Kenniskring CvSv

De leden van de interne kenniskring zijn vaste medewerkers van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv).

De onderzoekers houden zich voornamelijk bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek en de methodologische aspecten daarvan en hebben daarnaast onderwijstaken. Zij zijn verder verantwoordelijk voor de begeleiding van studentengroepen. De kenniskring bestaat uit de onderstaande leden.

Lector

Lector dr. ir. M. (Marja) Jager - Vreugdenhil

Marja Jager is sociologe met veel ervaring in praktijkgericht onderzoek. Ze is sinds 2005 verbonden aan Viaa als onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Eerder was ze wetenschappelijk medewerker voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar ze een bijdrage leverde aan de adviezen ‘Vertrouwen in de buurt’ en ‘Vertrouwen in de school’. Vanaf april 2014 is ze lector Samenlevingsvraagstukken.

Marja promoveerde in september 2012 aan de UvA op het proefschrift ‘Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken’ In dit proefschrift zoekt zij naar de verbinding tussen enerzijds de ambities op overheidsniveau om het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig te maken, en anderzijds de manier waarop mensen in hun eigen verbanden met elkaar omgaan en elkaar ondersteunen. Op 13 januari 2015 sprak Marja haar lectorale rede ‘Zo hoort het. Over sociale regels in een samenleving in transitie’ uit.

Netwerkondersteuning

A. (Alke) Haarsma MA

Alke Haarsma (1987) studeerde Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Ze heeft gewerkt bij het lectoraat ‘Autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekste’ van Zuyd Hogeschool en bij de zorgbelangenorganisatie Huis voor de Zorg in Limburg. Vanuit deze achtergrond brengt ze ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodieken, en kennis over (de beleefde effectiviteit van) cliëntenparticipatie met zich mee. Binnen het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken richt haar onderzoek zich 1) op de participatie van mensen met een beperking en 2) de inzet van het informele netwerk en ervaringsdeskundigheid. In de Werkplaats Sociaal Domein geeft zij leiding aan de onderzoekslijn Netwerkondersteuning.

M. (Monica) Hanekamp MSc

Monica Hanekamp (1988) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en richtte zich hierin met name op multiculturalisme en minderheden in de samenleving. Ze is werkzaam geweest als maatschappelijk werker bij de RIBW Groep Overijssel. In de Werkplaats Sociaal Domein werkt zij op de onderzoekslijn Netwerkondersteuning. Tevens is ze docent aan de academie Social Work en Theologie.

Lokale samenwerking

Drs. C. (Christel) Teekman

Christel Teekman (1974) studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is werkzaam geweest in een ‘Blijf van m’n Lijf’ huis, in de reclassering en bij de PCOB. Haar onderzoeken richten zich op de aansluiting tussen professionele hulpverlening en sociale verbanden, met een speciale aandacht voor de rol van wijken en buurten. In de Werkplaats Sociaal Domein geeft zij leiding aan de onderzoekslijn ‘Lokale samenwerking’. Ze traint en begeleidt leerteamcoaches van sociale wijk- of gebiedsteams in de regio. Voor de opleidingen SPH en MWD ontwikkelde zij de minor ‘Kracht van de samenleving’.

E. (Eelke) Pruim MSc

Eelke Pruim (1987) studeerde Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Gereformeerde Hogeschool en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is als onderzoeker betrokken bij de onderzoekslijn ‘Lokale Samenwerking’. Daarin participeert hij in verschillende onderzoeken. Eelke is daarnaast als docent werkzaam bij de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening van hogeschool Windesheim.

Dr. M. (Marco) Algera

Marco Algera (1967) was vroeger hbo-verpleegkundige en heeft later verplegingswetenschap gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Daarna heeft hij ruim vijftien jaar voor diverse landelijk werkende onderzoeksbureaus gewerkt met de focus op de gezondheidszorg. In 2005 promoveerde Marco op de indicatiestelling in de thuiszorg. Sinds 2009 heeft hij een eigen onderzoeksbureau Raad & Daad Onderzoek, van waaruit hij kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht, met name op het gebied van de verpleging en in het onderwijs. Op hogeschool Viaa houdt Marco zich bezig met diverse onderzoeken in de onderzoekslijnen ‘Lokale Samenwerking’ en ‘Netwerkondersteuning en wederkerigheid’ en geeft hij colleges kwantitatieve onderzoeksvaardigheden aan de academie Social Work & Theologie.

Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp

E. (Els) Bos- de Groot

Els Bos- de Groot is werkzaam als onderzoeker en hogeschooldocent (verbonden aan social work, jeugdzorgprofiel). Daarnaast is zij werkzaam als systeemtherapeut in de jeugdzorg en geeft zij trainingen in het systemisch-contextueel werken. Haar focus ligt op het vinden van meerdere perspectieven om een gezamenlijke oplossingsrichting te vinden vanuit een contextuele benadering: het werken met alle relaties die er toe doen.

Drs. T. (Tanja) van der Vinne

Tanja van der Vinne is werkzaam als onderzoeker en hogeschooldocent (verbonden aan pabo, social work en de opleiding associate degree pedagogisch professional). Daarnaast is zij werkzaam als orthopedagoog-generalist. Haar focus ligt op de ontwikkelkansen van kinderen en zij wil graag samen met het kind, zijn ouders en professionals ontdekken wat nodig is om goed af te stemmen op behoeften en mogelijkheden van kinderen.

Secretariaat

e-mail: onderzoek@viaa.nl