• Post-HBO opleiding Specialist Jonge Kind
  Ben jij een enthousiaste onderbouwleerkracht die zich na een paar jaar ervaring verder wil verdiepen in onderwijs aan het jonge kind? Heb je belangstelling om door te groeien naar een onderbouwspecialist of een middenmanagementfunctie zoals onderbouwcoördinator?
  Wil jij de specialist worden binnen jullie team die graag meer werk wil maken van het ontwikkelen en vormgeven van het onderwijs aan jonge kinderen? Wil je graag verder ontwikkelen maar vind je een HBO-master niet praktisch genoeg? Dan is de Post-HBO opleiding Jonge Kind specialist iets voor jou!

  Doelgroep
  Leerkrachten van de groepen 1,2 en pedagogisch medewerkers met een relevante Hbo-opleiding (Pabo, Pedaogiek)

  Opbrengst
  Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Het kind, ouders en collega’s worden hierbij gezien als ‘learning partners’. Je kent de ontwikkelingslijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht en verandertrajecten kunt realiseren.

  Informatie
  Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat echter de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt.
  Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. Alle ontwikkelingslijnen komen samen in het spel. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben de kennis van ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsgebieden paraat. Zij weten dat in te zetten bij het creëren van rijke leeromgevingen, voorbedachte leersituaties en bij spontaan ontstaande leersituaties. Daarmee geven ze geen vakken. Het gaat om het aanbod en de kwaliteit van de interventies. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en het stimuleren van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt.

  Het opzetten van een lerend netwerk binnen de voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de student vereist dit een onderzoekende houding, kennis van verandertrajecten, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.).
  De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast uitvoeren van onderzoek en verwerken van kennis maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, etc. onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Van de studenten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten.

  In de praktijk
  Cursiste Alien Janssen: een inspirerende, verdiepende opleiding, waarbij je samen met andere onderbouw leerkrachten kritisch nadenkt over het kleuteronderwijs. Waarbij je vanzelf weer de boeken induikt omdat je nieuwsgierig wordt door de onderwerpen die aangereikt worden....daar wil je gewoon meer van weten!

  Registerleraar
  Deze opleiding is gevalideerd door het registerleraar.

  Terug

 • Inhoud 
  Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-HBO-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2015).

  De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:
  • visies op onderwijs aan het jonge kind
  • observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
  • de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
  • passend onderwijs (Het kind en de ouders/verzorgers worden hierbij gezien als ‘learning partner’, opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

  Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:
  • sociale media en kleuters
  • creativiteit / muziek
  • bewegingsactiviteiten /sensomotorische ontwikkeling
  • wereldoriëntatie
  • wetenschap en techniek
  • ouderbetrokkenheid
  • verandermanagement
  De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

  Studiebelasting en studieduur
  Studenten nemen naast de lesdagen deel aan leerteams die zelfstandig opdrachten van de opleiding met elkaar uitvoeren en elkaar feedback geven op gemaakte opdrachten.

  De studiebelasting van de opleiding bedraagt in totaal 350 studie-uren en is als volgt opgebouwd:
  Intake en assessment:       2
  Docent-contacturen:          48
  Literatuurstudie:                100
  Praktijkuren:                      200 (uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk en werken in leerteams).
  Contacturen bestaan uit de tijd dat de student daadwerkelijk aanwezig is op de opleiding. Zelfstudie-uren bestaan uit het bestuderen van de literatuur, werken in leerteams en uitvoeren van opdrachten in de beroepspraktijk. Gemiddeld besteedt de student 7,5 uur per week aan de opleiding (colleges en (praktijk)opdrachten).

  Literatuur
  De literatuur bestaat voor 50% uit door de opleiding verplichte literatuur en voor 50% uit zelfgekozen literatuur door de student. Bij het bestuderen van literatuur staat:
  - 1 uur voor het lezen van 6 bladzijden Nederlandse literatuur op Hbo-niveau (5 blz. voor anderstalig).
  - 1 uur voor het lezen van 4 bladzijden Nederlands en anderstalige master en wetenschappelijke literatuur.

  Tijdens de opleiding wordt een keuze gemaakt uit de volgende literatuur:
  - Aalsvoort van der, D.,(2008) Jonge kinderen met een risicovolle ontwikkeling. Leuven: Acco
  - Aalsvoort van der , D.,(2011) Van spelen tot serious gaming. Leuven: Acco
  - Brouwers, H. (2010). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho
  - Eichhorn, J. (2011). Zorg voor kleuters. Huizen: Pica
  - Schoolbesturen en gemeente Utrecht (2011). Utrechts Taalcurriculum. Hoevelaken: CPS
  - Op de opleiding af te spreken boek over ontwikkelingspsychologie

  Terug

 • Intake
  De cursusleider neemt voor de eerste cursusdag telefonisch contact op met de deelnemers voor een intake. (Zo spoedig mogelijk na opgave). 

  Certificering
  De opleiding is geregistreerd bij de stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

  Doelgroep
  Leerkrachten van de groepen 1 en 2

  Kosten
  De opleiding kost € 2249,- (deze prijs is inclusief materiaalkosten, koffie en thee en een maaltijd, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister). 

