Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en het gebruik van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

Voor de invulling van deze taak wordt gebruik gemaakt van een Toetsingskader. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht.

Leden RvT

Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over een specifieke deskundigheid, omschreven in de Profielschets Raad van Toezicht. Naast deze specifieke deskundigheid is elk lid in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De Raad van Toezicht van Viaa bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Ing. C.S. Balkenende MBA te Zwolle

Geboren 8 april 1962, algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V.

Taak:
Voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie

Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Wadinko N.V. te Zwolle; adviseur en executive coach

Termijn:
2017 – Herbenoemd tot 2025

Mevr. E. Kooij-Bas te IJsselstein

Geboren 8 mei 1976, Zelfstandig adviseur, interim manager, coach, Teamleider advies – Gemeente IJsselstein.

Taak:
Lid commissie Onderwijs, onderzoek en kwaliteit

Nevenfuncties:
Fractievoorzitter ChristenUnie gemeente IJsselstein; lid raad van toezicht SKozoK, scholengroep voor primair onderwijs Zuid-Oost Kempen; Als zzp-er diverse opdrachten in de onderwijssector uitgevoerd

Termijn:
2020 – 2024

J.P. Hollebrandse RA te Apeldoorn

Geboren 24 juni 1969, Manager financiën & bedrijfsvoering, lid MT, Tactus Verslavingszorg (GGZ)

Taak:
Lid Auditcommissie

Termijn:
2021-2025

Dhr. Prof. Dr. P. Nullens te Wezep

Geboren 9 december 1964, hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, bijzonder hoogleraar Leiderschapsethiek en menswaardige economie aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Taak:
Lid commissie Onderwijs, onderzoek en kwaliteit

Nevenfuncties:
Lid van bestuur ‘Institute of Leadership and Social Ethics’ (B, Leuven).

Termijn:
2020 – 2024

 

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee vaste commissies die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.

De Raad heeft in 2007 een remuneratiecommissie gevormd. Voor de rol en verantwoordelijkheid van deze commissie, hoe zij is samengesteld en hoe zij haar taak uitoefent wordt verwezen naar het Reglement selectie- en remuneratiecommissie.

In 2009 is de auditcommissie ingesteld en in 2020 de commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit.

De reglementen zijn te raadplegen via de pagina Regelingen en stukken.

Vergoeding

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden van de Raad van Toezicht (Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007). De regeling is te vinden in het document Vergoeding leden Raad van Toezicht op de pagina Regelingen en stukken.