• De overheid stelt scholen verplicht om beleid te voeren ten aanzien van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie. Dit is voor scholen tevens een aanleiding om voor alle vormen van machtsmisbruik beleid te formuleren. Het benoemen van een vertrouwenspersoon wordt gezien als belangrijk onderdeel van het beleid. Steeds vaker kiezen scholen voor een vertrouwenspersoon op afstand en een contactpersoon binnen de school.

  De Educatieve Academie levert geschoolde vertrouwenspersonen voor het primair- en voortgezet onderwijs. Behalve het werk als vertrouwenspersoon voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van de school, ondersteunen ze de school op het gebied van "De veilige school".

  Het project "De veilige school" houdt in:
  - voorlichting over de rol van contactpersonen en vertrouwenspersonen
  - preventie van seksuele intimidatie door middel van weerbaarheidslessen
  - cursussen voor contact- en vertrouwenspersonen, etc.
  - Vertrouwenspersoon: aanspreekpunt bij meldingen van machtsmisbruik

  Een daartoe opgeleide vertrouwenspersoon realiseert adequate opvang voor kinderen, ouders en personeelsleden met klachten of meldingen rond machtsmisbruik (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten). Daarnaast verricht de vertrouwenspersoon activiteiten op het gebied van voorlichting en preventie van machtsmisbruik. Ook hebben onze vertrouwenspersonen kennis van zaken over de Wet Meldcode Kindermishandeling in het onderwijs waarvan de verwachting is dat deze in  januari 2011 van kracht wordt.

  Meer informatie
  Wilt u meer informatie over het werk van een vertrouwenspersoon of wilt u een (externe) vertrouwenspersoon inhuren? Neem dan contact op met Henk Grit via h.grit@viaa.nl.  

 • Giechelgeheimpjes

  Knieboek "Giechelgeheimpjes" is een prentenboek voor de onderbouw van de basisschool in het kader van de weerbaarheid tegen seksuele intimidatie, pesten en geweld. U ontvangt bij bestelling van het knieboek een praktische handreiking voor leerkrachten met o.a. verhaaltekst, gespreksaanzet en lessuggesties.

       

   

   

   

   

   

   

    

  Prijs
  €45,- inclusief verzendkosten en praktische handreiking.

  Dit prentenboek is in de praktijk getest en bedoeld voor de onderbouw van het basisonderwijs. Het biedt aanknopingspunten voor een gesprek over (on)veiligheid op school, in de buurt en thuis.

  Doel
  Bespreekbaar maken van seksuele intimidatie, pesten en andere vormen van geweld.

  Doelgroep
  Leerkrachten, contact- en vertrouwenspersonen in de onderbouw van het basisonderwijs.

  Het pakket bestaat uit een knieboek met 18 aansprekende illustraties op A-3 formaat; op de keerzijde de verhalen;
  een compacte handleiding met daarin suggesties voor gesprekken en verwerkingslessen.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Educatieve Academie via 038 - 425 55 42.
  Wilt u het boek bestellen, mail dan naar educatieveacademie@viaa.nl.

   

 • Maak werk van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Op 1 juli 2013 treedt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Door een meldcode krijgen leerkrachten en hulpverleners handvatten voor het registreren, bespreken en mogelijk melden van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

  Wat doet de Educatieve Academie

  De Educatieve Academie ondersteunt bij het implementeren van een meldcode in uw zorgstructuur. Ook verzorgt de Educatieve Academie teambijeenkomsten gericht op het signaleren van kindermishandeling en bespreekbaar maken van zorgen met ouders en kind.
  Voor meer informatie kunt u terecht bij Tanja van der Vinne: t.vandervinne@viaa.nl
   
  Klik hier voor een presentatie over de meldcode.
   
  Lees meer 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback