Missie en Visie

De missie van Hogeschool Viaa is: ‘Als je gelooft in je werk’.

Missie

De missie van Viaa luidt in zijn kortste formulering “Als je gelooft in je werk”. Deze formulering verwijst allereerst naar de grond van waaruit wij in Viaa willen werken. En als tweede laag verwijst de missie naar de betekenis die het gelooft heeft voor de wijze waarop professionals die door Viaa worden gevormd in hun werk staan. De derde laag is de overtuiging dat de betekenis die we vanuit dat geloof geven aan onze sociale en maatschappelijke omgeving van belang is voor de werkvelden waar Viaa zich op richt. Die gelaagdheid in de missie geeft betekenis aan ons beeld van Viaa.

Onze missie:

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken en adviseren de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur. Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

Visie

De visie die we op Viaa hebben kent de volgende noties:

We gebruiken de term “centrum van kennis”. Deze wijkt net even af van de gangbare term “kenniscentrum”. Dat doen we bewust, omdat we zo de communicatie over en weer met de omgeving voelen: een centrum als er interactie is met de omgeving, als er inkomend en uitgaand verkeer is tussen ons en het werkveld. Een centrum zonder intensieve uitwisseling met zijn omgeving is een stille locatie, zonder dynamiek en verwijst eerder naar het verleden dan naar de toekomst.

In de formulering ligt besloten dat wat ons betreft kennis en identiteit aan elkaar verbonden zijn. Als je gelooft in je werk heb je een perspectief op de praktijk en de wijze waarop die praktijk kan bijdragen aan zingeving voor mensen in hun diverse contexten. En vice versa: het zingevingproces van mensen in hun context onderzoeken en begrijpen, en vertalen naar de inrichting van de praktijk. Die bijdrage van identiteit is niet in de eerste plaats theoretisch, maar gebaseerd op kennis van de praktijk en kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Er ligt ook in besloten dat we nadrukkelijk over de muren van onze organisatie heen kijken. We mengen ons in discussies, we nemen deel aan ontwikkelingen buiten onze instelling. We zoeken naar betekenisgeving vanuit onze identiteit aan adviezen. Klanten en stakeholders verwachten van ons een betekenisvolle bijdrage aan de zingeving aan en de vormgeving van hun professioneel handelen. Dat betreft kwaliteit van opleiden en zicht op een zinvolle en waardevolle beroepspraktijk. Vanuit die waarden en zingeving richten wij ons opleiden in, het onderzoek en advies, en onze organisatie.

Ons resultaat is niet alleen dat we professionele werkers opleiden voor de bestaande praktijken, maar ook dat we die praktijken onderzoeken en dat onderzoek vertalen in advies voor het vernieuwen en verbeteren. Onderzoek en advies krijgen daarmee ook direct betekenis voor vernieuwen en verbeteren van onze opleidingen.