Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Heb jij een mbo-4 opleiding of havo gedaan? Volg dan de nieuwe associate degree (ad) Pedagogisch Professional Kind en Educatie.

Deze opleiding is een zelfstandige tweejarige hbo-opleiding met een eigenstandig beroepsprofiel en gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie.

Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar centraal. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester staat een thema centraal.

In de opleiding werken we met vier doorlopende leerlijnen;

  • de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn, waarin de nadruk ligt op je persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende je studie en praktijk;
  • de kennislijn, waarin de vakkennis wordt aangeboden;
  • de praktijklijn, gericht op het in de praktijk brengen van je kennis en vaardigheden.
  • En tot slot de ontwerplijn, gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van praktische oplossingen. Het onderwijs binnen de opleiding is daarmee zo ingericht dat het goed aansluit op jouw situatie en achtergrond en op de functies waarvoor je opgeleid wordt.

Associate Degree

Een associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. De ad is een afwisselende studie van theorie en praktijk. Tijdens de tweejarige studie op niveau 5 wordt er kennis opgedaan binnen het vakgebied en worden er praktische vaardigheden ontwikkeld tijdens de praktijk.

De opleiding wordt in deeltijd aangeboden aan iedereen met een relevante mbo-4 vooropleiding of een havo-diploma. Aan het eind van de studie behaal je een wettelijk erkend diploma. De ad’s worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Tijdens je opleiding

De opleiding duurt twee jaar en is voorlopig alleen nog in deeltijd te volgen in een daggroep of een avondgroep.
De daggroep heeft les op vrijdag van 9.00 – 16.30 uur en op ongeveer zeven zaterdagen.
De avondgroep heeft les op dinsdag- en donderdagavond van 18.45 – 21.30 uur en ongeveer zeven zaterdagen.

In het eerste studiejaar komen de thema’s ‘het zich ontwikkelende kind’ en ‘het kind in de leerrijke omgeving’ aan bod. Je verdiept je in de verschillende leer- en ontwikkelingslijnen en leert hoe je activiteiten (bijv. ter stimulering van taalontwikkeling) kunt ondernemen, gericht op het verrijken van de leeromgeving van (groepen) kinderen. Ook leer je samen te werken binnen je eigen organisatie en directe omgeving. Hierbij is kennis over onder andere gesprekstechnieken en ouder/wijk-betrokkenheid van belang.

In het tweede studiejaar staan de thema’s ‘het kind binnen de keten’ en ‘het kind in de samenleving’ centraal. Ook hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, maar de focus verschuift naar meer complexe situaties (bijv. gedragsproblematiek) en is gericht op het hele systeem rondom het kind of een groep kinderen. Hierbij is onder andere kennis over talentontwikkeling en wet- en regelgeving van belang. In het laatste half jaar staat het afstuderen centraal. Je werkt aan verschillende afstudeeropdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.

Tijdens de opleiding ga je naast theoretische kennis ook praktijkervaring opdoen. Je werkt (betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding zestien uur per week in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn en/of jeugdhulp. Er wordt ingezet op praktijkplaatsen waar de verschillende branches samenwerken, zoals in Integrale Kindcentra, Brede scholen en Time-out voorzieningen. Op deze manier doe je kennis en ervaring op in een breed werkveld rondom de ontwikkeling van kinderen. Je past de verkregen kennis en inzichten uit je opleiding toe, rekening houdend met de context van de praktijk. In je praktijkorganisatie ga je deel uitmaken van een praktijkleergroep. Het streven is om in deze praktijkleergroepen studenten van verschillende opleidingen samen te laten werken en te leren. De gemengde samenstelling van de groep zorgt ervoor dat je leert werken in een interprofessioneel team en kennis krijgt van verschillende contexten.

In de praktijk word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een praktijkbegeleidend docent vanuit de opleiding. Het functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een gesprek.

Download de deeltijdfolder

Na je opleiding

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde branches. De pedagogisch professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.

Na de ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie kun je je verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn de hbo-bacheloropleidingen leraar basisonderwijs (pabo) en Social Work (SW).

In het tweede studiejaar zal er extra aandacht zijn voor eventuele toelatingseisen en toetsen tot deze bacheloropleidingen.

Samenwerking

De ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie wordt door Hogeschool Viaa aangeboden in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle, Menso Alting College en Landstede. In september 2016 startte de opleiding met drie groepen. Momenteel studeren 140 studenten aan deze opleiding.

Toelatingseisen

Toelating

Je kunt je aanmelden voor de opleiding als je minimaal een mbo-4 opleiding hebt afgerond.

Naast deze opleidingseis moet je vanaf de start van de studie voor minimaal zestien uur werken (betaald of onbetaald) bij een instelling binnen de branches: onderwijs (po,vo,vso, en/of mbo), kinderopvang, welzijn of jeugdhulp. Je werkt minimaal zestien uur per week, waarvan je gemiddeld vier uur per week flexibel in kunt zetten. Deze flexibele uren neem je op in overleg met je werkgever. Het gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten en het opdoen van ervaring binnen de eigen organisatie of in een ander domein. Dit wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst tussen jou, je werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde vooropleiding op tenminste mbo 4 niveau, dan kun je toegelaten worden op basis van relevante reeds verworven competenties. Je dient echter wel een cognitieve toelatingstoets (21 + toets) te doen.Tijdens het eerste studiejaar staat, net als in het tweede jaar, de ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar en van zes tot twaalf jaar centraal. Je verdiept je in pedagogische theorieën en leert deze te vertalen naar de verschillen tussen kinderen en groepen kinderen. Tijdens de modules komen onder andere ontwikkelingsstimulering, begeleiding van interactie tussen kinderen, spelend leren, oog voor ieder kind en taalontwikkeling aan bod. Naast theoretische kennis doe je veel ervaring op in de praktijk binnen de verschillende branches: kinderopvang, jeugdzorg, welzijn of onderwijs.

Heb je nog vragen?

Contact

Wil je meer weten over de ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie?  Neem dan contact met ons op via info@viaa.nl

Het inschrijven voor deze opleiding gaat via de website van onze samenwerkingspartner Katholieke Pabo Zwolle.

Schrijf je hier in

Meer weten over het samenwerkingsverband, de Pabo van Viaa en Social Work