Interprofessioneel samenwerken rond jeugd

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende werelden die dicht bij elkaar liggen. Voor sociale professionals is het dan ook de kunst om integraal te denken: hoe kunnen zij het kind, de ouders, docenten en sociaal werkers bij een oplossing betrekken?

Bij de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd richten we ons op deze vraag.

Binnen de onderzoekslijn focussen we ons op het bredere perspectief van een vraagstuk. Dat professionals domeinoverstijgend werken, is daarbij cruciaal.

Presentaties

2018, 12 december: Tijdens het Mbo meets Hbo festival verzorgt Tanja van der Vinne een workshop interprofessioneel werken in het jeugddomein:

Bij de ontwikkeling van kinderen zijn, naast de ouders, meerdere professionals betrokken.

Denk aan een jgz-verpleegkundige, een pedagogisch werker van de kinderopvang, een leerkracht, een jeugdwelzijnswerker en jeugdhulpverlener. Het is cruciaal dat professionals een houding ontwikkelen waarin samenwerking centraal staat. Daarom is er in diverse opleidingen toenemende aandacht voor interprofessioneel (samen)werken. Graag nemen we je mee in de wijze waarop hogeschool Viaa aandacht heeft voor interprofessioneel werken. 

Focus op netwerk rondom kinderen en jeugdigen

We richten ons op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat we streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Daarbij hebben we oog voor de verschillende contexten die tegelijkertijd spelen en van invloed op elkaar zijn.

Als professional in een sociaal team, het onderwijs of de hulpverlening is het van belang om te leren nadenken over relaties en relatiepatronen. Hieronder valt ook het benutten van intuïtieve kennis om ontwikkeling op het niveau van het kind, het gezin en de school mogelijk te maken.

Naast de specifieke kennis van elke discipline kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van de didactische en agogische relatie. Hiermee bevorderen we het inzichtelijk leren van sociale contexten waarbinnen relaties zich afspelen.

Ontwikkeling van organisaties en groepen professionals

De onderzoekspraktijk bestaat uit (aankomende) professionals die onderzoek gebruiken als methode om te werken aan de ontwikkeling van organisaties en groepen professionals. We voeren de onderzoeken samen met de betrokkenen uit en hanteren daarbij een waarderende onderzoeksbenadering.

Belangrijke thema’s:

  • Verbinding tussen jeugdhulp, onderwijs en ouders
  • Jeugd- en gezinswerk naast de huisarts
  • Integraal samenwerken

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd? Neem gerust contact met ons op via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl.