Welzijn als basis

De verantwoordelijkheid voor zorg, werk en jeugdhulp is overgegaan van het Rijk naar gemeenten. Samen met de invoering van ‘passend onderwijs’ brengen deze decentralisaties zorg en welzijn dichter bij de inwoner.Door integraal samen te werken, staat de inwoner echt centraal en kan de professional de hulp beter afstemmen met andere professionals.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is: vaak zijn sociale professionals, instanties en vrijwilligers, maar ook familieleden, vrienden en buren betrokken. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarbij er recht gedaan wordt aan sociale relaties in de samenwerking tussen professionals, inwoners en de relaties met de kring om hen heen.

Inhoud programmalijn

In wijken en buurten zie je steeds meer lossere, complexere en/of omvangrijkere verbanden en gedifferentieerde gemeenschappen. Denk aan straten, wijken of steden met verschillende gemeenschappen. Hier spelen vraagstukken met betrekking tot de rol van (in)formele instanties en instellingen, het verbinden van verschillende culturen, wijkvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid en lokale economische vraagstukken.

Professionals versterken bestaande gemeenschappen om het sociaal functioneren van mensen in die gemeenschap zelf te optimaliseren. Bij de onderzoekslijn Welzijn als basis onderzoeken we wat bewoners, vrijwilligers en professionals nodig hebben om binnen deze wijken en buurten een waardevolle schakel te zijn.

Samenstelling programmateam

Christel Teekman studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkte als maatschappelijk werkster in een Blijf-van-mijn-lijf huis, begeleidde justitiabelen bij de Reclassering en werkte als beleidsmedewerker bij de PCOB.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Christel geeft leiding aan de onderzoekslijn Welzijn als basis. Ze onderzoekt de participatie van (kwetsbare) burgers in de samenleving waarin mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven. Ze is op zoek naar de kracht in de samenleving om deze verbanden te verstevigen en wil ruimte laten aan bewoners om een steentje bij te dragen. Christel heeft aandacht voor welzijn- en zorgvraagstukken waar kansengelijkheid, veiligheid en een gezond leven voor iedereen centraal staan, gericht op hoop en herstel.

Marco Algera was vroeger hbo-verpleegkundige. Later studeerde hij Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht en werkte hij ruim vijftien jaar voor diverse landelijk opererende onderzoeksbureaus met een focus op gezondheidszorg. In 2005 promoveerde Marco op de indicatiestelling in de thuiszorg. Sinds 2009 heeft hij een eigen onderzoeksbureau: Raad & Daad Onderzoek. Vanuit zijn bureau verricht hij kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het gebied van verpleging en onderwijs.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Marco werkt in de programmalijn Welzijn de basis. Daar doet hij veelal kwalitatief onderzoek op het snijvlak van professionals en gemeenten en probeert daar de stem van de inwoner naar voren te laten komen. Verder heeft hij samen met anderen de digitale tool Collactief ontwikkeld. Daarnaast is hij extern beoordelaar van Masterdossiers van MLIKE-studenten van Hogeschool Katholieke Pabo Zwolle.

Anne Dreke Deddens studeerde Cultural and Social Anthropology aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar studie hield zij zich bezig met participatievraagstukken in een achterstandswijk in Amsterdam. In de jaren hierna werkte zij als beleidsmedewerker bij een gemeente en als jongerenwerker. Naast haar werk voor Viaa is ze nog steeds als jongerenwerker actief.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Anne Dreke werkt als docent-onderzoeker bij de programmalijn Welzijn de basis. In de rol van docent richt Anne Dreke zich op de begeleiding van eerste jaars studenten en op het ontwikkelen van profielvakken binnen het profiel Welzijn en Samenleving.

Programmateam

In het programmateam zijn bovendien mensen uit de volgende organisaties betrokken:

 • Sociaal Wijkteam Zwolle
 • Delta Wonen
 • Diaconaal Platform Zwolle
 • Sociaal Wijkteam Hardenberg
 • Voor Elkaar Zwolle
 • Travers
 • Raster Deventer
 • Leger des Heils
 • Welzijn Mensenwerk
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Meppel
 • Route 36 Inzicht
 • Ervaringsdeskundigen

Projecten

Huidige projecten

Overig

Evenementen | Publicaties | Archief