Lokaal samenspel

Samenspel vormt een sleutelwoord in het sociaal domein. Dat geldt zeker sinds de drie decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp en de invoering van ‘passend onderwijs’.

Bij de onderzoekslijn Lokaal samenspel onderzoeken we wat professionals nodig hebben om binnen wijk en buurt een waardevolle schakel te zijn.

De drie decentralisaties brengen zorg en welzijn dichter bij de inwoner. Door integraal samen te werken, staat de inwoner echt centraal en kunnen we mensen beter bedienen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is: vaak zijn sociale professionals, instanties en vrijwilligers, maar ook familieleden, vrienden en buren betrokken. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarbij de eigen regie van de inwoner centraal staat.

Rol van sociale professionals

Wij onderzoeken die nieuwe manier van samenwerken. Dat doen we onder meer door met sociale teams mee te lopen, interviews af te nemen en situaties te observeren. Daarbij richten we ons op de rol van sociale professionals in de teams. Met wie hebben zij te maken? Waar liggen hun taken? En wat zijn de benodigde competenties? Door te kijken naar de verschillende betrokkenen, belangen en werkwijzen, komen we tot nieuwe inzichten.

Ontwikkeling werkveld en onderwijs

Onze inzichten koppelen we met presentaties, workshops en symposia terug naar de sociale teams: we bieden een leerinfrastructuur waarmee zij invulling kunnen geven aan samenspel binnen het sociaal domein. Ook passen we onze bevindingen toe in het onderwijs van Viaa. Want als we weten waar het werkveld om vraagt, kunnen we de nieuwe generatie professionals gericht opleiden voor de toekomst.

Belangrijke thema’s:

  • Verhouding tussen professionals en vrijwilligers
  • Sociale rollen en regels in buurten
  • Burgerinitiatieven en bewonersparticipatie
  • Kansen en grenzen van wijkgericht werken
  • Brug tussen zorg en werk
  • Functie van de kerk in de lokale samenleving

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Lokaal samenspel? Neem gerust contact met ons op via 038-4255514 of lectoraatsv@viaa.nl.