Privacyverklaring voor belangstellenden, relaties en overige bezoekers website

Gebruik van de persoonsgegevens
Wij krijgen uw persoonsgegevens binnen via een (online) aanmeld- of aanvraagformulier, de mail, per post of telefonisch.
Met het achterlaten van uw gegevens geeft u toestemming voor het gebruik hiervan voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.
De gegevens die u doorgeeft worden gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen en zullen niet worden gebruikt om deze te combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.
Wilt u niet langer informatie van ons ontvangen, dan kunt u dit melden via info@viaa.nl.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die u ons geeft worden gebruikt voor o.a. de volgende doeleinden (afhankelijk van uw verzoek):

  • Om uw vragen, aanvraag voor informatie of een betaling te verwerken;
  • Om uw aanmelding voor een open dag, meeloopdag, proefstudiedag of een activiteit van bijvoorbeeld het lectoraat te verwerken;
  • Het verstrekken van informatie aan potentiële klanten op basis van een vraag en het opvolgen van dit contact;
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals voorlichting, informatie enz. gericht op doelgroepen (in de informatie- en brochureaanvraagformulieren is een apart veld opgenomen voor verdere informatie, personen die aangeven de ontvangst van verdere informatie niet op prijs te stellen worden niet meegenomen in de informatievoorziening ten behoeve van (wervings)activiteiten);
  • Om een klacht of een reactie op een klacht te verwerken;
  • Om uw aanmelding voor een nieuwsbrief te verwerken;

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft doorgegeven en waarvoor u middels het achterlaten van uw gegevens toestemming heeft gegeven.

Toegang tot de persoonsgegevens
Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken. Eén van de maatregelen is dat geautomatiseerde programma’s zijn voorzien van een wachtwoord. Alleen personen die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben toegang tot deze gegevens. Er vindt regelmatig controle plaats op de beveiligingsmaatregelen.

De beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van uw verzoek. Als het verstrekken aan derden noodzakelijk is wordt er in een overeenkomst met de derde partij vastgelegd dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan overeengekomen en dat ze worden verwijderd na gebruik.

Beveiliging
De digitale gegevens zijn verwerkt in een geautomatiseerd programma, voorzien van een beveiliging door wachtwoord.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van belangstellenden voor een studie aan Hogeschool Viaa worden gedurende anderhalf jaar actief gebruikt. Daarna worden de gegevens van personen die geen interesse meer hebben in informatie over Hogeschool Viaa verwijderd uit het bestand.

Verkregen persoonsgegevens van overige bezoekers van de website worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de realisatie van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen Hogeschool Viaa wordt de “Selectielijst hogescholen” gebruikt voor het bepalen van de bewaartermijnen. Deze Selectielijst kan worden opgevraagd bij de Functionaris Gegevensbescherming (via FG@viaa.nl).

Privacyrechten
U heeft recht op inzage (artikel 15 AVG), recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG) en recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG). Daarnaast heeft u recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 AVG). Ook kunt u uw eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Voor belangstellenden jonger dan 16 jaar: Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen na toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de aanmeldformulieren op onze website.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Hogeschool Viaa van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen, welke binnen 4 weken wordt beantwoord.

Uw verzoek kunt u richten aan:
Hogeschool Viaa
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 10030
8000 GA Zwolle

Of via een mail aan FG@viaa.nl.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Hogeschool Viaa, telefonisch via 038 – 42 555 42 of via een mail aan FG@viaa.nl. Dit emailadres kunt u ook gebruiken als u een klacht heeft over de manier waarop Hogeschool Viaa handelt bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.