• Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) is het lectoraat Samenlevingsvraagstukken dat verbonden is aan de Academie Social Work en Theologie. Het kenniscentrum doet, samen met het werkveld en de opleidingen, onderzoek naar de wijze waarop professionals optimaal kunnen aansluiten bij sociale verbanden en informele netwerken, en naar de competenties en leerstrategieën die zij daarvoor nodig hebben.

  In de lectoraatsperiode 2014 - 2018 staan drie thema's centraal:

  Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken vervult door middel van praktijkgericht onderzoek op deze thema's een brugfunctie tussen opleidingen, werkveld en wetenschap. 

  Werkplaats Sociaal Domein

  Het CvSv wil met een praktijkgerichte opstelling een actieve bijdrage leveren aan het beroepsonderwijs en het werkveld. Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van reflexieve, ondernemende professionals. Het CvSv draagt daaraan bij door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van voor de beroepspraktijk relevante kennis, door samenwerking tussen professionals, onderzoekers, docenten en studenten. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe werkwijzen, door het vormgeven van een leerinfrastructuur voor professionals en door middel van rapporten en publicaties. De gekozen manier van werken geeft de hogeschool het karakter van een werkplaats. Vanaf 2014 heeft het ministerie van VWS het CvSv aangewezen als Wmo-werkplaats, nu Werkplaats Sociaal Domein

  Wat kan het centrum voor u betekenen?

  Zoekt u naar een nieuwe manier van (samen)werken waarmee u aansluit bij de nieuwe maatschappelijke context? Wilt u nieuwe werkwijzen ontwikkelen voor de aansluiting tussen formele en informele zorg? Wilt u dat we kritisch meedenken over uw rol in de 'participatiesamenleving' of over wijkgericht werken? Het CvSv heeft deskundige, praktijkgerichte onderzoekers in huis die samen met u, werkende weg, uw innovatie vormgeven.

   

  Contact

  Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
  Secretariaat: Mw. J. Faber- Zijlstra
  T: 038 – 425 55 14
  E: lectoraatsv@viaa.nl
  W: www.samenlevingsvraagstukken.nl
  Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken bevindt zich in het gebouw van Viaa (Grasdorpstraat 2, Zwolle). Contactgegevens en routebeschrijving >>>

 •  Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken werkt samen met het werkveld, docenten en studenten in praktijkgericht onderzoek. Daarvoor werken we samen met partners in het werkveld aan concrete onderzoeks- en ontwikkelprojecten.
  Deze projecten worden vormgegeven in gesubsidieerde programma's of als contractactiviteit in opdracht van bijvoorbeeld werkveldpartners of gemeenten. De projecten worden uitgevoerd door onderzoekers, docenten en studenten, onder verantwoordelijkheid van de lector. In de projecten wordt samengewerkt met professionals en idealiter ook met cliënten, bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers.

  Programmalijnen:

  Werkplaatsen Sociaal DomeinDe onderzoeken van het CvSv zijn ondergebracht in twee onderzoekslijnen. Deze vallen samen met de thema's van de Werkplaatsen Sociaal Domein (vh Wmo-werkplaats):

 • Kenniskring

  De leden van de interne keniskring zijn vaste medewerkers van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv). De onderzoekers houden zich voornamelijk bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek en de methodologische aspecten daarvan en hebben daarnaast onderwijstaken. Zij zijn verder verantwoordelijk voor de begeleiding van studentengroepen. De kenniskring bestaat uit de volgende leden:

  Marja Jager-VreugdenhilLector Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil is sociologe met veel ervaring in praktijkgericht onderzoek. Ze is sinds 2005 verbonden aan Viaa als onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Eerder was ze wetenschappelijk medewerker voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar ze een bijdrage leverde aan de adviezen 'Vertrouwen in de buurt' en 'Vertrouwen in de school'. Vanaf april 2014 is ze lector Samenlevingsvraagstukken.
   
