Kenniscentrum Viaa

Hogeschool Viaa wil studenten opleiden tot goede professionals. Professionals in diverse beroepen: verpleegkunde, onderwijs, sociaal werk, pastoraat. Om onze studenten een goede basis te bieden, is het nodig om als hogeschool ook onderzoek te doen naar het functioneren van professionals in de praktijk. Juist nu de samenleving steeds complexer wordt en er steeds meer van burgers en professionals gevraagd wordt.

Bezielde professionaliteit

Het onderzoek binnen Viaa vindt plaats in het Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit. Dit centrum ontleent zijn naam aan de overtuiging dat goede professionals Bezielde Professionals zijn: mensen die niet alleen beschikken over de nodige vakkennis en vaardigheden, maar die bovendien zelfstandig kunnen beoordelen wat in concrete situaties vakinhoudelijk en moreel goed is om te doen. En het zijn mensen die hun eigen handelen en functioneren kritisch kunnen bevragen en beoordelen.

Visie op praktijk

Naast kritische professionals die beschikken over de nodige vakkennis en over reflecterend vermogen, is er ook steeds meer vraag naar professionals die een visie hebben op de praktijk in hun vakgebied.  Daarom willen we aan Viaa ook eigen onderzoek doen naar de waarden die in praktijken gelden, naar de (morele) vraagstukken en dilemma’s die zich in die praktijken voordoen en naar de wijze waarop je professionals goed kunt voorbereiden op de vragen die in die praktijken op hen af zullen komen.

Geloven in je werk

Deskundigheid en vakbekwaamheid zijn binnen deze context uiterst belangrijk, maar voor een Bezielde Professional is meer nodig. Wij vragen dan ook van onze professionals zich te verbinden met wat goed is voor de mensen voor wie zij werken en voor de praktijk waarin zij komen te werken. Met andere woorden, we vragen hen om hun werk met hart en ziel te doen. Dat zij ‘geloven in hun werk’ moet te merken zijn aan professionals die aan Viaa zijn opgeleid.

Lectoraten

Om onze studenten toe te kunnen rusten als Bezielde Professionals werken binnen het Kenniscentrum drie lectoren – elk vanuit een eigen vakgebied – samen aan onderzoeksprojecten rond het thema ‘Bezielde Professionaliteit’.

De lector Samenlevingsvraagstukken geeft vooral aandacht aan de manier waarop professionals in het sociale domein het beste kunnen aansluiten op de dagelijkse leefwereld van burgers die ondersteuning nodig hebben en de netwerken en verbanden waarin zij functioneren.

De lector Vormend Onderwijs doet onderzoek naar de wijze waarop onderwijs niet alleen bestaat in de overdracht van kennis en vaardigheden, maar ook in de vorming van kinderen en jongeren tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.

De lector Zorg en Zingeving heeft aandacht voor het grote belang van zin- en levensvragen in de aandacht en zorg die mensen nodig hebben als zij met de zorg in aanraking komen.

Gezamenlijk willen de drie lectoren bijdragen aan de vorming van ‘bezielde professionals’  aan Viaa.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
Lectoraat Zorg en Zingeving
Lectoraat Vormend Onderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie over het Viaa-Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit en het afstemmen van onderzoekmogelijkheden kunt u contact opnemen met dhr. drs. Tamme Spoelstra, coördinator Kenniscentrum.

Lectoraten