Protocol ERWD - dyscalculie

In juni 2011 is het protocol 'Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie' verschenen (in de wandelgangen: het ‘Dyscalculie-protocol’). Dit landelijk protocol is "een transparant document dat richtlijnen en adviezen biedt voor het handelen in de praktijk van het rekenwis-kundeonderwijs bij het ontwerpen van leerprocessen en bij gerichte begeleiding van leerlingen waarbij het leren van rekenen-wiskunde niet optimaal verloopt of zelfs stagneert", aldus de makers.

Uit de samenvatting van het protocol
Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het protocol biedt een leidraad voor de volgende activiteiten:
• het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
• het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen;
• het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
• het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;
• het ontwikkelen van rekenbeleid;
• het ontwikkelen van zorgbeleid.

De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidraad:
1. Functionele gecijferdheid.
2. Ontwikkeling van rekenwiskundige concepten als fundament.
3. Ieder kind is anders.
4. Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling.
5. Onderscheid tussen Ernstige rekenwiskunde-problemen en Dyscalculie.
6. Vroegtijdige signalering en onderkenning.
7. Diagnosticerend onderwijzen en handelingsgerichte diagnostiek.
8. Resultaatgerichte begeleiding.

Klik hier om het protocol online te bekijken. Wilt u het protocol bestellen? Klik dan hier.

Begeleiding
De Educatieve Academie kan u ondersteunen bij de invoering en toepassing van het protocol ERWD. Samen met u bekijken we de consquenties van het protocol: voor het dagelijks rekenonderwijs, maar ook voor het realiseren van Passend Onderwijs in uw school. En we begeleiden het proces: op school-, groeps- en kindniveau.

Adviseurs
Jan Huizenga -
is geregistreerd orthopedagoog en ondermeer gespecialiseerd in dyslexie en dyscalculie.
Wiep Hoksbergen - is rekenspecialist en ondermeer gecertificeerd adviseur m.b.t. het protocol ERWD.

Meer informatie?
Meer weten over het protocol ERWD of over de invoering?
Neem dan contact op met Wiep Hoksbergen:  
T (038) 425 55 42 
E  w.hoksbergen@viaa.nl of via educatieveacademie@viaa.nl

 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback