Taalcoordinator

Post-HBO opleiding Coördinator Taal

Algemeen
De kennisbasis Nederlandse taal van de uit 2009 was een belangrijk moment. Door de invoering van Het Referentiekader (2010) is het beter dan vroeger mogelijk om doorlopende leerlijnen aan te brengen in het hele onderwijs, zodat overgangen van de ene onderwijssoort naar de andere soepeler zullen verlopen. Daarnaast is er de laatste jaren in het primair onderwijs veel nadruk gelegd op opbrengstgericht werken en evidence based (taal)onderwijs. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het opleidingspakket in 2011 grondig is herzien.

Doel
Leerkrachten te scholen voor de taak van taalcoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. De taalcoördinator is een middenmanager die op het gebied van taalonderwijs een voortrekkersrol speelt binnen de eigen school door taalbeleid te ontwikkelen en de teamleden te begeleiden bij de uitvoering daarvan.

Inhoud
De drie pijlers van de opleiding zijn bij de herziening gehandhaafd: taalbeleid, inhoud en didactiek van interactief taalonderwijs, inspireren en ondersteunen van collega’s.
Taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding. De taalcoördinator stelt samen met de directie en het team voor zijn of haar school een taalbeleidsplan op. Bij de inhoud en didactiek van interactief onderwijs komen de volgende onderwerpen aan bod: mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat, taal bij andere vakken en taalbeschouwing.

Bij veranderingen in de school is het van belang dat de taalcoördinator zijn collega’s kan inspireren en ondersteunen. Tijdens de opleiding werken de cursisten in intervisiegroepen en door maatjeswerk ondersteunen ze elkaar bij het veranderingstraject. ICT-gebruik is een vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding. Digitaal houden de deelnemers aan de opleiding elkaar op de hoogte van hun vorderingen m.b.t. het gekozen veranderingsonderwerp. De ervaringen en vorderingen worden verzameld in een digitaal portfolio. Op basis van zijn portfolio en een goedgekeurd taalbeleidsplan voor zijn school ontvangt de cursist het getuigschrift.

Studiebelasting en studieduur
De opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten verdeeld over 2 cursusjaren (8 bijeenkomsten in het 1e jaar, 6 bijeenkomsten in het 2e jaar). De opleiding heeft een studiebelasting van 200 uur.

Intake
Met iedere cursist en een lid van de directie wordt een intakegesprek gehouden.

Doelgroep
De opleiding is het meest geschikt voor leerkrachten met enkele jaren ervaring, affiniteit met taalonderwijs en belangstelling voor een middenmanagementfunctie.

Cursusleider
De cursus wordt verzorgd door Henk Huizenga, docent en taalonderwijsadviseur bij de Educatieve Academie. Henk heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in taaldidactiek. Hij schreef meerdere boeken op dit terrein en werkte mee aan taalmethoden voor het basisonderwijs. Ook was hij betrokken bij de Keuzegids voor taalmethoden van de SLO en was betrokken bij de opzet van de landelijke cursus taalcoördinator. Henk begeleidt diverse scholen op het gebied van taal- leesonderwijs.

Data en locatie eerste jaar
De cursus vindt plaats op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur in Zwolle en op de volgende data:
4 oktober 2017
15 november 2017
20 december 2017
31 januari 2018
7 maart 2018
18 april 2018
16 mei 2018
6 juni 2018

Data en locatie tweede jaar
De data en locatie voor de tweedejaars cursisten zijn op te vragen via de Educatieve Academie.

Aanmelding
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Prijs
Deze tweejarige cursus kost in het totaal €1950,- per deelnemer (inclusief materialen).

Registerleraar
Deze cursus is gevalideerd door het registerleraar.

Terug

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback