Bezielde professionaliteit

Een Bezielde Professional is niet slechts een deskundige functionaris die over allerlei kennis, vaardigheden, methodieken en instrumenten beschikt om problemen op te lossen. Het is bovenal een betrokken persoon die verantwoordelijkheid neemt voor de ondersteuning van mensen en de verbetering van de kwaliteit van (samen)leven.

Daarbij is het belangrijk dat:

  • er aandacht is voor de uniciteit van ieder mens en dat er primair wordt gewerkt vanuit de ontmoeting tussen (kwetsbare) mensen; het institutionele en professionele systeem wordt daaraan ondergeschikt gemaakt;
  • er wordt gewerkt met mensen in hun sociale context, binnen waardevolle sociale verbanden; mensen met hun eigen levensverhaal en hun eigen netwerk;
  • er veel aandacht is voor de morele verantwoordelijkheden, de zinvragen en de levensovertuiging van zowel de klant/cliënt als de professional ten einde deze bespreekbaar te maken in het contact van professionals met klanten en onder professionals onderling;
  • het professionele handelen is ingebed in de leefwereld van de mensen die ondersteund worden. Bij het geven van onderwijs en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen en hun netwerk, is deze ontmoeting van mens tot mens steeds het uitgangspunt. Alleen op die manier kan recht gedaan worden aan de menselijke waardigheid;
  • er veel aandacht wordt gegeven aan het vormende karakter van het onderwijs en aan de vormende betekenis die verbonden is aan de rol van onderwijzer/leraar. En ten slotte dat er aandacht is voor de manier waarop een hogere beroepsopleiding de vorming van professionals ter hand neemt om hen op te leiden tot Bezielde Professionals;
  • de Bezielde Professional niet uitsluitend instrumenteel handelt, maar oog heeft voor de waardigheid en het welzijn van de gehele persoon. Daarom legitimeert deze professional zijn handelen nooit uitsluitend op basis van zijn (instrumentele) deskundigheid, maar evenzeer vanuit zijn menselijke betrokkenheid. Dat maakt hem kritisch naar het systeem waarin hij opereert en geeft hem de moed om waar nodig af te wijken van protocollen. De professional ontwikkelt de benodigde competenties voor contextgericht werken en reflecteert ook op zichzelf. Organisaties en leidinggevenden creëren ruimte voor bezielde professionaliteit in aansturing en beleidsvorming.
Relevantie van Bezielde Professional