Privacyverklaring voor cursisten

Gebruik van de persoonsgegevens
Hogeschool Viaa verwerkt persoonsgegevens van cursisten.
De eerste persoonsgegevens die we van jou binnenkrijgen zijn de gegevens die jij zelf hebt doorgegeven bij het aanmelden voor een cursus. Ook bankgegevens zijn nodig. Tijdens de cursus komen hier de cursusresultaten bij. Als er bijzondere omstandigheden zijn kunnen er ook gegevens over gezondheid en welzijn nodig zijn voorafgaand aan of tijdens de cursus.

Met het achterlaten van je gegevens geef je toestemming voor het gebruik hiervan voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. De gegevens die je doorgeeft worden gebruikt om de cursus te kunnen verzorgen en te registreren en zullen niet voor andere doelen worden gebruikt.

Na jouw toestemming kunnen we je onze nieuwsbrief toesturen, waarin je wordt geïnformeerd over bijvoorbeeld voor jou interessante andere cursussen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • De organisatie en het geven van de cursus;
  • De begeleiding van deelnemers;
  • Het opstellen van een certificaat;
  • Het onderhouden van contacten met de betrokkenen;
  • Het financieel afhandelen van de kosten van de cursus;
  • Het evalueren van uitgevoerde activiteiten;
  • Het behandelen en oplossen van geschillen.

Toegang tot de persoonsgegevens
Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken. Eén van de maatregelen is dat geautomatiseerde programma’s zijn voorzien van een wachtwoord. Docenten en ondersteunende medewerkers die betrokken zijn bij jouw cursus kunnen jouw persoonsgegevens inzien, voor zover ze de gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.

Gegevens met het oog op gezondheid en welzijn, die jij zelf deelt, worden niet verder gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de voortgang van de cursus en je hier zelf toestemming voor hebt gegeven.

Wij maken gebruik van een aantal externe partijen, waar (een deel van) jouw persoonsgegevens mee gedeeld worden. Hier ligt altijd een verwerkersovereenkomst aan ten grondslag, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de vertrouwelijke omgang met deze gegevens.

Er vindt regelmatig controle plaats op de beveiligingsmaatregelen.

Beveiliging
De documenten (zoals gemaakte toetsen) worden gearchiveerd in een afsluitbare ruimte/kast/la. De digitale gegevens zijn verwerkt in een geautomatiseerd programma, voorzien van een beveiliging door wachtwoord.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Bewaartermijnen
Jouw persoonsgegevens worden niet verwijderd gedurende de looptijd van de cursus. Daarna worden de gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Privacyrechten
Je hebt recht op inzage (artikel 15 AVG), recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG) en recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG). Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 21 AVG). Ook kan je jouw eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken, mits je blijft voldoen aan de cursusvoorwaarden.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Hogeschool Viaa van jou verwerkt, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen, welke binnen 4 weken wordt beantwoord. Hiervoor stuur je een mail aan studentenzaken@viaa.nl.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring kan je een mail sturen aan FG@viaa.nl. Dit mailadres kan je ook gebruiken als je een klacht hebt over de manier waarop Hogeschool Viaa handelt bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).