Over ons

De kenniskring Goede onderwijspraktijken bestaat uit een team van gedreven mensen met hart voor het vak van leerkracht.

Door de participatie van de kenniskringleden uit de opleiding pabo en het werkveld van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs is het lectoraat nauw betrokken bij de praktijk van het onderwijs. Ook levert het lectoraat door middel van onderzoek en training een bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van hoger beroepsonderwijs zoals dat aan de pabo vorm krijgt.

Lector

IngridPaalman6371

“Bij alles wat ik doe ga ik voor het leren van de leerling en de leerkracht. Het is belangrijk om te luisteren, te leren van hetgeen je hoort en dan te gaan leiden. Vaak gaan we ‘gelijk’ aan de slag zonder dat we de vraag achter de vraag goed hebben verkend. Belangrijk is dus om gezamenlijk invulling te geven aan de stem van de lerende. Dit kan alleen als we met elkaar samenwerken rondom onze ambities: optimaliseren van het leren en leven van het kind in de samenleving. Ik laat me graag uitnodigen voor een kopje koffie en een goed gesprek over leren en het ‘hoe-dan’ ervan. Daarnaast houd ik ervan om buiten de geijkte paden te werken aan vraagstukken, het liefst op een zo creatief mogelijke manier.”

 

Lid kenniskring

VIAAHenkA0030

Henk Averesch volgde een opleiding tot analytisch chemicus, waarna hij in het voortgezet onderwijs werkte als docent scheikunde, wiskunde, natuurkunde en informatica. Daarbij dirigeerde hij het schoolkoor. Na 11 jaar maakte hij de overstap naar het hbo en ging als docent Science aan de slag. Tegelijkertijd ronde hij de master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering aan de Universiteit van Utrecht af met een thesis over het pedagogisch-didactisch handelen van catecheten. Op dit moment is hij al meer dan 14 jaar actief binnen de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa en geeft hij de vakken natuuronderwijs, wetenschap & technologie en onderzoeksvaardigheden. Ook is hij docent en lesplaatscoördinator binnen de master Leren & Innoveren van de Driestar, CHE en Viaa.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Binnen het lectoraat werk Henk aan een promotieonderzoek naar de impact van de persoonlijke levensbeschouwing van de leerkracht op de lesvoorbereiding.

Oproep: voor dit onderzoek zijn leraren nodig die iets kunnen delen over hun overtuigingen als leraar en hoe dat vorm krijgt in de les. Lees hierover meer op deze pagina. Heb je interesse om deel uit te maken van dit onderzoek, dan komt Henk graag met je in contact. Mail (of bel) dan naar Henk Averesch op h.averesch@viaa.nl (038-4255542).

 

Lid kenniskring

VIAATonnis0017

Tonnis Bolks werkt op dit moment als docent onderwijskunde/pedagogiek, leidt schoolleiders op (binnen Penta Nova) en als kerndocent van de master Systemisch Werken met Jeugd geeft hij vorm aan interprofessioneel werken. Na de pabo en de tekenlerarenopleiding volgde hij de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek en de Master Onderwijswetenschappen. Tonnis heeft onder meer als leraar, intern begeleider en directeur in het basisonderwijs gewerkt.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Tonnis is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Hij doet onderzoek naar aspecten van persoonlijk meesterschap van de (aanstaande) leraar. Hij vindt dat goed onderwijs en goed leraarschap moet gaan over de praktijk van elke schooldag. Samen met Ingrid schreef hij “Wie ben je? Wie wil je zijn als leraar?” en samen werken ze aan een tweede boek. Binnen de gezamenlijke lectoraten van Viaa doet Tonnis onderzoek naar de samenwerking tussen school, ouders en jeugdzorg.

 

 

Lid kenniskring

TammeSpoelstra6415

Tamme Spoelstra is als leraar Geschiedenis en Nederlands jarenlang werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Na zijn studie Geschiedenis aan de RuG vond hij een nieuwe uitdaging bij Hogeschool Viaa. Na afronding van zijn promotie aan de VU werd hij lid van de kenniskring Goede Onderwijspraktijken. Op dit moment werkt hij als docent Wereldoriëntatie bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa en is hij docent bij de masters Leren & Innoveren en Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Tamme is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Hij heeft als aandachtsgebieden burgerschapsvorming en levenswaardig leren. Met zijn onderzoeken wil hij scholen helpen bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van goed vormend christelijk onderwijs. Belangrijk, want zo kunnen leerlingen optimaal worden ondersteund bij het vinden van een plek in de samenleving.

Tamme houdt zich momenteel bezig met onderwijsontwikkelingen rond burgerschap. Zo is hij medeauteur Burgerschap in de klas, een methode voor de pabo en de post-hbo opleiding burgerschap. Daarnaast werkt hij mee aan een publicatie rond levensbeschouwing en burgerschap met als titel Hart voor samen.

 

Lid kenniskring

9cffc34b 4d04 41dd 9a20 995bb5d08551

Na zijn opleiding aan de universitaire pabo ging Jan Jaap werken als leerkracht in het basisonderwijs. Tegelijktijdig volgende hij de master Ethics of Education: philosophy, history and law. Op dit moment is hij docent-onderzoeker bij de Educatieve Academie van Hogeschool VIAA.

Lectoraat goede onderwijspraktijken: Bij het lectoraat doet Jan Jaap onderzoek naar het goede van onderwijs. Hij is met name geïnteresseerd in het waartoe en de reikwijdte van onderwijs & in de rol van de leerkracht en het positioneren van die leerkracht. In het onderzoeken werkt hij samen met basisscholen en bij grote voorkeur werkt hij juist ook met de leerkrachten zelf.

Lid kenniskring

renske

Na het behalen van haar pabo-diploma is Renske aan het werk gegaan in het basisonderwijs. Ze volgde de Master Leren & Innoveren en is daarna begonnen als Teacher Leader. In deze functie houdt ze zich bezig met onderzoek en innovatie binnen de schoolvereniging waarvoor ze werkt. Daarnaast staat Renske drie dagen voor de klas en is ze één dag in de week werkzaam binnen het lectoraat Goede Onderwijspraktijken.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Renske is onderzoeker binnen het lectoraat.  Ze is geïnteresseerd in de waarden van leerkrachten en andere betrokkenen, die invloed hebben op hun handelen in de klas en daaromheen. Met het doen van onderzoek wil ze een bijdrage leveren aan goed onderwijs in de dagelijkse praktijk. Momenteel is Renske bezig met een onderzoek naar de Rijke Schooldag in Zwolle.

 

Lid kenniskring

VIAAElske0003

Elske Brouwer-Schudde heeft na de Pabo tijdens haar werkzaamheden als leerkracht en intern begeleider de Master SEN (gedragsspecialist) afgerond en vervolgens is ze afgestudeerd aan de University of Greenwich op gebied van onderwijskunde (Master of Arts in Education). Hierbij heeft ze onderzoek gedaan naar de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen en hoe je als basisscholen preventief mag handelen om gedragsproblemen te voorkomen. Het werken in het primair onderwijs heeft ze bijna altijd gecombineerd met het werken als werkveldassessor bij de Master SEN. De afgelopen jaren was ze als docent onderwijskunde en pedagogiek aan de Viaa verbonden en werkte ze als directeur in het PO. Hierbij heeft ze de opleiding tot Vakbekwaam Schoolleider bij Penta Nova mogen afronden.

Lectoraat Goede Onderwijsprakijken: Binnen het lectoraat werkt Elske onder andere mee aan het onderzoek naar Sense of Belonging onder de Viaa studenten en aan het NRO Onderzoek Samen Vernieuwend Opleiden. Onderzoek naar vernieuwend opleiden – Velon. Daarnaast is ze verbonden aan diverse leergemeenschappen vanuit de Dynamische Driehoek. De Dynamische Driehoek | Platform Regionale Kenniswerkplaats. En lees ook eens dit artikel van Elske: Inkijkje bij leergemeenschap Alfons Ariëns | Platform Regionale Kenniswerkplaats

 

Lid kenniskring

VIAAGerbrandG5A0024

Gerbrand Kloppenburg werkte de eerste periode van zijn loopbaan als sociotherapeut in de jeugdzorg. Vervolgens was hij actief als opleider in de opleiding SPH (Social Work). Aansluitend was hij actief als adviseur in het onderwijs. Sinds januari 2024 is Gerbrand betrokken als onderzoeker bij dit lectoraat. In eerste instantie zal hij een verkennend onderzoek doen onder bestuurders naar hun percepties over ‘handelingsverlegenheid’ bij de schoolleiders in hun organisatie.

Lectoraat Leidinggeven aan Waardengericht werken in Onderwijs: Gerbrand is ook actief als onderzoeker binnen de Onderzoeks- en Ontwikkelgroep (OOG) van het lectoraat van Penta Nova, een netwerkorganisatie van 7 hogescholen die samen verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden van schoolleiders. Hij is de linking pin tussen beide lectoraten.
Hij doet momenteel onderzoek naar de rol die waarden spelen in hoe schoolleiders op de ‘drempel’ van de school omgaan met de wisselwerking tussen wat zich ‘buiten’ de school afspeelt en wat ‘binnen’ aan de orde is.

 

Lid kenniskring

VIAAAdritte02971

Adriëtte Reijniers kon na het afronden van de opleiding tot Docent Beeldende Kunst en Vormgeving direct aan het werk bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Daarnaast studeerde zij Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zij haar master. In de laatste jaren heeft zij zich steeds meer gespecialiseerd in de begeleiding van de persoonlijke professionele ontwikkeling van (in opleiding zijnde) professionals.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Adriëtte is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Zij is betrokken bij het onderzoeken, verder uitwerken en door ontwikkelen van de acht aspecten van Persoonlijk Meesterschap. Daarnaast werkt zij vanuit het lectoraat aan een prententekenboek waarbij verbeelding en creativiteit ingezet worden bij het voeren van kindgesprekken, om met tastbare en visuele metaforen de stem van de lerende zichtbaar te maken.

 

Lid kenniskring

Linda

“Goede onderwijspraktijken draaien om een onderwijzer die leerlingen de goede kant op wijst, welke kant dat is verschilt per leerling en per situatie. De onderwijzer weet welke kant hij op moet wijzen doordat hij zijn vak verstaat. Mijn verlangen is om op het snijvlak van theorie en praktijk bij te dragen aan een zelfverzekerde, creatieve beroepsgroep die het vak van onderwijzen verstaat! “

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Voor het lectoraat is Linda betrokken bij enerzijds een onderzoek onder starterscoaches in de regio Zwolle en anderzijds een onderzoek naar leergemeenschappen met ouders en zorg- en onderwijsprofessionals. In het jaar 2022 heeft ze met collega onderzoekers een groot onderzoek ‘De leraar aan het woord’ afgerond naar het beeld dat leraren hebben van hun beroep en de rollen en taken die zij daar bij vinden horen.

 

Lid kenniskring

VIAADinekeVanEs1716

Dieneke van Es is vanuit haar creatieve achtergrond verbonden aan het lectoraat. Zij doet onderzoek naar het fenomeen creativiteit en nieuwsgierige houding in de onderwijspraktijk.

Lid kenniskring

VIAAElsM0093

Els bouwt aan goed onderwijs. Dat doet zij vanuit een onderzoekende houding. Zij observeert, maakt verbinding en luistert: Wat is het fundament? Welke dromen zijn er?
“Samen kunnen we krachtig onderwijs ontwikkelen. We doen wat goed is. We maken gebruik van onze talenten en vieren onze stappen vooruit.
De resultaten delen we graag met onze studenten, collega’s op de hogeschool en in het werkveld.” Els is afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Els is onderzoeker binnen het lectoraat. Ze houdt zich met enkele collega’s bezig met onderzoek naar de aspecten van persoonlijk meesterschap. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkelingen rondom thuiszitters. Haar recentelijk verschenen rapport met de titel ‘Jonge thuiszitters uit de schaduw’ vind je hier.