Loket klacht, bezwaar en beroep

Er zijn diverse instanties binnen en buiten Hogeschool Viaa die onze studenten rechtsbescherming bieden.

Wanneer je een klacht hebt, spreekt het voor zich dat je er eerst probeert uit te komen met de betrokkenen. Dit wordt een minnelijke schikking genoemd. Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan kun je een klacht indienen bij het Loket klachten, bezwaar en beroep. In het Studentenstatuut van Viaa, Algemeen deel, vanaf hoofdstuk 12 staat beschreven aan welke eisen je klacht moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

Klacht, bezwaar en beroep

Bij het Loket klachten, bezwaar en beroep kun je met elke klacht terecht. Als je niet weet waar je met een klacht naar toe kunt, ga dan ook naar dit loket. Ook als je het idee hebt dat jouw klacht onvoldoende wordt afgehandeld, kun je dat melden bij het loket.

De medewerkers van het Loket klachten, bezwaar en beroep kunnen voor alle zaken rond klachten, bezwaar en beroep rechtstreeks benaderd worden via e-mail of via het onderstaande postadres.

De medewerkers behandelen een klacht, bezwaar of beroep niet zelf, maar beoordelen wat er mee moet gebeuren en sturen deze door naar de betreffende instantie. Ze volgen de procedure zoals beschreven in het Studentenstatuut van Viaa, Algemeen deel, vanaf hoofdstuk 12.

Ook de decanen kunnen voor alle zaken rond bezwaren, beroepen of klachten met betrekking tot de studie door studenten rechtstreeks benaderd worden, dus zonder tussenkomst van het Loket klacht, bezwaar, beroep. Zij kunnen adviseren, bemiddelen of doorverwijzen.

Contact

Heb je een vraag of een klacht? Neem dan contact met ons op.

Hogeschool Viaa
t.a.v. Loket klachten, bezwaar en beroep
Postbus 10030
8000 GA Zwolle

Mail: klachtenloket@viaa.nl 

Vertrouwenspersonen

Hogeschool Viaa heeft twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van de hogeschool kunnen bij zaken die zijn gerelateerd aan ongewenst gedrag  rechtstreeks benaderd worden, dan wel via het Loket klachten, bezwaar en beroep. Zie hiervoor de Regeling ongewenst gedrag.

Externe klachtenprocedure

Indien een beslissing op een klacht binnen de interne procedure de klager geen genoegdoening geeft, of wanneer de klacht niet in behandeling is genomen, kan de klacht worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie. De procedure hiervoor is te vinden op de website van de geschillencommissie. Op deze site is ook het actuele adres voor het indienen van een klacht vermeld.

Naar Geschillencommissie Bijzonder onderwijs

Geschillenadviescommissie (GAC)

De Geschillenadviescommissie (GAC) van Hogeschool Viaa adviseert het College van Bestuur over bezwaren die worden ingediend door studenten, alumni of aankomende studenten. Het gaat hierbij om bezwaren met betrekking tot besluiten die gebaseerd zijn op de WHW, zoals beslissingen over collegegeld of in- en uitschrijving. De Geschillenadviescommissie behandelt geen bezwaren tegen beslissing van examencommissies. Dit is de taak van het College van Beroep voor de examens. De GAC bestaat uit twee personen.

Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend, geadresseerd aan:

Hogeschool Viaa
t.a.v. Loket klachten, bezwaar en beroep
Postbus 10030
8000 GA Zwolle

COBEX

Het College van Beroep voor de Examens (COBEX) van Hogeschool Viaa bestaat uit drie personen. Wanneer een student het niet eens is met de beslissing van een examencommissie, is het raadzaam dat hij allereerst in overleg met de examencommissie tot een oplossing probeert te komen. Wanneer dit niet lukt, kan hij bij het COBEX tegen de beslissing een beroep instellen. Datzelfde geldt wanneer een student het niet eens is met de beslissing van een examinator. In het Studentenstatuut van Viaa, Algemeen deel, kun je lezen in welke situaties je beroep kunt indienen bij het COBEX en hoe zo’n beroep wordt behandeld.

Hogeschool Viaa
t.a.v. Secretaris College van Beroep voor de Examens
Postbus 10030
8000 GA Zwolle

CBHO

Wanneer een student het niet eens is met het College van Beroep voor de Examens, kan hij binnen een termijn van zes weken na de beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Dit is een landelijke beroepsinstantie waar hogeschool Viaa bij is aangesloten.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Postbus 16137
2500 BC DEN HAAG

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle regelingen zie het Studentenstatuut.