Archief Publicaties CvSv

2015.
Casus 6 “Frans en Swaan en hun buren 29”. Hoofdstuk in Stilstaan om vooruit te komen, Wmo – werkplaatsen, (pag. 29-31) geschreven door Femmianne Bredewold en Monica Hanekamp geschreven.

December 2015.
Netwerkondersteuning in buurt en wijk – volgens literatuur en experts. Een onderzoek uitgevoerd in de Wmo-werkplaats Zwolle door F.A. Haarsma MA; Stouten-Hanekamp Msc; M.C. Riphagen-Fikse Msc;  Dr. F. Bredewold.

Juli 2015.
‘Gezinnen Present! revisited 2015.’ Verslag van een beknopt onderzoek naar het gebruik van en de ervaring met de methodiek ‘Gezinnen: Present!’ Drs. Christel Teekman.

Juni 2015.
‘Uit de startblokken …’, de eerste maanden van de sociale wijkteams in Zwolle en Elburg. Drs. C. Teekman, J. Slendebroek-Meints MSc, E. Pruim MSc, Dr. Ir. M. Jager- Vreugdenhil.

Mei 2015.
“Wij moeten op een andere manier gaan zorgen”. Een praktijkonderzoek naar generalistisch werken door sociale professionals. Eelke Pruim MSc.

Februari 2015.
Marja Jager- Vreugdenhil werkte mee aan het e-book “Transities: tussen hoop en vrees”.

Januari 2015.
Participatiesamenleving kan alleen slagen als sociale regels veranderen. Verkorte versie van de door Marja Jager- Vreugdenhil op 13 januari uitgesproken lectorale rede “Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie.” Gepubliceerd in Sociale Vraagstukken, 14 januari 2015.

Januari 2015.
“Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie.” Lectorale rede, uitegesproken door dr. ir. Marja Jager- Vreugdenhil bij haar installatie als lector Samenlevingsvraagstukken aan hogeschool Viaa op 13 januari 2015.

December 2014.
Estafettegezin. Een onderzoek naar de ontwikkeling en uitvoering van de methode Estafettegezin volgens de principes van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Auteur: Monica Hanekamp MSc.

December 2014.
Werken in een driehoek. Een onderzoek naar de rol van de familie en de wens van de client in het driehoeksmodel binnen de RIBW Groep Overijssel. Auteurs: Monica Hanekamp MSc (CvSv) & Inge Janssen- Slager, Roelien Mussche, Michelle Walvaart (oud-studenten Academie Social Work en Theologie).

December 2014
Van begeleiding naar zelfsturing. Een rapportage van acht maanden begeleiding van het Zwolse uitvoeringsteam ‘Iedereen doet mee & Organiseren van (In)formele verbanden. Auteurs: Eelke Pruim en Christel van Til.

5 december 2014
‘Doe niet zo romantisch over de zorg voor elkaar”
Evelien Tonkens (UvH) en Femmianne Bredewold schreven een opiniestuk in NRC next dat verscheen op 4 december 2014. Ze bekijken de overheidscampagne voor mantel- en buurtzorg en zien hoe hier een rooskleurig beeld wordt geschetst van vrijwilligers die moeten zorgen voor zieke en zwakkere mensen.
Lees het volledige artikel: http://www.nrc.nl/next/van/2014/december/04/doe-niet-zo-romantisch-over-de-zorg-voor-elkaar-1443788

September 2014
Buren helpen niet vanzelf. Artikel in tijdschrift Sprank, nummer 07, 2014. Auteur: Femmianne Bredewold.

September 2014
De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Hoofdstuk in Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossing voor onbetaalde rekeningen. Auteur: Femmianne Bredewold.

Juli 2014.
Hoe kantelen we samen verder? Verslag van de kantelbijeenkomsten in mei en juni 2014 in de vijf stadsdelen van Zwolle en aanbevelingen voor vervolg. Auteur: Marja Jager- Vreugdenhil.

