Collegegeld

Als je gaat studeren in het hoger onderwijs ben je collegegeld verschuldigd. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren.

De Minister van OCW stelt jaarlijks het wettelijk collegegeld vast.

Het instellingscollegegeld wordt door de onderwijsinstelling vastgesteld en is opgebouwd uit het wettelijk collegegeld en de overheidsbijdrage. Hogeschool Viaa vindt het van groot belang dat financiële motieven geen doorslaggevende rol moeten spelen bij de keuze voor een opleiding. Daarom wordt een laag instellingstarief gerekend en niet perse een tarief die voor de hogeschool kostendekkend is

Voldoen collegegeld

Door het afgeven van een digitale machtiging via Studielink, geef je Hogeschool Viaa toestemming om het bedrag af te schrijven van jouw rekening of van degene die voor jou betaalt.

Je kunt kiezen tussen twee mogelijkheden: incasso van het gehele bedrag rond de 25e van de eerste maand of incasso in tien termijnen, waarbij het bedrag rond de 25e van de eerste tien maanden van het studiejaar van je rekening wordt afgeschreven. Bij gespreide betaling wordt eenmalig € 24 administratiekosten in rekening gebracht.

Betaalt een ander voor jou het collegegeld? Dan dient deze persoon het te bevestigen. Betreft het een werkgever die niet via Studielink kan of wil betalen, dan dien je een ‘aanvraag factuur derden’ in te vullen. Deze kun je opvragen bij Studentenzaken.

Heb je het collegegeld bij Viaa voldaan en je doet in hetzelfde studiejaar nog een andere studie, dan kun je een bewijs betaald collegegeld opvragen waarmee je bij de andere onderwijsinstelling vrijstelling kunt krijgen.

Bedragen collegegeld

Het  kabinet heeft in 2018 het besluit genomen om de collegegelden voor de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs te halveren. Voor Pabo- en DEP-studenten geldt het de eerste twee jaren. Dus studenten die op 1 september 2023 voor het eerst beginnen in het hoger onderwijs én het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn, komen in aanmerking voor halvering.

Waarschijnlijk zal in 2024-2025 deze regeling verdwijnen.

Lees verder

Wettelijk collegegeld 2023-2024

Voor de bacheloropleidingen Verpleegkunde, Pabo, Theologie en Social Work, de master Interprofessioneel Werken met Jeugd en de Ad Didactisch Educatief Professional is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.314,-. Zij die voor het eerst gaan studeren in het hoger onderwijs zijn € 1.157,- verschuldigd.

Een voorwaarde is dat je -als je een bacheloropleiding gaat doen- vanaf 1 augustus 1991 geen bachelor-diploma behaald mag hebben. Of als je de master MIJ gaat doen geen master-diploma. Voor de Ad DEP geldt dat je geen andere graad (Ba, Ma of Ad) in het hoger onderwijs mag hebben behaald.

Maar heb je toch een graad na die datum behaald en je wilt nu voor het eerst een opleiding volgen op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg, dan ben je toch wettelijk collegegeld verschuldigd.

Een andere voorwaarde is dat je de nationaliteit van een EER-land of de Zwitserse of Surinaamse moet hebben. Heb je een andere nationaliteit, maar ben je door het UAF als vluchtelingstudent erkend, dan kom je ook in aanmerking voor het wettelijk collegegeld.

 

Instellingscollegegeld 2023-2024

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan ben je instellingscollegegeld verschuldigd.

Voor Pabo, Verpleegkunde, Social Work en de Ad Didactisch Educatief Professional is het instellingscollegegeld vastgesteld op € 4.515,- , voor Theologie op € 2.545,- en voor Godsdienstleraar op € 3.015,-. Voor de master Interprofessioneel werken met Jeugd wordt € 4.803,- in rekening gebracht.

 

NB: de vermelde bedragen en voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe regelgeving en/of besluiten van het instellingsbestuur.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over het betalen van collegegeld? Neem dan contact op met: