Interprofessioneel samenwerken rond jeugd

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende werelden die dicht bij elkaar liggen. Voor sociale professionals is het dan ook de kunst om integraal te denken: hoe kunnen zij het kind, de ouders, docenten en sociaal werkers bij een oplossing betrekken?

Onderzoeksrichtlijnen

De programmalijn ‘interprofessioneel samenwerken rond jeugd’ is gericht op vragen van professionals over de nieuwe manier van werken: in de wijk, in scholen, vanuit eigen kracht van kinderen en jongeren en in samenwerking met hun sociale netwerk. Daarbij is het van belang om de focus te hebben op het breder perspectief van een vraagstuk en is domeinoverstijgend werken van de professional cruciaal.

We richten ons op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat we streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Daarbij hebben we oog voor de verschillende contexten die tegelijkertijd spelen en van invloed op elkaar zijn. Als professional in een sociaal team, het onderwijs of de hulpverlening is het van belang om te leren nadenken over relaties en relatiepatronen. Hieronder valt ook het benutten van intuïtieve kennis om ontwikkeling op het niveau van het kind, het gezin en de school mogelijk te maken.

Naast de specifieke kennis van elke discipline kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van de didactische en agogische relatie. Hiermee bevorderen we het inzichtelijk leren van sociale contexten waarbinnen relaties zich afspelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd? Neem gerust contact met ons op via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl.