Wetenschap en Technologie

In het landelijk Techniekpact is aangeven dat in 2020 Wetenschap & Technologie (W&T) in de basisscholen stevig verankerd moet zijn in het curriculum. Daarmee is direct aangegeven dat de basisscholen vanuit het ministerie OC&W een verplichting hebben W&T in te voeren in de basisschool.

Omdat W&T vaak een andere denk- en werkwijze vraagt van de basisscholen is het nodig aandacht te geven aan de implicaties van het Techniekpact. Deze aandacht dient vanaf 2016 vorm te krijgen. Vanuit de verplichting tot onderwijs in W&T willen we onze brede expertise en ervaring inzetten om de scholen te helpen deze verplichting vorm te geven.

Op basis van een aantal gegeven cursussen en trainingen is binnen de vakgroep Mens & Wereld een cursus ontwikkeld waarmee basisscholen de tools in handen krijgen om W&T in het onderwijs vorm te geven. Deze cursus geeft aandacht aan relevante recente theorieën rondom W&T. Ook komt de onderzoekende houding van zowel de leerkracht als het kind naar voren. Essentieel is de manier waarop deze onderzoekende houding wordt gevormd en ingezet in de klas. De didactiek die daarvoor dragend is, is het Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

Doelgroep
Deze cursus is niet specifiek voor techniekcoördinatoren, maar juist ontwikkeld voor de volle breedte van de basisschool, zowel onder-, midden- als bovenbouw. Het ‘hoe-doe-je-dat’ staat in deze cursus centraal.

Inhoud
In deze cursus zal aan de hand van de didactiek van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren geoefend worden in diverse lessituaties middels zowel onderzoekende vormen van leren als het werken met ontwerpen waarbij het uitdagen van leerkrachten en kinderen essentieel is. Ook wordt de actualiteit van vandaag gekoppeld aan de lessen in de basisschool, die overigens niet alleen beperkt zijn tot het vakgebied wereldoriëntatie, maar ook veel breder worden getrokken tot bijvoorbeeld taal of rekenen. Aspecten die de aandacht (kunnen) krijgen tijdens de cursus zijn: het ontwerpen van lessen volgens de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de implicaties daarvan. Het werken met methodes of ander leermateriaal binnen deze didactiek. Maar ook kan aandacht gegeven worden aan het ontwerpen van leerlijnen waarin W&T een fundamentele plaats heeft. (Individuele) coaching, borging of een audit kunnen ook deel uitmaken van de cursus of training.

Werkwijze
De cursusopzet gaat uit van 4 dagdelen van ca. 3 uur en kent de gebruikelijke aspecten als tussentijdse opdrachten en een eindpresentatie. De cursus wordt desgewenst afgesloten met een certificaat. Eventueel kunnen onderdelen online worden aangeboden.

Prijs
De cursus kost EUR 455,- per deelnemer (inclusief materialen).
Vanuit het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost (KWTO) is een startsubsidie beschikbaar van EUR 1000,- per basisschool. Afhankelijk van de scholingsbehoefte en concretisering daarvan kan die subsidie oplopen tot €5000,-. Criteria voor subsidie zijn in te vinden op www.kwto.nl.

Interesse?
Wanneer je meer informatie wilt over deze cursus, dan kun je contact opnemen met Henk Averesch.

Aanmelden
Wanneer je je wilt aanmelden voor deze cursus, dan kun je een bericht sturen aan de Educatieve Academie. Naast jouw eigen naam ontvangen wij ook graag de naam en adresgegevens van de school waar je werkzaam bent.

Terug 

2017 - start lesplaats Zwolle master Leren & innoveren

Vanaf september 2017 krijgt de master Leren & innoveren een lesplaats bij Hogeschool Viaa

Masterclasses opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Kennis en vaardigheden opdoen over opbrengstgericht werken in groep 1 en 2

Management- en masteropleidingenManagement & MasteropleidingenOnderzoekOnderzoek bij ViaaProject FocusOpbrengstgericht werken o.b.v. prestatiefeedback