Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken start met het onderzoek naar grenspraktijken vanuit Samen Vernieuwend Opleiden.

Overal in Nederland ontstaan op dit moment initiatieven om lerarenopleidingen te veranderen en te verbeteren. Er lopen overal pilots, ook bij Hogeschool Viaa. De opleidingen willen inspelen op de veranderingen in de beroepspraktijk van leraren. Ingrid Paalman, lector van ons lectoraat Goede Onderwijspraktijken start, in samenwerking met onderzoekers van drie andere hogescholen en met behulp van een onderzoeksubsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO),  een onderzoek om de vorm en inhoud van deze nieuwe opleidingstrajecten en de samenwerking daarbij tussen opleidingen en scholen onder de loep te nemen.

In het NRO onderzoek Samen Vernieuwend Opleiden kijken we naar grenspraktijken tussen lerarenopleidingen en vernieuwingsscholen. Daarbij staan twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe verloopt de samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten in grenspraktijken van lerarenopleidingen? Hoe kunnen deze grenspraktijken getypeerd worden en welke uitdagingen, belemmeringen en leermechanismen spelen een rol?
  2. Tot welke (nieuwe) kenmerken in het beoogde (a), uitgevoerde (b) en gerealiseerde (c) opleidingscurriculum leidt de samenwerking in deze grenspraktijken?

Centraal staat een kwalitatieve onderzoeksaanpak naar vijf concrete casussen.

Het onderzoek richt zich op het groeiend aantal plekken in Nederland waar het opleiden van leraren een nieuwe dimensie krijgt en lerarenopleidingen en scholen samen uitgedaagd worden nieuwe opleidingsroutes te ontwikkelen waarmee studenten tevens leren om toegerust te worden voor deze nieuwe onderwijspraktijken. Te denken valt aan Integrale Kind Centra’s.

Als lectoraat GO zijn we super enthousiast dat we deze NRO aanvraag samen met anderen hebben binnengehaald. Zoals Elske aangeeft het is belangrijk om niet alleen over onderwijsvernieuwing te praten maar ook zelf de verandering te zijn die je wilt bewerkstelligen. “Het leren van en met elkaar over nieuwe onderwijspraktijken geeft ons informatie over nieuwe goede onderwijspraktijken die ontstaan”, aldus Ingrid. Zeer passend bij ons lectoraat.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Fontys (penvoeder), Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa en leraaronderzoekers uit de Vereniging voor Agora Scholen en het Platform Eigentijds Onderwijs PLEION. Het onderzoek loopt van september 2021 tot september 2025. Bij Viaa is Elske Brouwer-Schudde en Ingrid Paalman-Dijkenga bij dit onderzoek als onderzoekers betrokken.