Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige, in de huisartsenzorg

Houd je van zorg? Gaat jouw voorkeur uit naar regelmatige diensten? En lijkt het je leuk om mensen te coachen en begeleiden bij hun leefstijl? Dan is de deeltijdopleiding Praktijkondersteuner in de huisartsenzorg (POH) of Praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg (PVH) mogelijk iets voor jou.

Wat doet een praktijkondersteuner (POH)? 

Als POH neem je gedelegeerde inhoudelijke taken van de huisarts over. Je houdt je eigen spreekuren voor patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en astma/COPD. Een POH geeft educatie over de aandoening en stelt een behandelplan op. Het aanpassen van de leefstijl is vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling. Hierbij kun je denken aan afvallen, stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten. Een POH ziet het als een uitdaging een patiënt hierin te motiveren en te begeleiden. Daarnaast controleer je deze patiënten op regelmatige basis en stel je waar nodig (in overleg met de huisarts) het behandelplan bij. De richtlijnen zoals die opgesteld zijn door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn hierbij je leidraad. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de huisarts, doktersassistente, fysiotherapeut, diëtiste, apotheker en specialisten in de tweedelijn. Als POH draag je tenslotte bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. Je kunt daarbij denken aan protocollering, integreren van landelijke richtlijnen in de eigen praktijk en het coachen van nieuwe medewerkers. Het werk van een POH is veelzijdig en dynamisch.

Hierbij een kort fragment van een oud-student, waarom zij destijds gekozen voor het vak praktijkondersteuner heeft gekozen.

Wat doet een praktijkverpleegkundige (PVH)?

Hogeschool Viaa biedt in het cursusjaar 2020-2021 als enige hogeschool de opleiding tot praktijkverpleegkundige (PVH) aan. De PVH verleent in zowel complexe als hoogcomplexe situaties zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en astma en COPD. Daarnaast is de PVH in staat de huisarts te ondersteunen bij oncologische zorg, de zorg voor ouderen en palliatieve zorg. Je wordt opgeleid om zorg te verlenen in situaties waarbij vaak sprake is van multimorbiditeit en waarin zorg op maat moet worden gegeven. Kernbegrippen uit Bachelor Nursing 2020 zoals evidence bases practice, klinisch redeneren en het ondersteunen bij zelfmanagement zijn een belangrijke basis. Tijdens de PVH-opleiding wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed en les over gegeven. Een PVH geeft educatie over aandoeningen en er worden behandelplannen voor de patiënten opgesteld. Het aanpassen van leefstijl is vaak een belangrijk onderdeel van deze behandeling. Een PVH ziet het als een uitdaging een patiënt hierin te motiveren en te begeleiden. De richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn hierbij je leidraad. Doordat de functie van PVH een nieuwe functie is, is deze opleiding uitermate geschikt voor verpleegkundigen met visie die van pionieren houden.

Toelating

Toelating tot de opleiding tot praktijkondersteuner:

Je kunt toegelaten worden tot de POH-opleiding als je voldoet aan de volgende eisen:

  • Diploma MBO-V of
  • Diploma In-service verpleegkundige (A, B, Z) of
  • Een afgeronde hbo-opleiding Fysiotherapie of Diëtetiek *
  • Én je hebt een stageplek voor minimaal 8 uur per week

* Mocht je een andere afgeronde hbo-opleiding hebben in de zorg en van mening zijn dat jouw opleiding en werkervaring voldoende voorbereiding zijn op deze opleiding, dan kun je uitzonderlijke gevallen na een intake-gesprek toegelaten worden tot de opleiding.

Toelating tot de opleiding tot praktijkverpleegkundige (PVH)

Je kunt worden toegelaten tot de PVH-opleiding als je voldoet aan de volgende eisen:

  • Diploma HBO-V of BN2020 diploma
  • BIG-registratie
  • Én je hebt een stageplek voor minimaal 8 uur per week

Opbouw van de opleiding

Opbouw van de opleiding tot praktijkondersteuner (POH):

De POH-opleiding bestaat uit 4 opeenvolgende modules waarin wordt ingegaan op de functie van POH, Cardiovasculair Risicomanagement, Diabetes Mellitus type 2 en Astma en COPD en er wordt gewerkt aan de aanvullende competenties uit het POH 2017 competentieprofiel. Parallel aan het volgen van deze modules wordt er stage gelopen en wordt er tijdens intervisiebijeenkomsten gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en een kwaliteitsverbetering in de huisartsenpraktijk.

