleuterdidactiek;
  De deelnemers weten hoe de doorgaande lijn groep 1-2-3 lezen en rekenen eruit ziet;
  De deelnemers weten op welke wijze gedifferentieerd kan worden in de groep;
  De deelnemers weten hoe ze de leerkrachten kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een groepsplan;
  De deelnemers weten hoe ze de leerkrachten kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een groepsoverzicht.

 • Planning
  De masterclasses worden gegeven op woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur in Zwolle op de volgende data:

  1. Spel en spelbegeleiding - 20 september 2017
  2. Organisatie in de onderbouw - 18 oktober 2017
  3. Masterclass Taal - 8 november 2017
  4. Rekenen en wiskunde - 17 januari 2018
  5. Jonge risicokind - 14 februari 2018
  6. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong - 4 april 2018
  7. Handelingsgericht observeren in speel-/leersituaties - 25 april 2018
  8. Rol onderbouwcoördinator - 30 mei 2018

  Prijs
  De prijs voor het volgen van de masterclasses is €115,- per masterclass.

  Doelgroep
  Leerkrachten van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders.

  Aanmelden
  Wanneer je je wilt aanmelden voor deze masterclasses, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie.
  Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

  Vervolg en verdieping
  Er is altijd een vervolg op maat mogelijk op de eigen school. Vraag de cursusleider naar de mogelijkheden. Daarnaast zijn de cursussen 'Ontdek de wereld van de taal' en 'Ontdek de wereld van de wiskunde voor kleuters' een verdieping op deze masterclasses.

  Docent
  Truus Visser. Truus is als docent en adviseur verbonden aan de Educatieve Academie. Truus heeft vele jaren ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Vanuit die functie verzorgt zij nascholing voor leerkrachten in de onderbouw en adviseert bij de implementatie van trajecten in de onderbouw.

  Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback