Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

Heb jij een mbo-4 opleiding of havo gedaan? Volg dan de associate degree (ad) Pedagogisch Educatief Professional.

De opleiding is gericht op mbo 4 studenten of mbo-opgeleiden van de opleiding Onderwijsassistent, (specialistisch) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk of BOS-medewerker.

De opleiding in het kort

Tweejarige hbo-opleiding

De associate degree (ad) Pedagogisch Educatief Professional is een tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) met een beroepsprofiel gericht op bestaande, actuele en nieuwe competenties, rollen en functies in de sector Kind en Educatie. In het beroepsprofiel zijn vier rollen te onderscheiden: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator.

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar.

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in een van de bovengenoemde branches. De pedagogisch professional kan werken binnen een interdisciplinair team en omgaan met de diverse betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind/ de jongere.

Wat is een associate degree?

Een associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. De ad is een afwisselende studie van theorie en praktijk. Tijdens de tweejarige studie op niveau 5 wordt er kennis opgedaan binnen het vakgebied en worden er praktische vaardigheden ontwikkeld tijdens de praktijk.

De opleiding wordt in deeltijd aangeboden aan iedereen met een relevante mbo-4 vooropleiding of een havo-diploma. Aan het eind van de studie behaal je een wettelijk erkend diploma. De ad’s worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Inhoud opleiding

Leerlijnen

In de opleiding werken we met vier doorlopende leerlijnen;

 • de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn, waarin de nadruk ligt op je persoonlijke en professionele ontwikkeling gedurende je studie en praktijk;
 • de kennislijn, waarin de vakkennis wordt aangeboden;
 • de praktijklijn, gericht op het in de praktijk brengen van je kennis en vaardigheden.
 • En tot slot de ontwerplijn, gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van praktische oplossingen.Het onderwijs binnen de opleiding is daarmee zo ingericht dat het goed aansluit op jouw situatie en achtergrond en op de functies waarvoor je opgeleid wordt.

Opbouw opleiding

Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar centraal. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester staat een thema centraal.

Studiejaar 1

In het eerste studiejaar komen de thema’s ‘het zich ontwikkelende kind’ en ‘het kind in de leerrijke omgeving’ aan bod. Je verdiept je in de verschillende leer- en ontwikkelingslijnen en leert hoe je activiteiten (bijv. ter stimulering van taalontwikkeling) kunt ondernemen, gericht op het verrijken van de leeromgeving van (groepen) kinderen. Ook leer je samen te werken binnen je eigen organisatie en directe omgeving. Hierbij is kennis over onder andere gesprekstechnieken en ouder/wijk-betrokkenheid van belang.

Studiejaar 2

In het tweede studiejaar staan de thema’s ‘het kind binnen de keten’ en ‘het kind in de samenleving’ centraal. Ook hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen, maar de focus verschuift naar meer complexe situaties (bijv. gedragsproblematiek) en is gericht op het hele systeem rondom het kind of een groep kinderen. Hierbij is onder andere kennis over talentontwikkeling en wet- en regelgeving van belang. In het laatste half jaar staat het afstuderen centraal. Je werkt aan verschillende afstudeeropdrachten die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.

Begeleiding

Goede begeleiding vinden wij erg belangrijk. Daarom krijg je naast de begeleiding in de praktijk, ook begeleiding tijdens je studie door een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Je wordt geïnformeerd over de organisatie en de inhoud van de opleiding en je wordt begeleid in je studieplanning. Met de slb’er heb je ook individuele (studievoortgangs-)gesprekken. Ook werk je veel in leergroepen van ongeveer acht studenten. In deze leergroepen staat je persoonlijke professionele ontwikkeling centraal en bespreek je ervaringen uit de praktijk.

Praktijk

Tijdens de opleiding ga je naast theoretische kennis ook praktijkervaring opdoen. Je werkt (betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding zestien uur per week in het onderwijs, de kinderopvang, welzijn en/of jeugdhulp. Er wordt ingezet op praktijkplaatsen waar de verschillende branches samenwerken, zoals in Integrale Kindcentra, Brede scholen en Time-out voorzieningen. Op deze manier doe je kennis en ervaring op in een breed werkveld rondom de ontwikkeling van kinderen. Je past de verkregen kennis en inzichten uit je opleiding toe, rekening houdend met de context van de praktijk. In je praktijkorganisatie ga je deel uitmaken van een praktijkleergroep. Het streven is om in deze praktijkleergroepen studenten van verschillende opleidingen samen te laten werken en te leren. De gemengde samenstelling van de groep zorgt ervoor dat je leert werken in een interprofessioneel team en kennis krijgt van verschillende contexten.

In de praktijk word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een praktijkbegeleidend docent vanuit de opleiding. Het functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een gesprek.

Praktische informatie

Studiebelasting

De studielast van de opleiding is gebaseerd op een praktijkplaats in de genoemde branches.

Contacttijd:

 • 468 uur (jaar 1)
 • 480 uur (jaar 2)

Praktijk:

 • 672 uur (jaar 1)
 • 640 uur (jaar 2)

Zelfstudie:

 • 540 uur (jaar 1)
 • 560 uur (jaar 2)

Lestijden

Lestijden
De opleiding is voorlopig alleen nog in deeltijd te volgen en wordt gegeven op de locatie Hogeschool KPZ.

 • Lesuur 1     8.45 – 10.00 uur
 • Lesuur 2     10.15 – 11.30 uur
 • Lesuur 3     11.45 – 13.00 uur
 • Lesuur 4     13.30 – 14.45 uur
 • Lesuur 5     15.00 – 16.15 uur

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de opleiding als je minimaal een mbo-4 opleiding hebt afgerond.

Naast deze opleidingseis moet je vanaf de start van de studie voor minimaal zestien uur werken (betaald of onbetaald) bij een instelling binnen de branches: onderwijs (po,vo,vso, en/of mbo), kinderopvang, welzijn of jeugdhulp. Je werkt minimaal zestien uur per week, waarvan je gemiddeld vier uur per week flexibel in kunt zetten. Deze flexibele uren neem je op in overleg met je werkgever. Het gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten en het opdoen van ervaring binnen de eigen organisatie of in een ander domein. Dit wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst tussen jou, je werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde vooropleiding op tenminste mbo 4 niveau, dan kun je toegelaten worden op basis van relevante reeds verworven competenties. Je dient echter wel een cognitieve toelatingstoets (21 + toets) te doen.

21+ toets

Je kunt bij ons de 21+ toets (Colloquium doctum/Toelatingsonderzoek) maken wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet toelaatbaar bent met het diploma van jouw vooropleiding. Toelaatbaar ben je met een mbo-diploma niveau 4 of met een havo/vwo diploma.

Wanneer je voor de 21+ toets slaagt, ontvang je hiervan een bewijs: de zgn. toelatingsbeschikking. Met deze toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar voor onze opleiding ad Pedagogisch Educatief Professional. Je kunt maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan de 21+ toets. Aan het deelnemen aan de 21+ toets zijn geen kosten verbonden.

Het 21+ toelatingsonderzoek bestaat uit drie verplichte onderdelen:

 • een tekst schrijven aan de hand van een artikel m.b.t. kind, zorg en educatie
 • een toets gericht op het verwerken van informatie
 • een toets werkwoordspelling

21+ toets aanvragen 
Voor deelname aan de 21+ toets, vul je het formulier ‘Verzoek tot het afleggen van een 21+ toets’ in. Na ontvangst van je verzoekformulier, sturen we je een uitnodiging met datum, tijd en plaats voor de toets. Ook sturen we je oefenmateriaal voor deze toets, zodat je je kunt voorbereiden.

Na je studie

Wanneer je de ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional hebt afgerond, kun je als pedagogisch professional aan het werk. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken:

 • als leraarondersteuner B in het onderwijs.
 • Als pedagogisch coach en -beleidsmedewerker in de kinderopvang.
 • bij een Integraal Kind Centrum (IKC) waar je in de school en in de naschoolse opvang als verbindende schakel functioneert. Je hebt zicht op de begeleidingsbehoeften van kinderen, zowel binnen als buiten de school;
 • binnen de kinderopvang waar je een adviserende of uitvoerende voortrekkersrol vervult en waarbij je de contactpersoon kunt zijn voor het gezin en overige instanties;
 • binnen een school, waarbij je in verschillende groepen ondersteuning biedt met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen. Je werkt tevens bepaalde thema’s uit voor de school en onderhoud je contact met ondersteunende instanties;
 • binnen een school of een wijkteam, waar je preventief werkt met kinderen/jongeren zodat verwijzing naar intensieve hulp voorkomen kan worden.

Na afronding van deze opleiding kun je je verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen (met eventuele toelatingstoetsen) zijn de hbo bacheloropleidingen leraar basisonderwijs (pabo) en social work. In het tweede studiejaar is er extra aandacht voor eventuele toelatingseisen en toetsen voor deze bacheloropleidingen.