  Planning
  - acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één jaar; 
  - een intakegesprek; 
  - voortgangsassessment (medio januari);
  - en eindassessment. 

  De bijeenkomsten vinden plaats bij Viaa in Zwolle op woensdag van 14.00 - 21.00 uur. Een maaltijd wordt u aangeboden in het restaurant. 

  Docent(en)

  Truus Visser
  Truus is als docent en adviseur verbonden aan de Educatieve Academie. Truus heeft vele jaren ervaring in het lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Vanuit de functie verzorgt zij veel nascholing voor leerkrachten in de onderbouw en adviseert bij de implementatie van trajecten in de onderbouw.

  Ruud Houweling
  Ruud is wiskundige. Sinds 2004 werkt hij als docent rekenwiskunde didactiek aan de Educatieve Academie van Viaa. Daarvoor was hij lange tijd docent wiskunde aan de GSR te Rotterdam (VO-school). Ruud werkte mee aan de Pabo–rekenmethode Keerpunt, uitgegeven bij Van Gorcum te Assen en de rekenmethode voor hoogbegaafde kinderen Rekentijger, uitgegeven door Zwijssen.

  Aanmelding
  Wanneer u zich wilt aanmelden voor deze cursus, dan kunt u een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast uw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar u werkzaam bent.

  Cursusdata in 2017-2018
  10 januari 2018
  21 februari 2018
  18 april 2018
  13 juni 2018

  De andere bijeenkomsten worden gepland in 2018-2019.

   N.B. Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!
  Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-HBO-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

  Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.
  Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 500 de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van € 2.000 betaal je netto € 1.370 (als je in de belastingschijf van 42% valt) . Voor meer informatie zie bijlage van de belastingdienst.

  Terug

 • “Je bepaalt zelf waar je het meest in wilt verdiepen, daardoor ben ik extra gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan”

  Post-HBO-opleiding Specialist Jonge Kind geeft verdiepingsslag aan leerkrachten in onderbouw

  Enthousiast vertelt Elle van der Giessen over de post-HBO-opleiding Specialist Jonge Kind die zij op dit moment volgt bij Hogeschool Viaa. Elle werkt in groep 0,1,2 op Protestants Christelijke Basisschool De Kring in Apeldoorn en deed de Pabo op Windesheim. “Wat ik leuk vind is dat alles wat we bespreken direct betrekking heeft op de werksituatie. Dus heel veel informatie is meteen de volgende dag al inzetbaar. Ook is het leuk om met mensen in de klas te zitten die allemaal in de praktijk werken met het jonge kind. Iedereen is erg betrokken! Alles wat je hoort, leest, bespreekt neem ik mee en ik bekijk wat ik ervan kan gebruiken op mijn school”.

  Verdiepingsslag
  Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan een portfolio en aan assessments. Deze verdiepingsslag geeft mogelijkheden om zelf te bepalen waar je jezelf het meeste in wilt verdiepen. “Je bent dan extra gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan” geeft Elle aan. “Het duurde wel even voordat het duidelijk was, wat precies de bedoeling is. Dit werd duidelijker naarmate de bijeenkomsten vorderden. “Het is echter fijn om gericht aan het werk te zijn over de doelgroep waarmee je werkt. Door de opdrachten en je eigen onderzoek krijg je een verdiepingsslag in de aangereikte onderwerpen”.

  Combineren van opleiding/werk/privé
  Elle ervaart de opleiding intensiever dan zij had gedacht; “Maar het is wel goed te combineren. Ik werk fulltime, dus veel tijd om de opdrachten uit te voeren in de praktijk. Een nadeel is dat het maken van de verslagen vaak neerkomt op het weekend en in de vakanties. Het is een intensieve lange dag, omdat je zoveel goede informatie krijgt en het liefst er meteen mee aan de slag wilt! De bijeenkomsten lopen bij Viaa door in de avonden. “Ik vind de avond erbij prima, gezellig om met elkaar tussendoor te eten.  Wel is de concentratie 's middags beter dan 's avonds na zoveel informatie”.

  Leerteams
  Het contact met medestudenten vindt Elle stimulerend: “Fijn dat iedereen met jonge kinderen werkt, waardoor je een gemene deler hebt en er veel te bespreken valt. We werken in leerteams, in deze groep is het contact wat intensiever doordat je meer contact hebt met elkaar. Jammer dat we elkaar niet zoveel zien, doordat de bijeenkomsten ongeveer 1 keer in de maand zijn”.

  In het kort de redenen om aan de cursus Post-HBO-opleiding te gaan beginnen volgens Elle: “Opfrissing van wat je al weet, overleggen met mensen die werken met jonge kinderen, zelf bepalen waar je je in gaat verdiepen en wat relevant is voor jouw school”.

  Meer weten?
  Wil je meer weten over de post-HBO-opleiding specialist Jonge Kind? Neem dan contact op met de cursusleider Truus Visser via e-mail of telefonisch tel. nr. 038-425 55 42.

  Aanmelden voor deze opleiding kan door een mail te sturen aan de Educatieve Academie.

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback