Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

Voor de invulling van deze taak wordt gebruik gemaakt van een Toetsingskader. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht.

Leden RvT

Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid, omschreven in de Profielschets Raad van Toezicht. Naast deze specifieke deskundigheid is elk lid in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De Raad van Toezicht van Viaa bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Ing. C.S. Balkenende MBA

Geboren 8 april 1962, algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V.

Taak:
Voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Wadinko N.V. te Zwolle; adviseur en executive coach.

Termijn:
2017-2021

Mevr. E. Kooij-Bas te IJsselstein

Dhr. R.D. Schoonbeek RA te Zwolle

Geboren 25 juli 1966, directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants;

Taak:
Lid auditcommissie

Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting TC 91 Stadshagen; penningmeester Stichting Community Service Rotary; bestuurslid Stichting Mocca d’Or Foundation; bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal; penningmeester Stichting Zwolle Unlimited.

Termijn:
2017 – 2021

Dhr. drs. G.J.M. Segers te Hoogland

Geboren 9 juli 1969, voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies IFES-Nederland; columnist Nederlands Dagblad.

Termijn:
2016 – 2020

Dhr. dr. ir. J.S. van den Berg

Geboren 4 april 1949, gepensioneerd voorzitter College van Bestuur Guido de Brès Scholengemeenschap Amersfoort.

Taak:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht.

Nevenfunctie:
Directeur van ‘Van den Berg Consultant, analytisch advies en begeleiding’; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Suva Nawa;

Termijn:
Herbenoemd tot 2022

Mevrouw A. Poolen-van den Brink MHBA te Nijkerk

Geboren 2 mei 1973

  • 1 januari – 30 april 2017: interim manager St. Cardia, Den Haag
  • 1 mei – 31 december 2017: voorzitter Raad van Bestuur Stichting ZorgAccent, Almelo
  • Sinds december 2017: lid bestuur en lid commissie automatisering brancheorganisatie ActiZ

Nevenfuncties:
Lid bestuur Korsakov Kenniscentrum (KKC).

Taak:
Lid Auditcommissie

Termijn:
2015 – 2019

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee vaste commissies die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.

De Raad heeft in 2007 een remuneratiecommissie gevormd. Voor de rol en verantwoordelijkheid van deze commissie, hoe zij is samengesteld en hoe zij haar taak uitoefent wordt verwezen naar het Reglement selectie- en remuneratiecommissie.

In 2009 is de auditcommissie ingesteld.

Zowel het Reglement selectie- en renumeratiecommissie als het Reglement van de auditcommissie is te raadplegen via de pagina Regelingen en stukken.

Vergoeding

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden van de Raad van Toezicht (Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007). De regeling is te vinden in het document Vergoeding leden Raad van Toezicht op de pagina Regelingen en stukken.