Lectoraat Goede onderwijspraktijken

Het Lectoraat Goede onderwijspraktijken wil bijdragen aan de bevordering van goed onderwijs.

Kerndoel van het onderwijs is ‘vorming voor het leven’. Goed onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het helpt jonge mensen om zich te oriënteren op het leven. Talentontwikkeling, het verwerven van kennis en vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. Met als doel dat jonge mensen worden toegerust om steeds meer verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen voor de wereld waarin zij leven.

Vorming

Van het onderwijs mag verwacht worden dat het jonge mensen leert lezen, schrijven en rekenen. En dat het hen helpt zich allerlei specifieke vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep.

Het ideaal van vorming gaat echter nog een slag verder dan dat: door goede vorming leren mensen zich verantwoordelijk te maken voor hun leven en hun kennis en vaardigheden in te zetten voor het ‘gemeenschappelijk goede’, het ‘algemeen belang’.

Vorming is essentieel om de aansluiting te kunnen maken tussen de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen enerzijds en de door hen verworven kennis, kunde en competenties anderzijds.

Vormende functie van onderwijs

Het lectoraat ‘Goede onderwijspraktijken’ doet praktijkgericht onderzoek naar de vormende functie van het onderwijs. Daarmee willen wij onderwijsinstellingen in het primaire en voortgezette onderwijs helpen om vorm te geven aan vorming en goed onderwijs. Het lectoraat doet dit langs verschillende lijnen:

  1. Door te helpen met de bezinning op de vraag wat goed onderwijs is in concrete situaties.
  2. Door te onderzoeken hoe goed vormgegeven kan worden aan een eigen visie op burgerschapsvorming en de invulling daarvan.
  3. Door te onderzoeken hoe scholen optimaal kunnen samenwerken met organisaties in de jeugdhulpverlening ten gunste van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.
  4. Door te onderzoeken wat het geven van goed, vormend onderwijs vraagt van docenten en beroepskrachten in zorg en onderwijs (persoonlijk meesterschap).
  5. Door schoolleiders te adviseren hoe zij de leerkrachten optimaal kunnen faciliteren en toerusten om dit mooie werk te doen.

De missie van het lectoraat Goede onderwijspraktijken luidt daarom: vormgeven aan goed onderwijs!

Contactinformatie

Hogeschool Viaa
Onderzoekssecretariaat
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle

e-mail: onderzoek@viaa.nl

Meer informatie