Juni 2014
Het belang van TijdvoorElkaar. Het principe van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers. Het onderzoek is uitgevoerd door Femmianne Bredewold en Wieke Malda. Het rapport is gepubliceerd op Movisie.
Lees ook het artikel  ‘Contact kwetsbare burgers komt niet vanzelf’ in de nieuwsbrief van Zorg+Welzijn van 2 juli jl.

Februari 2014
Geef ze de ruimte! Onderzoek naar succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven in provincie Gelderland. Auteur: Marja Jager- Vreugdenhil.

Januari 2014
HELP! Onderzoek binnen de CGK, NGK en GKv naar huidig en gewenst diaconaat en wat daarvoor nodig is. Jeannette Slendebroek- Meints.

Januari 2014. Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Proefschrift van Femmianne Bredewold. Uitgave van VanGennep Amsterdam, ISBN 9 789461 642950.

December 2013. Spontane vermaatschappelijking is een illusie. Opinieartikel m.m.v. Femmianne Bredewold in Markant, december 2013, nr. 10, pag. 39.

Oktober 2013. Een pijnlijk appel op burgerplichten. Artikel van Marja Jager Vreugdenhil in DenkWijzer 2013-2 De verzorgingsstaat. Pag. 8-11

September 2013. Participeren met de zweep erover. Marja Jager- Vreugdenhil in NRC handelsblad.

Juli 2013. Geven en nemen? ‘Over wederkerigheid en andere patronen van contact tussen burgers met en zonder beperkingen in de samenleving’. Femmianne Bredewold en Jeannette Slendebroek- Meints.
SAMENVATTING Geven en Nemen? ‘Over wederkerigheid en andere patronen van contact tussen burgers met en zonder beperkingen in de samenleving’.

Juni 2013. Kerken en de ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Artikel van Marja Jager- Vreugdenhil. Verschenen in het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2013 (4) 2. Uitgave van BoomLemma.

Juni 2013. Mantelzorg: dat doe je toch gewoon … . Artikel van Marja Jager- Vreugdenhil in Contact op Maat – juni 2013, pag. 14/15.

Mei 2013. Netwerkondersteuning van A(lmere) tot Z(wolle). Een onderzoek naar de kritieke succesfactoren van werkwijzen voor netwerkondersteuning. Rapport n.a.v. Project Netwerkondersteuning voor steun behoevende burgers.
Samenvatting.

Mei 2013. Wederkerigheid tussen weerbare en kwetsbare burgers. Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden. Hoofdstuk 9, pag. 168-186 in De Affectieve Burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid, m.m.v. Femmianne Bredewold.

Mei 2013. Begroeting, honden en winkeliers. Begrensd contact tussen mensen met een beperking en andere buurtbewoners. Hoofdstuk 4, pag. 94-98 in Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk, m.m.v. Femmianne Bredewold.

Mei 2013. Door Wieke Malda geschreven artikel Religious organisations within civil society, opgenomen in de bundel Faith in Civil Society. Religious Actors as Drivers of Change (2013, PAG. 144-150). Bundel verscheen n.a.v. het op 25 en 26 april 2012 in Uppsala gehouden congres.

21 mei 2013
. Artikel in het ND n.a.v. symposium van A(lmere) tot Z(wolle).

Mei 2013. ‘Eerst de klant en zijn netwerk’. Artikel n.a.v. het symposium ‘Netwerkondersteuning van A(lmere) tot Z(wolle), in MARKANT Mei 2013, pag. 12/15.

3 mei 2013. Interview ‘We moeten met zijn allen leren om hulp te vragen’ met Marja Jager- Vreugdenhil in Zorg + Welzijn 5, 3 mei 2013, Jaargang 19, pag. 10-12.

April 2013. Bijzondere mantelzorgers beter in beeld. M.m.v. Drs. Femmianne Bredewold en Dr.Ir. Marja Jager- Vreugdenhil. Zie Tinteling.

