Rekencoordinator

Coördinator rekenen (Post-HBO)

Algemeen
Het aantal taken binnen een schoolorganisatie neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid. De post-hbo-opleidingen zijn ontstaan om (beoogde) middenmanagers op een bepaald terrein binnen de eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol en een begeleidende rol te laten spelen. Als inhoudelijk deskundigen vervullen zij ook een rol op schoolniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken en bij de contacten met de ouders..

De Post-HBO-opleiding tot coördinator rekenen is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze gecertificeerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme).
De opleiding wordt regelmatig geactualiseerd.. Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerlijnen van reken-wiskundeonderwijs sluit de opleiding aan op actuele ontwikkelingen als:
- de referentieniveaus rekenen;
- resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten;
- de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs;
- het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD);
- bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

Als coördinator bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. Door deze taak te vervullen, en de opleiding te volgen, komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als:
- het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
- het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
- het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
- het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
- het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs.

Inhoud
Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op je eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als coördinator rekenen op de volgende terreinen:
- Gecijferdheid
- Vakdidactiek
- Collegiale consultatie
- Onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid

In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden.
Een centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school?
In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: Wat hebben mijn collega´s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid?

Studiebelasting en studieduur
Je bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en ontwikkeling van het rekenonderwijs op je eigen school. Het portfolio dient als basis voor de assessments. Hierin toon je je eigen ontwikkeling op het terrein van de specifieke competenties aan. Deze post-HBO-opleiding heeft een belasting van 200 studiebelastingsuren verdeeld over 2 cursusjaren (8 bijeenkomsten per jaar).

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het register van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

Doelgroep
Leraren (speciaal) basisonderwijs die met plezier het vak rekenen-wiskunde beoefenen, die collega’s met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen.

Cursusleider
De cursus wordt verzorgd door Ruud Houweling, Wim van Gelder  en Wiep Hoksbergen.
Ruud is wiskundige. Sinds 2004 werkt hij als docent rekenwiskunde didactiek aan de Educatieve Academie van Viaa. Daarvoor was hij lange tijd docent wiskunde aan de GSR te Rotterdam (VO-school). Ruud werkte mee aan de Pabo–rekenmethode Keerpunt, uitgegeven bij Van Gorcum te Assen en de rekenmethode voor hoogbegaafde kinderen Rekentijger, uitgegeven door Zwijssen.

Wim heeft vele jaren op basisscholen gewerkt. Hij verzorgt reken-wiskundeonderwijs op de Pabo en heeft zich hierbij o.a. gespecialiseerd in de Kennisbasis Rekenen en de didactiek die daarbij hoort. De werkwijze van Wim kenmerkt zich door enthousiasme en gedrevenheid. Wim volgde aan het Freudenthal Instituut de opleiding "Rekenen-wiskunde & Didactiek".

Wiep is rekenspecialist op de Educatieve Academie van Viaa. Hij adviseert en begeleidt basisscholen op het gebied van Reken-wiskundeonderwijs. Hij specialiseerde zich in Rekenverbetertrajecten, rekendidactiek en het omgaan verschillen in de rekenles. Op de Pabo verzorgt Wiep verschillende rekenmodules, inclusief de bijbehorende curriculumontwikkeling. Wiep is vele jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs. Aan de Universiteit Utrecht studeerde hij Onderwijskunde en aan het Freudenthal Instituut in Utrecht volgde hij de opleiding "Rekenen-wiskunde & Didactiek".

Data en locatie eerste jaar
De cursus vindt plaats op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle op de volgende data:
4 oktober 2017
15 november 2017
13 december 2017
31 januari 2018
7 maart 2018
11 april 2018
9 mei 2018
6 juni 2018

Data en locatie tweede jaar
De data en locatie voor de tweedejaars cursisten zijn op te vragen via de Educatieve Academie.

Aanmelding
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Motivatiebrief
Om deel te kunnen nemen aan de cursus is het de bedoeling dat je een motivatiebrief schrijft. Na aanmelding ontvang je hierover bericht van de cursusleiders.

Prijs
Deze tweejarige cursus kost in het totaal €1950,- per deelnemer (inclusief materialen).

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

Terug 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback