Programmalijn Zorg en Zingeving

Met ingang van deze beleidsperiode werkt het lectoraat onder de naam Zorg & Zingeving. Er is voor gekozen het begrip ‘zingeving’ in de naamgeving van het lectoraat meer centraal te stellen.

De belangrijkste reden hiervoor is een strategische. Het blijkt dat in het kennisgebied met betrekking tot spiritualiteit, levensbeschouwing, zingeving en religie, het begrip zingeving het meest gangbaar en ‘ingeburgerd’ is in de gezondheidszorg. Het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundige zet het begrip zingeving centraal. Dit betekent overigens niet dat het begrip spiritualiteit niet meer gebruikt wordt. In de uitvoering van onderzoek zal in de conceptualiseringsfase het dan relevante concept gedefinieerd worden. Het lectoraat profileert zich met het begrip zingeving, maar daarbinnen kan gewerkt worden met verwante begrippen als spiritualiteit, levensbeschouwing, levensovertuiging, religie et cetera.

Het onderzoeksprogramma van de Academie Health Care richt zich inhoudelijk op de rol van zingevingsvraagstukken in zorgcontexten vanuit het perspectief van de zorgvrager en van formele en informele zorgverleners. Het doel is om met de resultaten van het onderzoek een bijdrage te leveren aan het realiseren van mensgerichte zorgverlening en (toekomstige) zorgverleners daarvoor toe te rusten.

Het is een uitdaging om binnen de context van de hedendaagse gezondheidszorg (schaarste, standaardisering, protocollering, marktwerking) de zorgvrager, diens naasten en de zorgverlener te blijven herkennen en erkennen als unieke personen, die op eigen wijze vorm, inhoud en zin geven (en ervaren) aan hun bestaan en functioneren.

Het onderzoeksprogramma richt zich op de competentieontwikkeling van zorgprofessionals. Hierbij worden de volgende drie onderzoekslijnen onderscheiden:

  • Persoon en zingeving: de houding van zorgprofessionals ten aanzien van zingeving van de patiënt en de invloed van de eigen zingeving op de zorg die hij/zij verleent.
  • Methode en zingeving: aandacht voor zingeving als onderdeel van integrale zorg (bijvoorbeeld aandacht in de intake/anamnese, levensverhalen, praten over zingeving).
  • Beleid en zingeving: de invloed die zorgprofessionals hebben op beleid rond zingeving (zorgbeleid, instellingsbeleid).