23 november 2023 - Leerarena's - Monica Stouten

Domein overstijgend samenwerken
In het project Zorg & Veiligheid werken we domein overstijgend samen (2022-2026). We willen de hulp- en dienstverlening verbeteren voor mensen met onbegrepen gedrag die op verschillende domeinen zoals politie, wooncorporaties en hulpverlening. Dit gaat bijvoorbeeld over mensen die overlast veroorzaken op straat of in hun woonomgeving, mensen die ontregelen door onbegrip vanuit de samenleving of mensen die in onveilige situaties terecht komen of deze veroorzaken. De Agenda Zorg en Veiligheid, waarvan dit onderzoeksproject onderdeel is, is opgezet door elf gemeenten in regio IJsselland en beoogt betere hulp aan deze kwetsbare groep en een veerkrachtige samenleving om deze mensen heen. Om dit te bereiken is een betere ketensamenwerking en de inbreng van de stem van de inwoner waar het over gaat. Monica Stouten, onderzoeker en docent bij Hogeschool Viaa vertelt hierover.

De vijf leerarena’s en Waarderend Onderzoek
Met veel energie zijn we met een groep van professionals en ervaringsdeskundigen uit verschillende domeinen nu tien maanden op weg in een Leerarena. In deze leerarena staat samen leren en samen de praktijk verbeteren centraal. Dit doen we volgens Waarderend Onderzoek.

In de eerste leerarena stonden we uitgebreid stil bij goede voorbeelden en bestaande (complexe) knelpunten op verschillende niveaus (bestuurlijk, organisatie- en teamniveau). Daarna droomden we over de wensen voor professie en voor de inwoners waar het over gaat. Dit heeft geleid tot het verwoorden van een gezamenlijke ambitie: het resultaat van de Define fase. In de derde leerarena stond de ideale situatie centraal, de zogenaamde Dream-fase. En op dit moment hebben we net de vijfde leerarena achter de rug, waarin verschillende professionals werkgroepen vormden rondom drie thema. De eerste contouren van concrete plannen op die thema’s staan inmiddels op papier. Dit proces wordt ondersteund door een deelprojectleider en de agendaregisseur van de Agenda Zorg & Veiligheid.

Interviews en verhalen
Naast deze leerarena’s hebben wij in de afgelopen maanden veel mensen geïnterviewd. Professionals uit Zorg, Welzijn, Onderwijs, Politie, Wooncorporatie, inwoners om wie het gaat en hun naasten. Wat zijn nou de goede voorbeelden? Wat moet beter? De interviews zijn input voor de leerarena’s. En vooral de verhalen van de inwoners die het betreft zijn een belangrijke inspiratiebron voor het goed vormgeven en uitvoeren van alle plannen rondom dit thema. We zullen de verhalen in een latere fase van dit project nog meer voor het voetlicht brengen.

(h)erkening en commitment 11 gemeenten
Op donderdag 16 november zijn de bestuurders, burgemeesters en wethouders van de 11 gemeenten die de Agenda Zorg & Veiligheid hebben opgesteld bijgepraat over het proces van de leerarena’s en de eerste uitkomsten van de interviews. Een mooie bijeenkomst en goed om ook daar te merken dat er (h)erkenning en commitment is voor dit project. In de komende maanden werken we aan een publiekstussenrapportage; wordt vervolgd dus!