  Marja promoveerde in september 2012 aan de UvA op het proefschrift 'Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken' In dit proefschrift zoekt zij naar de verbinding tussen enerzijds de ambities op overheidsniveau om het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig te maken, en anderzijds de manier waarop mensen in hun eigen verbanden met elkaar omgaan en elkaar ondersteunen. Op 13 januari 2015 sprak Marja haar lectorale rede 'Zo hoort het. Over sociale regels in een samenleving in transitie' uit. Zie ook >>>

   

  Onderzoekslijn Netwerkondersteuning en wederkerigheid:

  Alke Haarsma-WisselinkAlke Haarsma MA (1987) studeerde Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Ze heeft gewerkt bij het lectoraat 'Autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekste' van Zuyd Hogeschool en bij de zorgbelangenorganisatie Huis voor de Zorg in Limburg. Vanuit deze achtergrond brengt ze ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodieken, en kennis over (de beleefde effectiviteit van) clientenparticipatie met zich mee. Binnen het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken richt haar onderzoek zich 1) op de participatie van mensen met een beperking en 2) de inzet van het informele netwerk en ervaringsdeskundigheid. In de Werkplaats Sociaal Domein geeft zij leiding aan de onderzoekslijn 'netwerkondersteuning en wederkerigheid'.

  Monica Stouten-HanekampM. (Monica) Hanekamp, MSc (1988) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en richtte zich hierin met name op multiculturalisme en minderheden in de samenleving. Ze is werkzaam geweest als maatschappelijk werker bij de RIBW Groep Overijssel. In de Werkplaats Sociaal Domein werkt zij op de onderzoekslijn Netwerkondersteuning. Tevens is ze docent aan de academie Social Work en Theologie.

   

  Onderzoekslijn Lokale samenwerking

  Christel TeekmanDrs. C. (Christel) Teekman (1974) studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is werkzaam geweest in een ‘Blijf van m’n Lijf’ huis, in de reclassering en bij de PCOB. Haar onderzoeken richten zich op de aansluiting tussen professionele hulpverlening en sociale verbanden, met een speciale aandacht voor de rol van wijken en buurten. In de Werkplaats Sociaal Domein geeft zij leiding aan de onderzoekslijn 'Lokale samenwerking'. Ze traint en begeleidt leerteamcoaches van sociale wijk- of gebiedsteams in de regio. Voor de opleidingen SPH en MWD ontwikkelde zij de minor 'Kracht van de samenleving'.

  Eelke PruimE. (Eelke) Pruim MSc (1987) studeerde Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Gereformeerde Hogeschool en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is als onderzoeker betrokken bij de onderzoekslijn ‘Lokale Samenwerking’. Daarin participeert hij in verschillende onderzoeken. Eelke is daarnaast als docent werkzaam bij de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening van hogeschool Windesheim.

  Lizet Klein NagelvoortL. (Lizet) Klein Nagelvoort MSW (1986) rondde Hbo Social Work (Windesheim) en Master Social Work (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) af. Lizet is werkzaam bij Stichting WIEL en is als extern kenniskringlid betrokken bij de programmalijn 'Lokale Samenwerking'. Haar ambitie is om vanuit het prachtige vak 'sociaal werk' verbinding te leggen tussen praktijk, beleid en onderzoek op buurt- en wijkniveau.

   Dr. M. (Marco) Algera (1967) was vroeger hbo-verpleegkundige en heeft later verplegingswetenschap gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Daarna heeft hij ruim vijftien jaar voor diverse landelijk werkende onderzoeksbureaus gewerkt met de focus op de gezondheidszorg. In 2005 promoveerde Marco op de indicatiestelling in de thuiszorg. Sinds 2009 heeft hij een eigen onderzoeksbureau Raad & Daad Onderzoek, van waaruit hij kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht, met name op het gebied van de verpleging en in het onderwijs. Op hogeschool Viaa houdt Marco zich bezig met diverse onderzoeken in de onderzoekslijnen 'Lokale Samenwerking' en 'Netwerkondersteuning en wederkerigheid' en geeft hij colleges kwantitatieve onderzoeksvaardigheden aan de academie Social Work & Theologie. 