Opbouw van de opleiding tot praktijkverpleegkundige (PVH):

De PVH-opleiding is een integrale opleiding, wat betekent dat gedurende de opleiding tegelijkertijd aan verschillende competenties wordt gewerkt, waarin de complexiteit steeds verder toeneemt. De opleiding bestaat uit een basisblok, een laagcomplex blok en een hoogcomplex blok. Er wordt tijdens de blokken gewerkt aan competenties uit zowel BN2020, het POH 2017 competentieprofiel als het PVH 2018 profiel. Parallel aan het volgen van deze blokken wordt er stage gelopen en wordt er tijdens intervisiebijeenkomsten gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en een kwaliteitsverbetering in de huisartsenpraktijk.

Studiebelasting

De studiebelasting van beide opleidingen bedraagt, inclusief stage en lesdagen, gemiddeld 20 uur per week.

Lesdagen

Zowel de inhoud van de lessen als de onderwijsvormen zijn divers. Onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen betreffen niet alleen medische kennis over de diverse ziektebeelden, maar ook het methodisch vorm geven van een consult, voorlichting en educatie, management en organisatie, communicatieve vaardigheden en de samenwerking met andere disciplines in de eerste en tweede lijn.

Er worden colleges gegeven in relatief grotere groepen, maar er wordt ook gewerkt in kleinere onderwijsgroepen van maximaal 12 personen of in intervisiegroepen van 3 a 4 personen. De opleiding tot praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige is een kleinschalige opleiding. Het voordeel hiervan is dat de lijntjes met de docenten kort zijn en er onderwijs op maat gegeven kan worden.

Stage

Parallel aan de lessen op school wordt door cursisten 8 uur per week stage gelopen in de huisartsenpraktijk. Tijdens de stage leren cursisten om de theorie in de praktijk te brengen en praktische vaardigheden te oefenen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek in een huisartsenpraktijk. Een stageplek heb je nodig gedurende de opleiding van september tot en met eind juni. Dit zijn 41 weken van 8 uur per week. Tijdens deze stage moet het mogelijk zijn om in ieder geval patiëntenzorg te bieden op de volgende gebieden: Astma en COPD, diabetes mellitus type 2 en cardiovasculair risicomanagement.

Voor de POH-opleiding is het van belang dat je wordt begeleid door een praktijkondersteuner met een afgeronde POH-opleiding die kennis heeft van de verschillende aandachtsgebieden.

Voor de PVH-opleiding is het van belang dat je wordt begeleid door een praktijkondersteuner met een afgeronde POH-opleiding en een verpleegkundige (bij voorkeur HBO-V) achtergrond.

Bij aanvang van de opleiding in september moet je beschikken over een stageplek. Mocht het niet lukken om een stageplek te vinden, neem dan contact op met het opleidingssecretariaat via onderstaande contactgegevens.

Na de opleiding

Over het algemeen vinden cursisten na hun afstuderen makkelijk een baan. Na de opleiding bestaan er diverse aanvullende cursussen over bijvoorbeeld ouderenzorg, insuline therapie of palliatieve zorg. Hiermee is het mogelijk om je op verschillende gebieden verder te specialiseren.

Kosten en duur opleiding

Beide opleidingen duren één cursusjaar. Voor het cursusjaar 2020-2021 geldt dat de stage begin september start en de lessen op school eind september. De lessen worden gehouden op de woensdag tussen 10.15 uur en 20.00 uur.

De opleidingen kosten € 6.300,– voor één cursusjaar (prijswijzigingen onder voorbehoud). Het boekengeld bedraagt circa € 300,–.

Inschrijven

Vraag een inschrijfformulier bij studentenzaken via studentenzaken@viaa.nl. Je ontvangt dan ook informatie over de betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Connie Bakker, via onderstaande contactgegevens.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze opleidingen en uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten en cursussen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.