Februari 2013. De kloof overbrugd. Wederkerige relaties in de dak- en thuislozenzorg. Drs Femmianne Bredewold en Klazien Kruiswijk van Hulst MSc. In: Maatwerk, nr. 1 pp16-17

Februari 2013. Is hulp krijgen hetzelfde als schuld opbouwen? Wederkerigheid in zorgrelaties. Dr. Jan Hoogland en Drs. Femmianne Bredewold. In: Soφie, jaargang. 3, nr. 1 pp 28-31.

November 2012, Jij + Ik = Wij. Verbindend Wijkgericht Werken. Dr.Ir. Marja Jager-Vreugdenhil, Drs Femmianne Bredewold. Zwolle: Travers Welzijn en Ribw Ijssel-Vecht.

November 2012, De buurt doet ertoe – maar niet voor informele zorg. Artikel van Marja Jager- Vreugdenhil op www.socialevraagstukken.nl.

September 2012, Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken.
Proefschrift van Dr. Ir. M. Jager- Vreugdenhil.

Augustus 2012, Het ideaal van christelijke vorming. Een onderzoek naar de praktijk van de christelijke vorming onder oud-studenten van drie christelijke hogescholen. Uitgevoerd door W. Malda- Douma MA, J. Slendebroek- Meints MSc, Drs. C. van Til- Teekman, Prof. dr. J. Hoogland.

6 juni 2012, ‘Gezinnen: Present!’ Verslag van het onderzoeks- en ontwikkelproject ten behoeve van een nieuwe methodiek voor family volunteering van Stichting Present. Uitgevoerd doorIr. M. Jager-Vreugdenhil, Drs. C. van Til- Teekman, J. Slendebroek- Meints MSA.

23 juni 2011, Ontmoetingnetwerken: van waarde! Monitoronderzoek naar de meerwaarde van Ontmoetingnetwerken voor clienten van stichting Ontmoeting in Rotterdam. Uitgevoerd door K. Kruiswijk MSc.

30 mei 2011, Sociale samenhang en leefbaarheid in Provincie Gelderland. Eindrapportage onderzoek sociale kwaliteit in vier Gelderse gemeenten. Auteur: Ir. M. Jager- Vreugdenhil.

27 maart 2012, Zorg moet geen eenrichtingsverkeer zijn. Artikel (op website van Het Goede Leven) n.a.v. de workshop door Jan Hoogland en Femmianne Bredewold op het Relief Jaarcongres Zorg: Alleen Samen.

September 2011, Jong, [goed] gelovig & kerk. Onderzoek naar de rol van het kerkelijk leven in de belevingswereld van jongeren. Uitgevoerd door Jeannette Slendebroek-Meints MSc en Hayo Wijma MLD.

Juni 2011, Ontmoetingnetwerken: van waarde!  Monitoronderzoek naar de meerwaarde van Ontmoetingsnetwerken voor clienten van Stichting Ontmoeting in Rotterdam. Klazien Kruiswijk.

In mei 2011 verscheen het eindrapport van het onderzoek naar sociale kwaliteit in vier Gelderse gemeenten Sociale samenhang en leefbaarheid in Provincie Gelderland.

Op 28 maart 2011 verscheen in het Journal of Social Intervention: Theory en Practice het artikel (Vol. 20, no. 1) het artikel Spraakverwarring over participatie van Marja Jager- Vreugdenhil. Lees het hele artikel op www.journalsi.org.

25 maart 2011, werden de resultaten van de door K. Kruiswijk MSc uitgevoerde effectmeting van de Time-outvoorziening Het Passion in Hummelo gepresenteerd. De uitkomsten zijn te lezen in het rapport ‘Van grote betekenis!’

21 maart 2011, Nieuwe zorgzaamheid! Een onderzoek naar wensen en verwachtingen omtrent de identiteit van Accolade Zorggroep. Uitgevoerd door Prof.Dr. J. Hoogland, I.W. Malda- Douma MA, M. Jager- Vreugdenhil MSc en Drs. F. Bredewold.