   

  Onderzoekslijn Verbinding onderwijs en jeugdhulp

  Els Bos-de GrootE. (Els) Bos- de Groot is werkzaam als onderzoeker en hogeschooldocent (verbonden aan social work, jeugdzorgprofiel). Daarnaast is zij werkzaam als systeemtherapeut in de jeugdzorg en geeft zij trainingen in het systemisch-contextueel werken. Haar focus ligt op het vinden van meerdere perspectieven om een gezamenlijke oplossingsrichting te vinden vanuit een contextuele benadering: het werken met alle relaties die er toe doen.

   

  Tanja van der VinneDrs. T. (Tanja) van der Vinne is werkzaam als onderzoeker en hogeschooldocent (verbonden aan pabo, social work en de opleiding associate degree pedagogisch professional). Daarnaast is zij werkzaam als orthopedagoog-generalist. Haar focus ligt op de ontwikkelkansen van kinderen en zij wil graag samen met het kind, zijn ouders en professionals ontdekken wat nodig is om goed af te stemmen op behoeften en mogelijkheden van kinderen.

   

  Secretariaat

  Joukje Faber-Zijlstra J. (Joukje) Faber- Zijlstra is sinds maart 2001 als secretaresse werkzaam bij hogeschool Viaa en vanaf 2007 verbonden aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. E-mail: j.faber@viaa.nl

 • Recente publicaties van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
  Rapporten zijn ook te bestellen bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

  Mei 2017.
  Sociale onderneming Binthout snijdt hout. Hoe Binthout als zorgzame werkplek schaaft om een springplank te zijn; onderzoeksrapportage. Dr. Marco Algera, Monica Stouten-Hanekamp MSc.

  Mei 2017.
  Netwerkondersteuning in buurt en wijk: Gewoon gezellig. Resultaten van participerende observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaatsvindt. M. Stouten-Hanekamp MSc, Dr. Ir. M. Jager-Vreugdenhil, Dr. F. Bredewold, A. Velvis MSc.
  Codeboom

  Mei 2017.
  Netwerkondersteuning in buurt en wijk: gewoon gezellig. Resultaten van participerende observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaatsvindt. M. Stouten-Hanekmap MSc, Dr. Ir. M. Jager-Vreugdenhil, Dr. F. Bredewold, A. Velvis MSc.

  Maart 2017.
  Binthout snijdt hout. Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming 'Binthout' in Zwolle. Dr. M. Algera (CvSv), T. Huijben, L. Blonk, Dr. F. Bredewold, M. Stouten-Hanekamp MSc (CvSv) en Prof. Dr. E. Tonkens.

  Maart 2017.
  Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Marja Jager-Vreugdenhil werkte mee aan het hoofdstuk ‘Goed werk’ in sociaal wijkteams. U kunt het boek bestellen en/of downloaden via Movisie.

  Januari 2017.
  Handleiding Kansrijk Wonen. Ontwikkeld door Stichting Kansrijk Wonen en Werkplaats Sociaal Domein van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne, M.m.v. Eva Petra Simon en Lambert Jongetjes.

  Februari 2017.
  Overstijg je domein. Denkkader brengt onderwijs en jeugdhulp samen. Artikel in OJ Actueel 2017-2 d.d. 13 februari, door Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne m.m.v. Monique Hof.

  December 2016.
  Krachten in de wijk gebundeld. Een onderzoek naar de interne en externe samenwerking van de sociale wijkteams in Zwolle. M.S. de Vries, C. Teekman en E. Pruim.

