Ouderavond seksuele vorming

Het (in)leiden van een ouderavond over seksuele vorming in de basisschool

In onze geseksualiseerde samenleving komen ook christelijke / gereformeerde basisscholen voor de vraag te staan: Hebben we als school een taak rond het geven van relationele en seksuele vorming? Ouders zijn de eerst aangewezenen om dit aspect van de opvoeding ter hand te nemen. Maar ook de school kan daar een rol in spelen. Al was het alleen maar vanuit de hoop, dat kinderen ook op school de boodschap meekrijgen: seksualiteit is iets moois en hoort bij het leven. God heeft ons als Zijn beeld geschapen en dat mag ook gestalte krijgen in ons omgaan met seksualiteit. Daarnaast is het helaas zo, dat uit onderzoek blijkt, dat een behoorlijk aantal ouders het nog steeds knap lastig vindt om te praten met hun kinderen over seksualiteit.

Een ouderavond biedt kansen om in een open gesprek met ouders te spreken over seksuele vorming thuis en op school. Ouders kunnen zo de gelegenheid krijgen om hun mening te vormen over de bijdrage van de school op dit gebied. Bovendien kan er ook helder worden, welke waarden de school wil laten doorschijnen in het praten over seksualiteit.

Doel
In twee bijeenkomsten willen we de volgende doelen bereiken:
- De Bijbelse visie op seksualiteit opnieuw met elkaar onderzoeken.
- Visieontwikkeling over de plaats van relationele en seksuele vorming in de basisschool.
- Kennis van de seksuele ontwikkeling van kinderen.
- Vergroting van de kennis over methoden om seksuele voorlichting te geven.

Werkwijze
De avond kan begonnen worden met een lezing, waarin vanuit bijbels perspectief het licht op seksualiteit wordt geworpen. Daarna wordt de taak van de ouders en de rol van de school op dit gebied besproken. Ook worden in de lezing mogelijke haken en ogen rond het geven van seksuele vorming voor het voetlicht gehaald.
Via het bespreken in groepjes van stellingen over dit onderwerp kunnen ouders (en leerkrachten) vervolgens van gedachten wisselen over dit onderwerp. In een plenaire slotbespreking kan tenslotte de mening van de ouders worden gepeild rond de invoering van relationele en seksuele vorming in de basisschool.

Doelgroep
Ouders en groepsleerkrachten basisonderwijs.

Trainer
Nel Hendriks, psycholoog. Zij is als docent verbonden aan de pabo van de Educatieve Academie. Daar verzorgt ze onder andere voor derdejaars studenten een module Beroepshouding en seksualiteit.

Data en locatie
De data en de locatie kunnen in overleg met de trainer worden vastgesteld.

Kosten en meer informatie
De totale kosten zijn afhankelijk van uw vraagstelling. Voor een indicatie van de kosten of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de relatiemanager van uw school of u kunt contact opnemen met ons via educatieveacademie@viaa.nl of via telefoonnummer 038 - 42 555 42.