Samenwerken aan ouderbetrokkenheid

Leerkrachten en ouders hebben samen het beste voor met kinderen. Beiden willen de ontwikkeling van die kinderen bevorderen. Ouders doen dat vanuit een andere relatie met hun kind dan de leerkrachten. Vaders en moeders hebben een dragende relatie met hun kinderen, meesters en juffen werken vanuit hun professie met diezelfde kinderen. Nadenken over de samenwerking daarin begint met bewustwording. Hoe kijken de leerkrachten tegen ouders aan en welk beeld hebben de ouders van de school? En wat zijn de gevolgen daarvan voor de houding ten opzichte van elkaar?
School en ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheden: de ouders staan op 1 als het om de opvoeding gaat. Daar zijn zij als eerste verantwoordelijk voor. Maar de leerkrachten voeden ook op. Onderwijzen is namelijk ook opvoeden. Een ander punt betreft de deskundigheden. De leerkrachten hebben verstand van onderwijs. Dat is hun vak. Maar ouders leren hun kinderen ook heel veel. Samen vervullen school en ouders een grote rol in de ontwikkeling van de kinderen. De school wil graag dat de ouders meeleven, meehelpen en meedenken en in sommige gevallen ook meebeslissen. Meeleven en meehelpen gebeurt wel, maar over en weer meedenken kan worden gestimuleerd. Daarin komt de betrokkenheid van ouders tot uiting: meeleven, meehelpen, meedenken en eventueel meebeslissen als het om hun kind(eren) gaat. Ouders zijn daarbij nadrukkelijk ook deskundigen. Zij kennen hun kind(eren) beter dan wie dan ook. Die kennis wil de school benutten met als doel  het bevorderen van de ontwikkeling van elk kind!
In onderstaand traject wordt de mogelijkheid geboden om samen (school en ouders) invulling te geven aan ouderbetrokkenheid. De regie daarvan ligt bij de (directie van de) school, maar het kan niet zonder de ouders!

Inhoud coaching samenwerken aan ouderbetrokkenheid

Doelen

Voor het team:
– Bewustwording van hun beeld van de ouders en houding t.o.v. de ouders.
– Verdieping van de kennis over de relatie ouders en school (waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde zijn: ouderbetrokkenheid, relatie tot het kind, verantwoordelijkheden, deskundigheden, partnerschap, afstemming, vertrouwen).
– Formuleren van kernwaarden en (aanzet tot) visie op ouderbetrokkenheid.
– Aanzet geven tot beleid, planning en acties waarbij invulling wordt gegeven aan het partnerschap school/ouders.

Voor de ouders
– Bewustwording van hun beeld van de school en houding t.o.v. de school.
– Inhoud kunnen geven aan ‘ouderbetrokkenheid’ (weten wat ze thuis kunnen doen).
– Bewustwording van eigen deskundigheid m.b.t. hun eigen kind(eren).
– Formuleren van kernpunten voor de samenwerking tussen school en ouders (partnerschap).
– Nadenken over vormen van meedenken (en meebeslissen) m.b.t. de ontwikkeling van hun kind(eren) en naar aanleiding daarvan tips geven aan de school.

Mogelijkheden / Activiteiten
1. Intakegesprek over doelen en acties van de school m.b.t. ouderbetrokkenheid.
2. Team(mid)dag over ouderbetrokkenheid waarin bewustwording, houding, verdieping van kennis over de relatie school en ouders, visievorming, formulering van doelen en doorvertaling naar acties centraal staan. Met een brainstorm over de vraag: hoe krijgen we alle ouders op de ouderavond?
3. Tussentijdse evaluatie met directie van de school, aangevuld met andere betrokkenen. Tijdens dat gesprek worden afspraken gemaakt over acties m.b.t. de ouderavond.
4. Ouderavond over ouderbetrokkenheid waarin bewustwording, onderling gesprek en formulering van aandachtspunten voor de school centraal staan. De ouderavond heeft nadrukkelijk ook een informeel gedeelte waarin ontmoeting plaatsvindt. Het team zorgt ervoor dat de ouders zich welkom voelen (persoonlijke uitnodiging, verzorging van hapjes en drankjes, prettige aankleding van de ruimte enzovoort).
5. Nagesprek met de directie van de school over de volgende vragen: hoe wordt de visie verder uitgewerkt, welk beleid wordt uitgezet, welke planning wordt gemaakt en tot welke acties leidt dat alles? Over de vervolgstappen worden afspraken gemaakt. Eventueel wordt daarbij begeleiding ingezet van de adviseur.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over ouderbetrokkenheid op uw school of een advisering op maat? Neem dan contact op met Tonnis Bolks, onderwijsadviseur en docent aan de Educatieve Academie via Tonnis Bolks of het secretariaat nascholing.

Tonnis Bolks is auteur van het boek ‘Professioneel communiceren met ouders’ (2015, 2e druk, Uitgeverij Boom Lemma, Amsterdam)

Meer informatie