Collegegeld

Als je gaat studeren in het hoger onderwijs ben je collegegeld verschuldigd. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren.

Er bestaat een viertal soorten collegegeld:

  1. voltijd wettelijk collegegeld
  2. deeltijd wettelijk collegegeld
  3. verlaagd wettelijk collegegeld
  4. instellingscollegegeld

De Minister van OCW stelt jaarlijks het wettelijk collegegeld vast. Het instellingscollegegeld wordt door de onderwijsinstelling vastgesteld en is opgebouwd uit het wettelijk collegegeld en de overheidsbijdrage. Hogeschool Viaa vindt het van groot belang dat financiële motieven geen doorslaggevende rol moeten spelen bij de keuze voor een opleiding. Daarom wordt een laag instellingstarief gerekend en niet perse een tarief die voor de hogeschool kostendekkend is.

Voldoen collegegeld

Door het afgeven van een digitale machtiging via Studielink, geef je Hogeschool Viaa toestemming om het bedrag af te schrijven van jouw rekening of van degene die voor jou betaalt.

Je kunt kiezen tussen twee mogelijkheden: incasso van het gehele bedrag rond de 25e van de eerste maand of incasso in tien termijnen, waarbij het bedrag rond de 25e van de eerste tien maanden van het studiejaar van je rekening wordt afgeschreven. Bij gespreide betaling wordt eenmalig € 24 administratiekosten in rekening gebracht.

Betaalt een ander voor jou het collegegeld? Dan dient deze persoon het te bevestigen via een toegestuurde link. Hij of zij heeft hiervoor zijn of haar DigiD nodig. Betreft het een werkgever die niet via Studielink kan of wil betalen, dan dien je een ‘aanvraag factuur derden’ in te vullen. Deze kun je opvragen bij Studentenzaken.

Heb je het collegegeld bij Viaa voldaan en je doet in hetzelfde studiejaar nog een andere studie, dan kun je een bewijs betaald collegegeld opvragen waarmee je bij de andere onderwijsinstelling vrijstelling kunt krijgen.

Bedragen collegegeld

Het  kabinet heeft in april 2018 het besluit genomen om de collegegelden voor de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs met ingang van 2018-2019 te halveren. Voor de Pabo-studenten geldt het de eerste twee jaren. Dus studenten die na 1 september 2018 voor het eerst begonnen zijn in het hoger onderwijs én het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn, komen in aanmerking voor halvering.

Lees verder

Start je met de deeltijdstudie (Verpleegkunde of Pabo) per 1 februari 2021, dan ben je collegegeld verschuldigd voor de resterende maanden van het studiejaar 2020-2021, tot 1 september 2021: wettelijk collegegeld 2020-2021 € 1.038,33, halvering collegegeld € 519,17, instellingscollegegeld € 2.216,67.

Wettelijk collegegeld 2021-2022

Voor een voltijd- of duale bacheloropleiding is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.168. Het bedrag voor een deeltijd bacheloropleiding bedraagt € 1.800. Zij die voor het eerst gaan studeren in het hoger onderwijs zijn € 1.084 (voltijd) of € 900 (deeltijd) verschuldigd.

Een voorwaarde is dat je vanaf 1 augustus 1991 geen bachelor-graad behaald mag hebben. Maar heb je toch een graad na die datum behaald en je wilt nu voor het eerst een bacheloropleiding volgen op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg, dan ben je wettelijk collegegeld verschuldigd.

Een andere voorwaarde is dat je de nationaliteit van een EER-land of de Zwitserse of Surinaamse moet hebben. Heb je een andere nationaliteit, maar ben je door het UAF als vluchtelingstudent erkend, dan kom je ook in aanmerking voor het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld 2021-2022

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan ben je instellingscollegegeld verschuldigd. Voor Pabo, Verpleegkunde en Social Work is dit collegegeld vastgesteld op  € 3.845, voor de  opleiding tot Godsdienstleraar op € 2.567. Voor Theologie is door de Minister van OCW een uitzondering gemaakt en ben je het instellingscollegegeld verschuldigd ter hoogte van € 2.168 (voltijd) en € 1.800 (deeltijd).

Het collegegeld voor de master Interprofessioneel werken met Jeugd is vastgesteld op € 2.168. Heb je al een master afgerond, dan ben je € 9.000 verschuldigd.

NB: de vermelde bedragen en voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe regelgeving en/of besluiten van het instellingsbestuur.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld te betalen.

Lees meer over het levenlanglerenkrediet op de website van DUO

 

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het betalen van collegegeld? Neem dan contact op met: