Projecten Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Viaa werkt op dit moment aan het project Persoonlijk Meesterschap en Zorg en Onderwijs.

Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap

Het mede door Viaa aangevraagde Centre of Expertise ‘Persoonlijk Meesterschap’ is door de Reviewcommissie beoordeeld voor financiering vanuit het selectieve budget in het kader van de prestatieafspraken. Het CEPM is verder aangevraagd door Hogeschool de Kempel (penvoerder), Hogeschool Driestar, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie en Iselinge Hogeschool. Het Centre richt zich op de professionaliteit van de leraar basisonderwijs, met een focus op persoonlijk meesterschap in relatie tot passend en opbrengstgericht onderwijs. Vanuit Viaa is dit verder verbreed naar Bezielde Professional en is niet alleen de Educatieve Academie, maar zijn alle academies door middel van hun lectoraat betrokken.

De genoemde hogescholen opereren vanuit eenzelfde missie; het opleiden van intrinsiek gemotiveerde leraren met passie, die staan voor en werken aan value based onderwijs. Het accent ligt naast het opleiden tot instrumentele vakbekwaamheid (evidence based) vooral ook op ‘bildung’ en de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele identiteit van de (toekomstige) leraar. De zes hogescholen hebben een sterke verbinding met het werkveld. Ze weten wat er speelt in hun eigen regio’s en ze gaan daarover in gesprek met het scholenveld. De uitkomsten van deze uitwisselingen worden meegenomen in de ontwikkelingen van hun hogescholen (zie ook de inleiding van de notitie: ‘Naar een expertisecenter Persoonlijk Meesterschap’).

Zorg en Onderwijs

Bij zorg en onderwijs speelt tegen de achtergrond mee dat Nederland aan de vooravond staat van grote veranderingen in het sociale domein (De Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet). Nederland zal veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Het Rijk geeft burgers, maatschappelijke organisaties en lokale overheden een grotere rol in de cultuuromslag die daarvoor nodig is. De burger wordt aangesproken op zijn ‘eigen kracht’; maatschappelijke organisaties waaronder het onderwijs, wordt gevraagd de focus te verleggen van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen dat’; lokale overheden krijgen de opdracht  om de ondersteuning aan burgers effectiever en efficiënter te organiseren. Hier worden nieuwe lokale ondersteuningsstructuren voor opgezet in nauwe samenwerking met onder meer het onderwijs. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op drie uitgangspunten. De eerste is: één plan, één gezin en één aanspreekpunt.  Het tweede is het waar nodig en mogelijk opschalen en afschalen van ondersteuningen het derde is samenwerking tussen en met burgers, vrijwilligers, semi-professionals en professionals. Deze structuur haakt eveneens aan op de wet op het Passend Onderwijs.

Opbrengsten

De te verwachte opbrengsten:

  • Het kunnen verrichten van praktijkgericht onderzoek om de bestaande praktijken te innoveren; hiervoor worden studenten, docenten en onderzoekers ingezet;
  • Het kunnen bieden van nieuwe zorg in de vorm van een methodiek die de eigen kracht van het kind en het gezin versterkt en de sociale omgeving van het gezin activeert en benut;
  • De mogelijkheid om in te zetten op preventieve lichte zorg door het ontwikkelen van begeleidingsprogramma’s. De inzet betreft een nieuwe visie op aanpak vanuit een nieuwe context.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via onderzoek@viaa.nl