College van Bestuur

Viaa wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het CvB bestaat uit de heer drs. D. (Dirk) Wakker MME (voorzitter) en mevrouw G. (Gerdien) Groen-Baas MSc (lid). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Hogeschool Viaa.

Daarnaast heeft het College van Bestuur de dagelijkse leiding over Viaa en haar personeel. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Bestuurs- en beheersreglement.

Taken CvB

Tot de taken van het College van Bestuur behoort onder andere het ontwikkelen van een op Viaa toegesneden intern risicomanagementsysteem. Daartoe gebruikt de hogeschool risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen, een kwaliteitszorgsysteem dat een verbinding kent met de wettelijke eisen voor accreditatie van opleidingen, onderzoek en adviesdienstverlening en doelstellingen van de hogeschool, handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, de bekostigingssystemen en het kwaliteitsbeleid, inclusief de daarbij behorende procedures en een systeem voor monitoring en rapportering.

Identiteit

Binnen het identiteitsbeleid zijn principes van integriteit aan de orde: in leer en leven in overeenstemming met Bijbel en apostolische geloofsbelijdenis binnen de gereformeerde traditie, handelen conform het Identiteitsdocument, de Integriteitscode, de kernwaarden en het bepaalde in missie, visie alsmede de Viaa huisregels. De betreffende documenten zijn te vinden op de pagina Regelingen en stukken.

In het vigerende Strategische beleidsplan is verwoord dat onze grondslag ook leidt tot ambities met betrekking tot het werkklimaat in onze organisatie. We willen dat het gekenmerkt wordt door samenwerking (als collega’s onderling, met studenten en klanten alsmede werk- en beroepenveld) die gebaseerd is op gerichtheid op het heil en welzijn van de naaste, vertrouwen, respect, open communicatie, betrouwbaarheid en leren leven met de gebrokenheid (het onvolkomene). Wat we beloven of afspreken proberen we na te komen. Als het onverhoopt niet kan lukken zullen we daar eerlijk bericht van doen en nieuwe afspraken maken.

Remuneratie

Het beloningsbeleid van de leden van het College van Bestuur heeft de volgende kenmerken:

  • de beloning van de bestuursleden bestaat alleen uit een vast deel; er worden geen variabele beloningsbestanddelen toegekend;
  • de pensioenvergoeding is ABP-gerelateerd en staat in normale verhouding tot het salaris;
  • de bestuurders worden in principe benoemd voor onbepaalde tijd;
  • er worden geen persoonlijke leningen of garanties aan bestuurders verstrekt.

De hoofdlijnen van de beloning van het College van Bestuur zijn te vinden in het Bezoldigingsbeleid CvB.

Beleidsoverleg

Het College van Bestuur overlegt tenminste vierwekelijks in het ‘beleidsoverleg’ met de leidinggevenden van de academies en afdelingen. Het beleidsoverleg heeft als doel het strategisch beleid van Viaa mede te initiëren, voor te bereiden en te evalueren. Daarnaast worden tijdens het beleidsoverleg de beleidsplannen van de academies en afdelingen besproken en onderling afgestemd.