Over ons

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken bestaat uit een vast team van docent-onderzoekers. Zij voeren onderzoeken uit en combineren dit werk met onderwijstaken bij Viaa. De meeste van hen ook met een aanstelling als professional in het werkveld.

Lector

Marja Jager-Vreugdenhil is sociologe met veel ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Na haar studie in Wageningen werkte ze als rijkstrainee bij het Ministerie van LNV en daarna als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar droeg ze bij aan de adviezen ‘Vertrouwen in de buurt’ en ‘Vertrouwen in de school’. Ze werkte enige tijd als adviseur bij Lysias Advies.

Marja startte in 2005 als onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken’. Sinds april 2014 is ze lector; haar lectorale rede had de titel ‘Zo hoort het, over sociale regels in een samenleving in transitie’.
Als lector is Marja bovendien lid van de kerngroep van de landelijke Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein en lid van het presidium van het Platform Lectoren Sociaal Werk.

 

Onderzoekslijn Welzijn als basis

Christel Teekman studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkte als maatschappelijk werkster in een Blijf-van-mijn-lijf huis, begeleidde justitiabelen bij de Reclassering en werkte als beleidsmedewerker bij de PCOB.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Christel geeft leiding aan de onderzoekslijn Welzijn als basis. Ze onderzoekt de participatie van (kwetsbare) burgers in de samenleving waarin mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven. Ze is op zoek naar de kracht in de samenleving om deze verbanden te verstevigen en wil ruimte laten aan bewoners om een steentje bij te dragen. Christel heeft aandacht voor welzijn- en zorgvraagstukken waar kansengelijkheid, veiligheid en een gezond leven voor iedereen centraal staan, gericht op hoop en herstel.

 

Onderzoekslijn Welzijn als basis

Anne Dreke Deddens studeerde Cultural and Social Anthropology aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar studie hield zij zich bezig met participatievraagstukken in een achterstandswijk in Amsterdam. In de jaren hierna werkte zij als beleidsmedewerker bij een gemeente en als jongerenwerker. Naast haar werk voor Viaa is ze nog steeds als jongerenwerker actief.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Anne Dreke werkt als docent-onderzoeker bij de programmalijn Welzijn als basis. In de rol van docent richt Anne Dreke zich op de begeleiding van eerstejaars studenten en op het ontwikkelen van profielvakken binnen het profiel Welzijn en Samenleving.

Onderzoekslijn Welzijn als basis

Marco Algera was vroeger hbo-verpleegkundige. Later studeerde hij Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht en werkte hij ruim vijftien jaar voor diverse landelijk opererende onderzoeksbureaus met een focus op gezondheidszorg. In 2005 promoveerde Marco op de indicatiestelling in de thuiszorg. Sinds 2009 heeft hij een eigen onderzoeksbureau: Raad & Daad Onderzoek. Vanuit zijn bureau verricht hij kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van verpleging en onderwijs.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Marco werkt in de programmalijn Welzijn als basis. Daar doet hij veelal kwalitatief onderzoek op het snijvlak van professionals en gemeenten en probeert daar de stem van de inwoner naar voren te laten komen. Verder heeft hij samen met anderen de digitale tool Collactief ontwikkeld. Daarnaast is hij extern beoordelaar van Masterdossiers van MLIKE-studenten van Hogeschool Katholieke Pabo Zwolle.

Onderzoekslijn Inclusieve Samenleving

Monica Stouten-Hanekamp studeerde Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Gereformeerde Hogeschool en werkte een aantal jaar als maatschappelijk werker bij de RIBW Groep Overijssel. Daarnaast studeerde zij Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich daarbij op vraagstukken rondom multiculturalisme en minderheden in de samenleving.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Monica geeft leiding aan de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal.

Onderzoekslijn Inclusieve Samenleving

Wilma Rademaker – den Hertog studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede en werkte een tiental jaar in de gehandicaptenzorg in de rol van (persoonlijk) begeleider en later als beleidsmedewerker. Daarnaast studeerde zij Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit en specialiseerde zich op vraagstukken rondom kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag in de schoolse context.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Wilma maakt deel uit van de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal.

Onderzoekslijn Verbindende gemeenschappen

Alie Velvis studeerde International Development Studies en Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met aansluitend een Advanced master in de International Development. Daarnaast behaalde ze een eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijwetenschappen en is ze opgeleid tot coach. Voordat zij bij Viaa werkte was ze actief als beleids- & monitoring en evaluatie medewerker in de internationale ontwikkelingssector. Haar werk richtte zich op conflict- en vluchtelingenproblematiek, waaronder bijdragen aan vredesopbouw en het versterken van het maatschappelijk middenveld. Daarnaast was ze werkzaam in het middelbaar onderwijs als docent maatschappijwetenschappen bij scholengemeenschap Guido de Brès.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Alie is als onderzoeker betrokken bij de lijn Netwerkondersteuning.  Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeker in samenwerking met Theologie op het snijvlak van (geloofs)gemeenschappen en de verbinding met de samenleving en hulpverlening.

Onderzoekslijn Systemisch werken met jeugd

Els Bos-de Groot is systeemtherapeut in de jeugdzorg. Ook verzorgt ze trainingen op het gebied van systemisch-contextueel werken.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Els geeft leiding aan de onderzoekslijn Systemisch werken met  jeugd. Haar focus ligt op het vinden van meerdere perspectieven, zodat er een gezamenlijke oplossing ontstaat. Ze hanteert een contextuele benadering en heeft oog voor alle relaties die ertoe doen. Daarnaast werkt Els als docent bij de academie Social Work en Theologie van Hogeschool Viaa.

Onderzoekslijn Systemisch werken met jeugd

Tanja van der Vinne is orthopedagoog-generalist met ruime ervaring in onderwijs en jeugdhulp. Zij plaatst vragen over ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen een breder perspectief om samen met het gezin en de context op weg te kunnen.

Tanja is als onderzoeker actief bij de onderzoekslijn Systemisch werken met  jeugd. Daarnaast werkt zij als studieleider van de Masteropleiding Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ) en is zij docent bij de pabo en social work.

MicrosoftTeams image

Betty Langeler studeerde Sociale Geografie met een MA in Ontwikkeling aan de universiteit van Utrecht. Aanvullende gekozen majors van de universiteit van Wageningen richten zich op Projectmatig plannen, implementeren en evalueren. Later werd daar tijdens haar werkende leven een diploma Clinical en Pastoral Counselling (university of Glasgow),een BAhons in Theologie (Brookes university; Oxford) en een coachingopleiding aan toegevoegd.

Haar werkhistorie is ook eclectisch: van 20 jaar werken in Zuid-Oost Azië in de ontwikkelingssector, via het opbouwen van een internationale geloofsgemeenschap met mensen met een vluchtelingenachtergrond tot werken als docent Theologie op Viaa. De rode draad hierin is de passie voor de plaats, stem en participatie van ieder mens, vooral hen die gemarginaliseerd zijn of dreigen te worden. Dit werk vraagt vaak om samenspreken en samenwerken met veel diverse partners. Dat is ook wat het oogmerk is van de onderzoekslijn Verbindende Gemeenschappen.

Linkedin

VIAALeidaJanssen0076

Leida werkt sinds 2006 op Hogeschool Viaa als docent en onderzoeker. Als verpleegkundige heeft ze gewerkt in het UMCG op verschillende afdelingen. In 2004 studeerde ze af als Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. Ook deed ze internationale ervaring op in Ghana en Kenia als ontwikkelingswerker. Passie voor zingeving heeft ze al sinds 2004 toen ze de master afsloot met de scriptie over Zingeving in de zorg. Ook deed ze onderzoek bij de leerstoel Zorgethiek bij de Universiteit van Humanistiek naar de invloed van Zingeving bij leefstijl verandering.

Momenteel is ze bezig met de Master Geestelijke Verzorging. Op Hogeschool Viaa houdt ze zich bezig met het begeleiden van studenten die stage lopen in het buitenland, ze geeft les als kerndocent bij de Master Interprofessioneel Werken met jeugd, is coördinator van de Minor Zingeving en Ethiek en is betrokken bij externe cursussen rondom Zingeving.

Linkedin