Governance

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa streven naar transparantie in bestuur en toezicht. Zij zijn, met inachtneming van de eigen taken en bevoegdheden, verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de bestuursstructuur.

De bestuursstructuur is ingericht conform de uitgangspunten en principes van de Branchecode goed bestuur hogescholen. Deze Branchecode is de geactualiseerde versie van de Branchecode governance HBO uit 2006, die eind 2013 door de Vereniging Hogescholen is vastgesteld. Het College van Bestuur van Viaa conformeert zich aan deze code.

Governance

Governance gaat over goed bestuur van een instelling. Dat betekent dat er een heldere missie en visie moeten zijn van waaruit de instelling wordt bestuurd, dat het besturen motiverend, transparant en betrouwbaar plaatsvindt, dat er effectief (intern) toezicht is en dat het besturen van de instelling de kenmerken van onafhankelijkheid en deskundigheid in zich draagt. Daarnaast vinden we dat er op heldere wijze verantwoording over doelen, resultaten en sturing dient te worden afgelegd. En tenslotte dat de beheersing van de instelling effectief is. Deze aspecten van toezicht -verantwoording, sturing en beheersing – dienen met elkaar in balans te zijn.

Hogeschool Viaa

Voor Hogeschool Viaa is van belang dat door de governance(structuur) ruimte geschapen wordt voor:

  • Opleiding: onderwijs en vorming van studenten;
  • Onderzoek: praktijkgericht en in het kader van de opleiding;
  • Kennisdienstverlening (advies).

Hogeschool Viaa is een organisatie met een duidelijke identiteit. De Bijbel is voor ons denken en handelen de basis, norm en inspiratiebron. We willen herkenbaar zijn aan kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Met opleiding, onderzoek en adviesdienstverlening willen we bijdragen leveren aan (verbetering van) de professionaliteit in de werkvelden waar Viaa zich op richt.

Governancestructuur

Om inzicht te geven in de manier waarop Hogeschool Viaa de governance in lijn met de branchecode, passend bij haar identiteit en schaalgrootte, heeft georganiseerd, bieden we hier informatie over de hoofdlijnen van de governancestructuur. Daarbij moet opgemerkt worden dat werken aan governance een leer- en ontwikkelproces is. Dat is geen reden om het niet zo nauw te nemen met principes, voorschriften en bepalingen. Maar het geeft wel een zekere rust en ruimte om op basis van ervaringen in het verleden en nieuwe ontwikkelingen in het heden de governance nog verder te verbeteren.