Zwolse samenwerking

De ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional is ontwikkeld door Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting vanuit het samenwerkingsverband Campus Kind en Educatie. In september 2016 startte de opleiding met drie groepen. Momenteel studeren 140 studenten aan deze opleiding.

In 2016 was samenwerkingsverband Campus Kind en Educatie de eerste aanbieder van de ad-opleiding PPKE (Pedagogisch Professional Kind en Educatie). Inmiddels zijn er meer onderwijsinstellingen met vergelijkbare opleidingen die bekend staan onder de naam Pedagogisch Educatief Professional (PEP). Vanaf studiejaar 2021-2022 heet de opleiding van de Campus Kind en Educatie (met als penvoerder Hogeschool KPZ) Pedagogisch Educatief Professional.

Lees meer over de Campus Kind en Educatie

Toelatingseisen

Toelating

Je kunt je aanmelden voor de opleiding als je minimaal een mbo-4 opleiding hebt afgerond.

Naast deze opleidingseis moet je vanaf de start van de studie voor minimaal zestien uur werken (betaald of onbetaald) bij een instelling binnen de branches: onderwijs (po,vo,vso, en/of mbo), kinderopvang, welzijn of jeugdhulp. Je werkt minimaal zestien uur per week, waarvan je gemiddeld vier uur per week flexibel in kunt zetten. Deze flexibele uren neem je op in overleg met je werkgever. Het gaat hierbij om het uitvoeren van opdrachten en het opdoen van ervaring binnen de eigen organisatie of in een ander domein. Dit wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst tussen jou, je werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde vooropleiding op tenminste mbo 4 niveau, dan kun je toegelaten worden op basis van relevante reeds verworven competenties. Je dient echter wel een cognitieve toelatingstoets (21 + toets) te doen.Tijdens het eerste studiejaar staat, net als in het tweede jaar, de ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar en van zes tot twaalf jaar centraal. Je verdiept je in pedagogische theorieën en leert deze te vertalen naar de verschillen tussen kinderen en groepen kinderen. Tijdens de modules komen onder andere ontwikkelingsstimulering, begeleiding van interactie tussen kinderen, spelend leren, oog voor ieder kind en taalontwikkeling aan bod. Naast theoretische kennis doe je veel ervaring op in de praktijk binnen de verschillende branches: kinderopvang, jeugdzorg, welzijn of onderwijs.

Kosten

Deeltijd
Het collegegeld voor de deeltijdopleiding is voor schooljaar 2020-2021 € 1700,-.
In de Collegegeldwijzer 2020-2021 vind je informatie over het instellingscollegegeld.

Halvering collegegeld
Het kabinet wil het wettelijk collegegeld halveren voor eerstejaars studenten vanaf studiejaar 2018-2019. Dit gaat gelden voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Bij lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) gaat het om de eerste twee jaar. De exacte invulling van de geplande nieuwe wetgeving is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
Halvering collegegeld eerstejaars

Extra kosten
Naast het collegegeld kost het boekenpakket ongeveer € 350,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.
Niet alle uitgaven die de school in het belang van het onderwijs of voor de persoonlijke

vorming van de student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvangt de student een aparte factuur gedurende het schooljaar. Het is hierbij mogelijk om in maandelijkse termijnen te betalen.

Het is eventueel mogelijk om je studiekosten en andere scholingsuitgaven via de belasting terug te vragen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie over een studielening.

Voorlichting tijdens Open Dagen of contact?

Tijdens de Open Dagen van Hogeschool Viaa is er voorlichting over deze associate degree. Je kunt gericht vragen stellen en daarnaast geeft de voorlichter je meer informatie over de inhoud van de opleiding. Kijk voor meer informatie en een actueel overzicht van de Open Dagen en voorlichtingsmomenten op www.viaa.nl/open-dagen

Klik hier voor meer informatie over de Open dagen en om je aan te melden

Contact

Wil je meer weten over de ad Pedagogisch Educatief Professional?  Neem dan contact met ons op via info@viaa.nl of stel je vraag rechtstreeks aan onze contactpersoon Marielle Bouwman via m.bouwman2@viaa.nl

Inschrijven

Het inschrijven voor de associate degree Pedagogisch Educatief Professional gaat via de website van onze samenwerkingspartner in de Campus Kind en Educatie: Hogeschool KPZ.

 

Schrijf je hier in voor de ad PEP

Meer weten over de Campus Kind en Educatie, de Pabo van Viaa en de opleiding Social Work