Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

Voor de invulling van deze taak wordt gebruik gemaakt van een Toetsingskader. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht.

Leden RvT

Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid, omschreven in de Profielschets Raad van Toezicht. Naast deze specifieke deskundigheid is elk lid in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De Raad van Toezicht van Viaa bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Ing. C.S. Balkenende MBA

Algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V.

Taak:
Voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie

Nevenfuncties:
Vicevoorzitter Cedris, voorzitter raad van commissarissen Coöperatie Univé Stad en Land U.A.

Tweede termijn:
2021 – 2025

Mevr. A.E. Kooij-Bas

Teamleider bij Gemeente IJsselstein

Taak:
Vicevoorzitter raad van toezicht, voorzitter Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit

Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht Atalenta, stichting voor kinderopvang en primair onderwijs Zuid-Oost Kempen

Tweede termijn:
2024 –
2028

Dhr. J.P. Hollebrandse RA

Directeur financiën & bedrijfsvoering bij Tactus Verslavingszorg

Taak:
Voorzitter Auditcommissie

Nevenfuncties:
Lid bestuur/penningmeester Gebruikersvereniging User (GVU), EPD in de GGZ

Eerste termijn:
2021 – 2025

Dhr. Prof. Dr. P. Nullens

Hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, bijzonder hoogleraar Leiderschapsethiek en menswaardige economie aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Taak:
Lid Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit

Nevenfuncties:
Adviseur governance en strategie bij Galan Groep; docent ethiek en integriteit NCD.

Eerste termijn:
2020 – 2024

Drs. J.J. Louisa-Muller MPM

Eigenaar Gist. leiderschap & raad.

Taak:
Lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties:
Voorzitter raad van toezicht Fluenta

Eerste termijn:
2023 – 2027

Dhr. A.W. Luteijn MBA MCM

Voorzitter raad van bestuur Eleos

Taak:
Lid Auditcommissie

Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Ikzoekchristelijkehulp
Lid raad van toezicht Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Eerste termijn:
2023 – 2027

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee vaste commissies die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.

De Raad heeft in 2007 een remuneratiecommissie gevormd. Voor de rol en verantwoordelijkheid van deze commissie, hoe zij is samengesteld en hoe zij haar taak uitoefent wordt verwezen naar het Reglement selectie- en remuneratiecommissie.

In 2009 is de auditcommissie ingesteld en in 2020 de commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit.

De reglementen zijn te raadplegen via de pagina Regelingen en stukken.

Vergoeding

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden van de Raad van Toezicht (Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007). De regeling is te vinden in het document Vergoeding leden Raad van Toezicht op de pagina Regelingen en stukken.