21 maart 2024 - Onderzoeksmatig bijpraten over RIF

door dr. Marco Algera, onderzoeker Hogeschool Viaa

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een vijfjarig project om alle mbo’s en hbo’s van Zwolle in aanraking te brengen met interprofessioneel samenwerken. Het gaat om kindgerichte opleidingen, zoals diverse beroepen in de opvang, het onderwijs en sociaal werk.

Leeropbrengst gemonitord
Een deel van de studenten komt op hun stageadres in een leerteam, vanuit mbo, hbo en van diverse opleidingen, samen. Zij pakken daar interprofessioneel een bepaald vraagstuk aan, dat ze samen met de stage instelling hebben ontwikkeld. Het Innovatiecluster Kind & Educatie voert dit project uit en bestaat uit tal van onderwijs- en zorgorganisaties in de regio.
Naast dat het project allerlei handreikingen en materialen oplevert, wordt de leeropbrengst voor studenten gemonitord met behulp van meerjarig onderzoek. Hier spelen we als Centrum voor Samenlevingsvraagstukken een rol in. Studenten worden aan het eind van elk schooljaar gevraagd hoe ze het leerteam ervaren hebben en wat hun leerwinst geweest is. 

Meetjaren vergeleken
Studenten hebben de afgelopen jaren meegedaan aan het onderzoek om de meetjaren statistisch met elkaar te vergelijken. De scores lopen -door de jaren heen- doorgaans niet ver uiteen. Qua leerwinst staat met stip bovenaan dat studenten het interessant en van belang vinden dat er vanuit verschillende perspectieven naar een bepaalde casus wordt gekeken. Ze leren dat ‘andersoortige’ professionals een heel andere blik kunnen hebben en leren ook hoe hun werk eruit ziet. Ze vinden het samen werken aan zo’n vraagstuk nuttig, vooral voor het kind en de praktijkorganisatie, de stage instelling, maar ook wel voor zichzelf. Over de begeleiding door leerteambegeleiders zijn ze erg tevreden, terwijl ze dat ook zijn over de onderlinge samenwerking in het leerteam. Als extra bonus geeft een deel van de respondenten aan dat ze in het leerteam hebben leren samenwerken met beroepsbeoefenaren van een ander ‘pluimage’. Een belangrijk deel zou een interprofessioneel leerteam aanraden aan andere studenten.

Nuttig voor de beroepspraktijk
Dit is natuurlijk een heel positief verhaal, maar er zijn ook moeiten. Studenten van één leerteam allemaal op hetzelfde moment samen laten komen, is zo’n praktische lastigheid. Ook tussentijdse stage stoppers kunnen de samenwerking in en het interprofessionele karakter van zo’n leerteam ontregelen. En wat we achterhalen, na drie jaar meten, is dat interprofessioneel samenwerken een lange adem vergt om te integreren in de opleidings- en praktijkcurricula. Uit een QuickScan onder afstudeerders van afgelopen zomer komt naar voren dat studenten het wel interessant en nuttig vinden voor de beroepspraktijk, maar er op de opleiding lang niet allemaal mee geconfronteerd worden. Hoewel tevredenheidsscores best gunstig zijn, zo’n 60% van de respondenten is tevreden, zouden we als Innovatiecluster Kind & Educatie die cijfers graag nog wat hoger zien. Het gaat goed, maar het kan beter, zoals ook de titel luidt van de meest recente tussenevaluatie.

Interprofessioneel verbeteren
We werken met man en macht aan verdere verbeteringen, uiteraard ook interprofessioneel. Onder andere in werkplaatsen, met kennisdeling via lezingen en podcasts en natuurlijk met het verder professionaliseren van leerteambegeleiders. De leerteambegeleiders geven in een onderzoek aan dat zij de professionaliseringsbijeenkomsten een stuk beter vinden sinds daar meer op is ingezet en ook dat het gesprek over interprofessioneel samenwerken vaker gevoerd wordt in hun opleidingsinstelling. Dat alles biedt hoop om in ons laatste projectjaar onze opbrengsten te verduurzamen.

Voor meer informatie: www.kindeneducatie.nl