Onderzoek Barneveld

De gemeente Barneveld heeft nieuw beleid ontwikkeld vanuit de prachtige ambitie om een inclusieve samenleving te worden waarbinnen ‘iedereen gelijkwaardig is, gerespecteerd wordt, meedoet en niet buitengesloten wordt.’ Samen met de Christelijke Hogeschool Ede voert Hogeschool Viaa onderzoek uit om deze ambitie mede te verwezenlijken. De werkplaatsen sociaal domein van Viaa en de CHE zijn verbonden door middel van een gezamenlijke programmalijn ‘Verbindende gemeenschappen’. Voor de gemeente Barneveld wordt in eerste instantie in kaart gebracht waar de gemeenschap in globale doorsnede staat op het vlak van sociale inclusie, hoe de sociale bindingen van de Barnevelders eruit zien en welke groepen zich buitengesloten voelen. Ten tweede vinden er diepte-interviews plaats met inwonersgroepen die sociale uitsluiting ervaren, om de vorm hiervan, de uitsluitingsgronden- & mechanismen in kaart te brengen en ideeën voor verbetering op te halen. Daarnaast worden er mogelijk focusgroep bijeenkomsten georganiseerd om interventies te ontwikkelen.

Het onderzoek loopt in kalenderjaar 2024 en is grotendeels een vervolg op het onderzoek van Viaa uit 2010 naar de sociale samenhang en leefbaarheid van de Gemeente Barneveld (dat leverde dit het rapport ‘Krachtig en kwetsbaar’ op). Het huidige onderzoek zal zich nu meer focussen op sociale uitsluiting en minder op leefbaarheid.

De vragen van het onderzoek:

Hoe kunnen inwoners, maatschappelijke instellingen en de gemeente bijdragen om inclusie te versterken voor inwonersgroepen die sociale uitsluiting ervaren in de gemeente Barneveld?”

  • Hoe waarderen inwoners van Barneveld de sociale inclusie?  ​
  • Welke inwonersgroepen ervaren sociale uitsluiting, en op welke manier gebeurt dat? ​
  • Welke ideeën hebben inwoners die nu uitsluiting ervaren zelf over het verbeteren van de sociale inclusie in Barneveld? ​
  • Welke mogelijkheden zijn er op het niveau van het maatschappelijk middenveld, van de maatschappelijke instellingen en de gemeente om sociale inclusie te versterken? ​