Relevantie Bezielde Professional

Binnen Viaa functioneren drie lectoraten waarvan de leeropdrachten zijn gekozen in nauwe aansluiting bij de identiteit van de hogeschool. Elk lectoraat is aan een specifieke Academie verbonden. Gemeenschappelijk aan deze lectoraten is dat zij in hun thematiek nadrukkelijk uitdrukking geven aan de identiteit van de hogeschool, in aansluiting op de missie van Viaa ‘Als je gelooft in je werk’.

Viaa heeft het thema Bezielde Professional gekozen als het gemeenschappelijke aandachtsveld waaraan ieder lectoraat vanuit het eigen profiel nadrukkelijk aandacht besteedt. Aan deze keuze liggen vier redenen ten grondslag.

Redenen Bezielde Professional

Eigen vakgebied

De eerste is dat elk lectoraat vanuit het eigen vakgebied een expliciete link legt naar een gedeeld begrip van professionaliteit en de betekenis die de persoon van de professional heeft voor de individuele invulling van diens vakbekwaamheid en deskundigheid.

Handelen in beroepspraktijk

De tweede reden waarom voor het thema Bezielde Professional is gekozen, houdt verband met het gegeven dat er verschillende kennisvragen leven rond het handelen in de beroepspraktijk. Zo vragen organisaties en leidinggevenden zich af hoe zij bezielde professionaliteit kunnen vormgeven en implementeren. Ook hebben zij behoefte aan het kunnen vaststellen van de effectiviteit en doelmatigheid van deze benadering. Effectiviteit in termen van welzijn en doelmatigheid en in termen van kosten/baten. Voor professionals die direct met cliënten te maken hebben gaat het om het ontwikkelen van een attitude van bezielde professionaliteit en de bijbehorende kennis en competenties.

Praktische ervaring

De derde reden waarom voor het thema Bezielde Professional is gekozen, heeft te maken met het feit dat de hogeschool relatief veel praktische ervaring heeft met dit thema. Mede door de christelijke identiteit van de hogeschool is door de opleidingen relatief veel geïnvesteerd in het opleiden van de Bezielde Professional. Dat blijkt uit het feit dat ook niet-christelijke studenten, juist vanwege die aandacht voor bezielde professionaliteit, voor een opleiding aan Viaa kiezen. Het onderzoek van de lectoraten is van meet af aan ook gericht geweest op bezielde professionaliteit. De hogeschool loopt dus, als het gaat om kennisontwikkeling, voorop op dit thema.

Kwaliteit van onderwijs

Ten vierde wil de hogeschool met onderzoek binnen dit thema bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Een groot voordeel is dat het thema Bezielde Professional relevant is voor alle opleidingen en lectoraten en daarom samenbindend werkt.

Kerncompetenties

In onze tijd lijkt het bij professionaliteit steeds meer te gaan om de technisch-instrumentele kennis van de professional die hem in staat stelt zijn praktijk zo ‘evidence based’ mogelijk in te richten. In sectoren zoals Educatie, Gedrag en Maatschappij en Gezondheidszorg lijkt het accent dus steeds meer te liggen op een professionaliteitsbegrip, waarin de persoon van de professional naar de achtergrond verdwijnt. Harde, meetbare factoren krijgen meer aandacht dan zachte, moeilijk meetbare factoren, terwijl duidelijk is dat juist ook de zachte, meer persoonlijke factoren van groot belang zijn voor de effectiviteit van de professional.

Samengevat zou dus gezegd kunnen worden dat de drie lectoraten elk aandacht hebben voor die aspecten van de professionele beroepsuitoefening die – volgens de visie van de hogeschool – tot de kerncompetenties van goede beroepsuitoefening behoren, maar die in de gangbare curricula toch meestal maar betrekkelijk marginaal aan de orde komen. Viaa denkt vanuit haar christelijke identiteit aan de ontwikkeling van deze competenties en de kennis daarover een eigen bijdrage te kunnen leveren.