17 maart 2011, Kracht en kwetsbaarheid in Wageningen. Het kwantitatief onderzoek naar sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Wageningen werd uitgevoerd door J. Slendebroek-Meints MSc en Ir. M. Jager-Vreugdenhil. Lees ook HoogenLaag.nl ‘Veel contact met familie en vrienden.’

27 januari 2011, Amateurs gezocht! Over roepingsbesef in de professionele dienstverlening. Lectorale rede, uitgesproken door dr. J. Hoogland, lector Samenlevingsvraagstukken. Download hier de publicatie.

19 november 2010, Van grote betekenis! Effectiviteitsstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo.K. Kruiswijk MSc.

17 november 2010, Kracht en kwetsbaarheid. Onderzoek naar sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld. Ir. M. Jager- Vreugdenhil, K. Kruiswijk MSc en J. Slendebroek- Meints MSc, Drs. C. van Til- Teekman.

In De Reformatie d.d. 27 augustus 2010 verscheen een artikel van de hand van Wieke Malda en Klazien Kruiswijk:Jong, ouder, oudste. Oudsten terug in de kerk en de samenleving.

26 mei 2010, Naar een sociaal krachtig Putten. Onderzoek naar sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Putten. Ir. M. Jager- Vreugdenhil, K. van Hulst MSc en J. Slendebroek- Meints MSc.

April 2010, Waarom de buurt? Lees het artikel van Marja Jager- Vreugdenhil MSc dat in DenkWijzer – het tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut van de CU, van april 2010 verscheen.

25 maart 2010, Presentatie ‘De toekomst in de kerk.’ Onderzoek naar demografische trends binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Jeannette Slendebroek- Meints MSc. Bestellen kan via onderzoek@viaa.nl

18 februari 2010, Naar een sociaal krachtig Westervoort. Onderzoek naar sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Westervoort. Drs. F.H. Bredewold, Drs. M.J. Alblas Ma en J. Slendebroek- Meints MSc.

Lentenummer 2010, in Beweging verscheen van de hand van Wieke Malda het artikel ‘Een barbaarse stad op een berg’ n.a.v. de discussie over het boek Stad op een berg van James Kennedy.

December 2009, Wieke Malda MA voerde de redactie over de uitgave Armzalig van ForumC en de stichting Christelijke Schuldhulppreventie i.s.m. Viaa. Bestellen kan via onderzoek@viaa.nl.

September 2009, Dr. Henk Geertsema publiceerde in het Journal of Social Intervention: Theory en Practice, The handbook of Community Practice. Hat artikel is via www.journalsi.org te downloaden.

Juni 2009, Vitaler dan je denkt. Een onderzoek naar de beleving, behoeften en mogelijkheden van gereformeerd (vrijgemaakte) senioren in de classis Groningen. K. van Hulst MSc, M. Jager- Vreugdenhil MSc, W. Malda- Douma MA.

Juni 2009, Zorgende kerken in Elburg. Een onderzoek naar rol en betekenis van informele zorg vanuit kerken en organisaties in de gemeente Elburg. M.I. Kloppenburg- Hobbelink, A.D. Wiskerke- Oostra, Ir. M. Jager- Vreugdenhil.

Mei 2009, Jonge mantelzorgers komen te kort. Artikel in Bij de Les/ mei 2009. Door José Baars- Blom.

Mei 2009, Kwetsbaar evenwicht. Een onderzoek naar mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek, allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers in de gemeente Zwolle. Drs. F. H. Bredewold, Drs. J. M. Baars-Blom Msc.

Mei 2009, De praktijk van de WMO. Onderzoeksresultaten lectoraten Social Work. Dr.ir. R. Kwekkeboomn en Ir. M. Jager- Vreugdenhil (red.). Bestellen kan via onderzoek@viaa.nl

Maart 2009, Moreel Kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving. Dr. R. Kuiper. Uitgave: Buijten en Schipperheijn, ISBN-13: 978-90-5881-392-3.

