Zorg en veiligheid: domeinoverstijgend samenwerken

Voor een groep mensen in de samenleving met een opeenstapeling van persoonlijke hulpvragen die leiden tot onbegrepen gedrag, is zorg nodig om hen een goede plek in de samenleving te geven. Er spelen bij deze groep naast (o)ggz problematiek, vaak ook problemen het veiligheidsdomein, zoals overlast geven gedrag en in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van wonen.

Voor goede hulp aan deze personen en hun omgeving is een gezamenlijke aanpak nodig. Gemeenten werken samen met onder andere GGZ, woningbouwcorporaties en politie aan het versterken van de totale keten van zorg, veiligheid en sociaal domein. Dit heeft geleid tot de zogenaamde Agenda Zorg en Veiligheid.

Vanaf september 2022 begeleiden en onderzoeken we vanuit de Programmalijn Inclusieve Samenleving voor minimaal drie jaar de uitvoering van de zogenoemde Agenda Zorg en Veiligheid. We begeleiden interprofessionele leerarena’s binnen deelprojecten op de thema’s vroegsignalering, integrale wijkaanpak, toerusten van de omgeving, passende woonconcepten en domeinoverstijgend samenwerken. Parallel daaraan wordt door middel van kwalitatief onderzoek de ervaringen en verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals opgehaald om deze in de leerarena’s in te brengen, er gezamenlijk van te leren en door te ontwikkelen ten behoeve van betere hulp aan deze groep mensen in zeer kwetsbare positie, en een goed netwerk aan zorg om hen heen. Bekijk hier de infographic waarin de verschillende onderzoeksactiviteiten en -processen van de eerste anderhalf jaar Zorg en Veiligheid; domeinoverstijgend samenwerken in beeld zijn gebracht.

Op onderstaande flyer staat de gezamenlijke ambitie die geformuleerd is door deelnemers van Leerarena ‘Vroegsignalering van Zorgwekkende Situaties’. Deze is geformuleerd in het najaar van 2023, nadat de eerste drie fase van Waarderend Onderzoek met elkaar doorlopen waren in verschillende leerarena’s. De ambitie vormt het uitgangspunt voor de verschillende plannen die in de Designfase worden uitgewerkt.

Daarnaast begeleiden we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland de 11 gemeentelijke Procesregiseurs in hun profilering en professionalisering, zowel binnen ieders eigen gemeente als regionaal. De Procesregisseur is verantwoordelijk om vastgelopen processen of stagnerende samenwerking bij complexe meervoudige casussen op te pakken met als doel de situatie te de-escaleren. Ook geven Procesregisseurs advies en coaching over meervoudige problematiek, overlast, criminaliteit en casus coördinatie. In twee leerarena’s is deze groep aan de slag gegaan met het formuleren van noodzakelijke ambities en het verbeteren van hun werkpraktijk. Dit heeft geleid tot deze routekaart.

Praatplaat ZorgVeiligheid 2

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de Zorg en veiligheid: domeinoverstijgend samenwerken, de gezamenlijke ambitie, de Leerarena of de routekaart? Neem dan gerust contact op!