Jongerenparticipatie in Zwolle: vraag jongeren over…

Bekijk hier de opname 'Jongeren over...'

Jongeren hebben het recht om gehoord te worden. Dit recht kan en moet in Nederland beter nageleefd worden. Zeker nu de urgentie van jongerenparticipatie na de coronatijd hoger is dan ooit. Zowel op landelijk als lokaal niveau komt er daarom steeds meer aandacht voor jongerenparticipatie, ook in Zwolle. Sinds 2021 trekt de Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle met Travers Welzijn en jongeren uit de stad samen op rond het thema jongerenparticipatie. In Zwolle zijn verschillende initiatieven ontstaan om met het thema jongerenparticipatie aan de slag te gaan en sinds 2024 worden deze initiatieven breder uitgerold in de regio.

De Werkplaats heeft in eerste instantie onderzoek gedaan naar die initiatieven en naar de participatiebehoefte van jongeren. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het rapport Whatsappen, Pizza eten en op Safari en bijbehorende bijlagen:

Bijlage 1: Verslag appgesprek jongeren en Zwolse politici
Bijlage 2: Verslag Raadsafari
Bijlage 3: Podcast Raadsafari
Bijlage 4: Studentenonderzoek jongerenparticipatie

In het jaar daarop zijn Zwolse jongeren samen met Travers Welzijn en de Werkplaats Sociaal Domein aan de slag gegaan met de aanknopingspunten uit het onderzoek en hebben zo actiegericht ontwerponderzoek gedaan. Zo is samen met de Jongerenraad Zwolle ‘Jongeren over…’ ontwikkeld. ‘Jongeren over…’ is een methodisch drieluik van drie bijeenkomsten rond een thema dat jongeren aan gaat:

  • Bijeenkomst met enkel jongeren.
  • Bijeenkomst waar jongeren met professionals (die zij hebben uitgenodigd) in gesprek gaan en tot actie komen.
  • Bijeenkomst waarin professionals (en jongeren) terugkoppelen.

In de eerste bijeenkomst bespreken jongeren signalen en ideeën over het thema onderling. In de tweede bijeenkomst delen jongeren de signalen en ideeën uit de eerste bijeenkomst met professionals, waarna zij samen actiepunten formuleren. In de laatste bijeenkomst is er een terugkoppeling van de inspanningen die wel of niet geleverd zijn naar aanleiding van de acties uit de tweede bijeenkomst.

Deze methode is in deze handleiding beschreven en beschikbaar.

Uit de verschillende ‘Jongeren over…’ bijeenkomsten zijn ook weer nieuwe producten ontworpen en onderzoeken gestart. Zo hebben studenten van Viaa, naar aanleiding van ‘Jongeren over jeugdhulp’, in opdracht van de Werkplaats een ervaringenboekje gemaakt met als doel de om de stem van jongeren in de hulpverlening te horen.

ervaringenboekje

Daarnaast zijn in mei 2024 twee vervolgonderzoeken gestart.

  • Onderzoek Qult, een vervolg op ‘Jongeren over…’ LHBTIQ+: Hoe kunnen organisaties in Zwolle participatief werken met jongeren uit de LHBTIQ+ gemeenschap om samen het LHBTIQ+ klimaat in Zwolle te verbeteren?
  • Onderzoek Jongeren over.. Hardenberg: hoe kan de ‘Jongeren over…’ methode ingezet worden in een andere context/in een andere gemeente? En hoe kan de ‘Jongeren over…’ methode participatie van jongeren bevorderen met een andere participatiebehoefte dan gesproken taal?

Voor meer informatie met betrekking tot deze onderzoeken kunt u contact opnemen met Anne Dreke Deddens, onderzoeker bij Lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.