  November 2016. 
  Monica Stouten levert bijdrage in een artikel in Sprank over de rol van werk in sociale netwerken.  https://www.divosa.nl/nieuws/sprank/november-2016

  26 oktober 2016.
  Hart van Vathorst: Van droom naar werkelijkheid.  Nulmeting onder wijkbewoners van de Amersfoortse wijk Vathorst naar sociale samenhang en betrokkenheid bij Hart van Vathorst. Jeannette Slendebroek_Meints MSC & Dr. Ir. Marja Jager-Vreugdenhil.

  5 oktober 2016.
  Opinieartikel Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat op Sociale Vraagstukken, door Lilian Linders, Dana Feringa, Marianne Potting, Marja Jager-Vreugdenhil. 

  20 september 2016.
  Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Lilian Linders, Dana Feringa, Marianne Potting & Marja Jager-Vreugdenhil (Red.). vangennep amsterdam. Samenvatting>>>.
  U kunt dit boek ad € 22,50 bestellen bij Viaa, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Gebruik daarvoor deze link>>>. U ontvangt het boek dan zo snel mogelijk.

  30 juni 2016.
  Behoeften en Richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Els Bos-de Groot (Academie Social Work & Theologie/Centrum voor Samenlevingsvraagstukken) & Tanja van der Vinne (Educatieve Academie/Lectoraat Vormend Onderwijs).

  14 juni 2016.
  In de Running. Een ronde langs de sociale wijkteams in Zwolle en Elburg. Het onderzoek in uitgevoerd in de Werkplaats Sociaal Domein, door Drs. C. Teekman, J. Slendebroek-Meints MSc en E. Pruim MSc.

  6 juni 2016.
  Boekpresentatie Werken in de Wijk, een uitgave van SWP, waaraan is meegewerkt door Eelke Pruim, onderzoeker CvSv (Hoofdstuk 2. Allrounders gevraagd) en Marja Jager-Vreugdenhil, lector Samenlevingsvraagstukken (Hoofdstuk 24. Slotbeschouwing). Werken in de wijk is geschikt voor gebruik in het onderwijs. De inhoudsopgave van de hoofdstukken in het boek vindt u hier >>>

  12 mei 2016.
  Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kruiter, Bredewold & Ham (red.), Van Gennep, Amsterdam. Hoofdstuk 4 bevat de bijdrage van onderzoekers van het CvSv.

  12 mei 2016.
  Kerk kan wijkzorg aanbieden. Artikel door René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeannette Slendebroek in het Nederlands Dagblad.

  Februari 2016.
  Samenspel...?! Een onderzoek - uitgevoerd in de Wmo-werkplaats Zwolle - naar bekendheid van de sociale wijkteams onder bewoners van de wijken Diezerpoort en Stadshagen (gemeente Zwolle) en de wijken Corlaer en Nijkerkerveen (gemeente Nijkerk). J. Slendebroek-Meints MSc en Drs. C. Teekman.
  Het rapport  'Samenspel...!?' betreft een meta-analyse die heeft plaatsgevonden over drie afstudeeronderzoeken van studenten van Viaa Hogeschool. Deze onderzoeken vonden plaats onder wijkbewoners van de Zwolse wijken Diezerpoort en Stadshagen en de Nijkerker wijken Corlaer en Nijkerkerveen en hadden als thema de bekendheid en andere thema's met betrekking tot de sociale wijkteams. 

  Uit de resultaten bleek dat wijkbewoners die op de hoogte zijn van het bestaan van een sociaal wijkteam, dit vooral weten via een regionale of huis-aan-huis krant. Verder gaven ze aan het vooral te waarderen als ze gewoon op locatie naar binnen kunnen lopen bij het sociaal wijkteam. Thema’s waarmee wijkbewoners denken te kunnen (of willen) aankloppen, zijn niet altijd de thema’s waarmee men bij de sociale wijkteams terecht kan. Andersom zijn thema’s waarmee wijkbewoners wel kunnen aankloppen niet altijd bij hen in beeld. Conclusie is dat de bekendheid van het sociaal wijkteam en van hulpvragen waarmee men er terecht kan, meer tijd nodig hebben.   Graag hier de link naar rapport.

