Werken aan een veilig schoolklimaat

Vertrouwenspersonen

De overheid stelt scholen verplicht om beleid te voeren ten aanzien van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie. Dit is voor scholen tevens een aanleiding om voor alle vormen van machtsmisbruik beleid te formuleren. Het benoemen van een vertrouwenspersoon wordt gezien als belangrijk onderdeel van het beleid. Steeds vaker kiezen scholen voor een vertrouwenspersoon op afstand en een contactpersoon binnen de school.

De Educatieve Academie levert geschoolde vertrouwenspersonen voor het primair- en voortgezet onderwijs. Behalve het werk als vertrouwenspersoon voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen van de school, ondersteunen ze de school op het gebied van “De veilige school”.

Het project “De veilige school” houdt in:
– voorlichting over de rol van contactpersonen en vertrouwenspersonen
– preventie van seksuele intimidatie door middel van weerbaarheidslessen
– cursussen voor contact- en vertrouwenspersonen, etc.
– Vertrouwenspersoon: aanspreekpunt bij meldingen van machtsmisbruik

Een daartoe opgeleide vertrouwenspersoon realiseert adequate opvang voor kinderen, ouders en personeelsleden met klachten of meldingen rond machtsmisbruik (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten). Daarnaast verricht de vertrouwenspersoon activiteiten op het gebied van voorlichting en preventie van machtsmisbruik. Ook hebben onze vertrouwenspersonen kennis van zaken over de Wet Meldcode Kindermishandeling in het onderwijs waarvan de verwachting is dat deze in  januari 2011 van kracht wordt.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het werk van een vertrouwenspersoon of wilt u een (externe) vertrouwenspersoon inhuren? Neem dan contact op met Henk Grit.

Giechelgeheimpjes

Giechelgeheimpjes

Knieboek “Giechelgeheimpjes” is een prentenboek voor de onderbouw van de basisschool in het kader van de weerbaarheid tegen seksuele intimidatie, pesten en geweld. U ontvangt bij bestelling van het knieboek een praktische handreiking voor leerkrachten met o.a. verhaaltekst, gespreksaanzet en lessuggesties.

Prijs
€45,- inclusief verzendkosten en praktische handreiking.

Dit prentenboek is in de praktijk getest en bedoeld voor de onderbouw van het basisonderwijs. Het biedt aanknopingspunten voor een gesprek over (on)veiligheid op school, in de buurt en thuis.

Doel
Bespreekbaar maken van seksuele intimidatie, pesten en andere vormen van geweld.

Doelgroep
Leerkrachten, contact- en vertrouwenspersonen in de onderbouw van het basisonderwijs.

Het pakket bestaat uit een knieboek met 18 aansprekende illustraties op A-3 formaat; op de keerzijde de verhalen;
een compacte handleiding met daarin suggesties voor gesprekken en verwerkingslessen.

Bestellen van het knieboek
Wilt u het boek bestellen? Dat kan via onze webshop: webshop.viaa.nl

Giechelgeheimpjes 1

Meldcode kindermishandeling

Maak werk van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 1 juli 2013 treedt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Door een meldcode krijgen leerkrachten en hulpverleners handvatten voor het registreren, bespreken en mogelijk melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Wat doet de Educatieve Academie
De Educatieve Academie ondersteunt bij het implementeren van een meldcode in uw zorgstructuur. Ook verzorgt de Educatieve Academie teambijeenkomsten gericht op het signaleren van kindermishandeling en bespreekbaar maken van zorgen met ouders en kind.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Tanja van der Vinne.

Meer informatie