Enquête POH

De praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH) is een belangrijke functie in de huisartsenpraktijk. Wij willen doktersassistentes graag de gelegenheid geven om door te kunnen stromen naar de functie van POH door het volgen van een kwalitatief erkende hbo-opleiding. Deze opleiding kan een beter carrièreperspectief bieden voor doktersassistentes en een duidelijkere positie geven in het werkveld van de eerste lijn.

In 2012 hebben LHV en NHG, rekening houdend met de veranderende zorgvraag, de visie beschreven op de toekomstige samenstelling van het ondersteunend team in de huisartsenzorg. Daarin is uitgegaan van een team dat bestaat uit de functies huisarts, doktersassistent, POH-GGZ en een generalistische praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). In 2014 en in juni 2018 (herziene versie) is op basis daarvan voor de praktijkverpleegkundige een competentie- en eindtermendocument voor de opleiding tot PVH samengesteld.

Tijdens een bijeenkomst op 5 februari 2016 bij de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag hebben alle betrokken partijen zich uitgesproken voor het behoud van de POH-functie, zodat huisartsen(voorzieningen) de keuze hebben om, afhankelijk van de zorgvraag en eigen omstandigheden, te kiezen voor een POH en/of de PVH. Er zijn tevens afspraken gemaakt over de uitwerking van het akkoord. In 2017 is het vernieuwde competentie- en eindtermendocument voor de opleiding tot POH samengesteld.

Door de toenemende en complexer wordende zorgvraag kunnen de POH en toekomstige PVH elkaar goed aanvullen. Met de vernieuwde competentieprofielen zijn de inhoud en het niveau van de functies eenduidiger en is duidelijker waarvoor de POH en PVH bevoegd en bekwaam zijn. Voor wie door wil blijven leren, helpt het profiel om te zien welke bijscholings- en doorgroeimogelijkheden er zijn.

Voor de opleiding voor POH kunnen mbo-doktersassistentes zich aanmelden. Hogescholen en andere aanbieders verzorgen diverse cursussen voor deze studenten tot POH. Vaak worden deze cursussen ten onrechte (post) hbo genoemd. Daarnaast zijn de instroom- en uitstroomcriteria zeer divers waardoor wildgroei in opleidingen ontstaat. De doorstroming ten behoeve van een carrièreperspectief voor een doktersassistente, naar bijvoorbeeld een hbo-v, is moeizaam te realiseren door de kloof tussen beide opleidingen. Als voorbeeld: een doktersassistente met POH-cursus moet een gehele 4-jarige hbo-v volgen om verder te willen studeren.

Een mogelijke oplossing is een Associate Degree (AD). Een AD is een erkende hbo-opleiding, met NVAO-accreditatie en CROHO-nummer, welke opleidt tot het kwalificatieniveau 5. In tegenstelling tot de huidige POH-opleidingen geeft een tweejarig AD-traject meer mogelijkheden voor verbreding en verdieping. Deze verbreding en verdieping is gewenst om aan te sluiten bij het vastgelegde competentieprofiel van 2017. Na een AD kan een student in een veel korter traject doorstromen naar een hbo-v en verder naar een masterprogramma. Samenvattend geeft een AD-opleiding een diploma wat beter past in de kwalificatiestructuur van op elkaar aansluitende opleidingen, vraagt een lager bedrag aan studiekosten en bereidt aankomende studenten beter voor op de toenemende en complexer wordende zorgvragen in de eerste lijn.

Wij denken dat om bovenstaande redenen het volgen van een AD een interessante stap kan zijn. Om hier zorgvuldige afwegingen in te maken vinden wij het belangrijk om de mening van huisartsen en doktersassistenten te vragen over het starten van een AD gericht op de POH. Wij willen onderzoeken of huisartsen voornemens zijn om medewerkers op te laten leiden tot POH-niveau 5 en of doktersassistenten voornemens zijn om deze opleiding te volgen en welke afwegingen hierin belangrijk zijn. Op deze manier hopen wij inzicht te krijgen in de behoeften van het werkveld en de wensen van doktersassistenten.

Enquête huisartsen
Enquête doktersassistenten