Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

Voor de invulling van deze taak wordt gebruik gemaakt van een Toetsingskader. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht.

Leden RvT

Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid, omschreven in de Profielschets Raad van Toezicht. Naast deze specifieke deskundigheid is elk lid in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De Raad van Toezicht van Viaa bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Ing. C.S. Balkenende MBA te Zwolle

Geboren 8 april 1962, algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V..

Taak:
Voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Wadinko N.V. te Zwolle; adviseur en executive coach

Termijn:
2017-2021

Mevr. E. Kooij-Bas te IJsselstein

Geboren 8 mei 1976, Zelfstandig adviseur, interim manager, coach.

Taak:
Lid commissie Onderwijs, onderzoek en kwaliteit

Nevenfuncties:
Fractievoorzitter ChristenUnie gemeente IJsselstein; lid raad van toezicht SKozoK, scholengroep voor primair onderwijs Zuid-Oost Kempen

Termijn:
2020 – 2024

Dhr. R.D. Schoonbeek RA te Zwolle

Geboren 25 juli 1966

Taak:
Voorzitter auditcommissie

Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting TC 91 Stadshagen; penningmeester Stichting Community Service Rotary; bestuurslid Stichting Mocca d’Or Foundation; bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal; penningmeester Stichting Zwolle Unlimited

Termijn:
2013 – Herbenoemd tot 2021

Dhr. drs. G.J.M. Segers te Hoogland

Geboren 9 juli 1969, voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies IFES-Nederland; columnist Nederlands Dagblad

Termijn:
2012 – Herbenoemd tot 2020

Dhr. dr. ir. J.S. van den Berg te Hattem

Geboren 4 april 1949, gepensioneerd voorzitter College van Bestuur Guido de Brès Scholengemeenschap Amersfoort.

Taak:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Voorzitter commissie Onderwijs, onderzoek en kwaliteit

Nevenfunctie:
Directeur van ‘Van den Berg Consultant, analytisch advies en begeleiding’; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Suva Nawa;

Termijn:
2014 – Herbenoemd tot 2022

Mevr. A. Poolen-van den Brink MHBA te Nijkerk

Geboren 2 mei 1973, lid bestuur en lid commissie automatisering brancheorganisatie ActiZ.

Taak:
Lid Auditcommissie

Nevenfuncties:
Lid bestuur Korsakov Kenniscentrum (KKC)

Termijn:
2015 – Herbenoemd tot 2023

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee vaste commissies die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.

De Raad heeft in 2007 een remuneratiecommissie gevormd. Voor de rol en verantwoordelijkheid van deze commissie, hoe zij is samengesteld en hoe zij haar taak uitoefent wordt verwezen naar het Reglement selectie- en remuneratiecommissie.

In 2009 is de auditcommissie ingesteld.

Zowel het Reglement selectie- en renumeratiecommissie als het Reglement van de auditcommissie is te raadplegen via de pagina Regelingen en stukken.

Vergoeding

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden van de Raad van Toezicht (Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007). De regeling is te vinden in het document Vergoeding leden Raad van Toezicht op de pagina Regelingen en stukken.