Maart 2009, Wie dan zorgt. Toekomstverkenning Christelijke Zorg. Drs. L. Geuze, Drs. J./N. de Haas/ de Vries, Dr.Ir. H. Jochemsen, Dr. R. Kuiper, Drs. D.T. Schiphof/ Halma.

6 februari 2009, Zoek contact met onderklasse. Artikel in het Nederlands Dagblad n.a.v. het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de schooluitval van overbelaste jongeren, door Ir. M. Jager- Vreugdenhil.

13 november 2008, Beleid rond mishandeling op christelijke scholen divers. Artikel in het Reformatorisch Dagblad n.a.v. onderzoek door Drs. J.M. Baars- Blom MSc.

13 oktober 2008 , Nu wordt het tijd voor ons moreel kapitaal. Artikel in het ND n.a.v. de kredietcrisis. Dr. R. Kuiper

Oktober 2008, Kerk en Wmo. Een onderzoek naar de behoefte aan toerusting of ondersteuning van kerkelijke betrokkenen en gemeenteambtenaren op het thema ‘Kerk en Wmo’. I.W. Malda-Douma (MA), Ir. M. Jager-Vreugdenhil.

September 2008, De ketting en de schakels. Sociale samenhang en leefbaarheid in Nunspeet. Drs. J.M. Baars- Blom MSc, Drs. F.H. Bredewold, Dr. P.G.A.Versteeg  en Dr. R. Kuiper.

Mei 2008 , De stukjes en de puzzel. Sociale samenhang en leefbaarheid in Zwartewaterland. Dr. P.G.A. Versteeg, Drs. F.H. Bredewold,  en Dr. R. Kuiper

Mei 2008 , Leidinggeven aan liefdewerk. Onderzoek naar taken en competenties van diakenen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ir. C. Roorda- Lukkien en Dr. R. Kuiper

Mei 2008 , Ha Buurman, Ha Buurvrouw. Onderzoek naar de effectiviteit van de Zwolse pilots ‘Ha Buurman, Ha Buurvrouw’ op informele aandacht, hulp en zorg tussen buren. Ir. M. Jager- Vreugdenhil (onderzoeker), S. Boven, K. Luiten en R. Leyder Havenstroom (studenten MWD)

Mei 2008, Scoren op veld 1. Rapportage focusprojecten informele zorg & vrijwilligerswerk ‘Ha Buurman, Ha Buurvrouw’ en ProjectParaplu’. J. van der Heide en Ir. M. Jager- Vreugdenhil

Februari 2008, Vormgeven aan een lokaal diaconaal reveil. Jager-Vreugdenhil, M. & Kuiper, R. (2008). Nederlands dagblad, 01 februari 2008.

September 2007, Jager-Vreugdenhil, M. & Roorda-Lukkien, C. (2007). Zorg voor de christelijke mantelzorger. De Reformatie, 82 (47).

Maart 2007, Hoek van-Burgerhart, E., Jager-Vreugdenhil, M. & Kuiper, R. (red.) (2007). Nabije naasten. Kerken actief in lokaal diaconaat. Barneveld: De Vuurbaak.

Maart 2007, Kuiper R. & Dekker, W. (red.) (2007). Alle vogels hebben nesten. Nieuwe aandacht voor gezin en gezinshulpverlening. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Maart 2007, Roorda-Lukkien C. & Jager-Vreugdenhil M. (2007). De kerkelijke vrijwilliger. De Reformatie, 82 (24).

Januari 2007, Kuiper, R. (2007). Koester de verbanden. In: Kroeger, P. & Zondag, J. (red.) (2007). Kennis loont 2007-2011. 24 visies van lectoren op het regeringsbeleid. Amsterdam: Dutch University Press.

Januari 2007, Groen-Bredewold, F.H. & Kuiper, R. (2007). Bijbels zicht op de praktijk van huwelijk en gezin. De Reformatie, 82 (16).

2006, Roorda-Lukkien, C, Kuiper, R. en Jager- Vreugdenhil, M. Kerk en Caritas.

2006, Jager- Vreugdenhil, M. Anders.nl …

-