Verbindende gemeenschappen

Religie en spiritualiteit is – ondanks de toenemende secularisatie – voor een groot deel van de Nederlanders een wezenlijk onderdeel van hun dagelijks bestaan. Het belang van deze religieuze en spirituele context komt vaak extra sterk naar voren bij grote veranderingen, tegenslagen en moeiten in het leven, ook wel grenservaringen genoemd. Hulpverleners binnen zorg en welzijn geven aan dat ze handelingsverlegenheid ervaren bij het ter sprake brengen van religie en spiritualiteit. Er is behoefte aan specifieke kennis en handvatten voor religie- en spiritualiteit sensitieve zorgverlening. Daar willen we als onderzoekslijn aan bijdragen, door zorgverlening en religieuze kennis- en vaardigheden samen te brengen.

Verbindende gemeenschappen, de naam van onze onderzoekslijn, steunt op een visie op gemeenschap als een sociale groep waarin mensen acteren in verbinding met elkaar. Het is de gemeenschap waarin begrippen als diversiteit, geborgenheid en verbondenheid hart, hoofd en handen krijgen. Als onderzoekslijn willen we bijdragen aan het leggen van verbindingen tussen religieuze gemeenschappen (onderling), zorg- en welzijnsorganisaties, de overheid en het onderwijs. We willen zo aan te sluiten op elkaars sociaal- en cultureel kapitaal. Binnen onderzoek staat het proces van verbinden, het leren van elkaars taal en gebruiken, uitwisselen- en verder ontwikkelen van kennis en het opbouwen van vertrouwen centraal.

Religieuze gemeenschappen zijn op zoek naar een nieuwe invulling van hun mandaat met betrekking tot geestelijke en praktische zorg voor de samenleving. Hierbij werkt men actief aan manieren van zorg over de muren van instituten en gemeenschappen heen. In een samenleving waar eenzaamheid en behoefte aan informele zorg toeneemt, door het verlies van onderlinge verbinding en de focus op individuele zelfredzaamheid, en waar tegelijkertijd de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het zorgdomein, kunnen religieuze gemeenschappen een belangrijke rol spelen. We willen als onderzoekslijn bijdragen aan deze zoektocht naar nieuwe (en aloude) vormen van hulpverlening vanuit religieuze gemeenschappen in samenwerking met overheid en zorg- of welzijnsorganisaties.

Samenstelling programmateam

Alie Velvis studeerde International Development Studies en Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met aansluitend een Advanced master in de International Development. Daarnaast behaalde ze een eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijwetenschappen en is ze opgeleid tot coach. Voordat zij bij Viaa werkte was ze actief in de internationale ontwikkelingssector. Haar werk richtte zich op conflict- en vluchtelingenproblematiek, waaronder bijdragen aan vredesopbouw en het versterken van het maatschappelijk middenveld. Daarnaast was ze werkzaam in het middelbaar onderwijs als docent maatschappijwetenschappen.

Alie is docent Social Work en programmaleider van de onderzoekslijn Verbindende gemeenschappen. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom religie- en spiritueel sensitieve zorgverlening centraal &  de samenwerking tussen overheid, zorg- en welzijnsorganisaties en religieuze gemeenschappen omtrent vraagstukken in de samenleving.

MicrosoftTeams image

Betty Langeler studeerde Sociale Geografie met een MA in Ontwikkeling aan de universiteit van Utrecht. Aanvullende gekozen majors van de universiteit van Wageningen richten zich op Projectmatig plannen, implementeren en evalueren. Later werd daar tijdens haar werkende leven een diploma Clinical en Pastoral Counselling (university of Glasgow),een BAhons in Theologie (Brookes university; Oxford) en een coachingopleiding aan toegevoegd.

Haar werkhistorie is ook eclectisch: van 20 jaar werken in Zuid-Oost Azië in de ontwikkelingssector, via het opbouwen van een internationale geloofsgemeenschap met mensen met een vluchtelingenachtergrond tot werken als docent Theologie op Viaa. De rode draad hierin is de passie voor de plaats, stem en participatie van ieder mens, vooral hen die gemarginaliseerd zijn of dreigen te worden. Dit werk vraagt vaak om samenspreken en samenwerken met veel diverse partners. Dat is ook wat het oogmerk is van de onderzoekslijn Verbindende Gemeenschappen.

VIAALeidaJanssen0076

Leida werkt sinds 2006 op Hogeschool Viaa als docent en onderzoeker. Als verpleegkundige heeft ze gewerkt in het UMCG op verschillende afdelingen. In 2004 studeerde ze af als Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. Ook deed ze internationale ervaring op in Ghana en Kenia als ontwikkelingswerker. Passie voor zingeving heeft ze al sinds 2004 toen ze de master afsloot met de scriptie over Zingeving in de zorg. Ook deed ze onderzoek bij de leerstoel Zorgethiek bij de Universiteit van Humanistiek naar de invloed van Zingeving bij leefstijl verandering.

Momenteel is ze bezig met de Master Geestelijke Verzorging. Op Hogeschool Viaa houdt ze zich bezig met het begeleiden van studenten die stage lopen in het buitenland, ze geeft les als kerndocent bij de Master Interprofessioneel Werken met jeugd, is coördinator van de Minor Zingeving en Ethiek en is betrokken bij externe cursussen rondom Zingeving.

Projecten