  Op de kaart gezet! Een onderzoek naar de wijze waarop sociale professionals in teamverband (willen) samenwerken. Drs. Christel Teekman en Eelke Pruim MSc.
  Begin 2015 werd als onderdeel van het Actieleerprogramma door Sociale wijkteams in Zwolle en Elburg de partnerschapskaart ingevuld. De partnerschapskaart is een instrument dat ingezet kan worden om de samenwerking in een (nieuw) team in stappen te bespreken en het onderling leren van professionals te stimuleren. De partnerschapskaart wordt in vijf stappen ingevuld. Er wordt aangegeven welke waarden het team wil nastreven, hoe de onderlinge relaties hierbij ondersteunend moeten zijn, hoe men wil handelen, welke voorwaarden hierbij noodzakelijk zijn en tot slot welke acties men wil inzetten. In deze rapportage worden de partnerschapskaarten van zes teams uit Zwolle en Elburg geanalyseerd. Hier komt uit naar voren dat de teams grote doelen en wensen hadden, en deze ook graag uitvoerbaar wilden maken. Men heeft veel aandacht voor eigen kracht bij zichzelf en burgers. De professionals willen inzetten op generalistisch werken en leggen bij veel stappen de nadruk op burger en wijk. Na een jaar werkzaam te zijn geweest, wordt nu aanbevolen om weer terug te kijken naar wat de teams begin 2015 hebben afgesproken. Zo kan men deze afspraken herwaarderen en komt er nieuwe aandacht voor het onderling leren.   Graag hier de link naar rapport.

  2015.
  Casus 6 "Frans en Swaan en hun buren 29". Hoofdstuk in Stilstaan om vooruit te komen, Wmo – werkplaatsen, (pag. 29-31) geschreven door Femmianne Bredewold en Monica Hanekamp geschreven.

  December 2015.
  Netwerkondersteuning in buurt en wijk - volgens literatuur en experts. Een onderzoek uitgevoerd in de Wmo-werkplaats Zwolle door F.A. Haarsma MA; Stouten-Hanekamp Msc; M.C. Riphagen-Fikse Msc;  Dr. F. Bredewold.

  Juli 2015.
  'Gezinnen Present! revisited 2015.' Verslag van een beknopt onderzoek naar het gebruik van en de ervaring met de methodiek ‘Gezinnen: Present!’ Drs. Christel Teekman.

  Juni 2015.
  'Uit de startblokken ...', de eerste maanden van de sociale wijkteams in Zwolle en Elburg. Drs. C. Teekman, J. Slendebroek-Meints MSc, E. Pruim MSc, Dr. Ir. M. Jager- Vreugdenhil.

  Mei 2015.
  "Wij moeten op een andere manier gaan zorgen". Een praktijkonderzoek naar generalistisch werken door sociale professionals. Eelke Pruim MSc.

  Februari 2015.
  Marja Jager- Vreugdenhil werkte mee aan het e-book “Transities: tussen hoop en vrees”. Het boek is gratis te downloaden.

  Januari 2015.
  Participatiesamenleving kan alleen slagen als sociale regels veranderen. Verkorte versie van de door Marja Jager- Vreugdenhil op 13 januari uitgesproken lectorale rede "Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie." Gepubliceerd in Sociale Vraagstukken, 14 januari 2015.

  Januari 2015.
  "Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie." Lectorale rede, uitegesproken door dr. ir. Marja Jager- Vreugdenhil bij haar installatie als lector Samenlevingsvraagstukken aan hogeschool Viaa op 13 januari 2015.

  Terug

 • Met het oog op kennisuitwisseling van en naar de beroepspraktijk is het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) verantwoordelijk voor de organisatie van symposia en studiedagen.