Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie

De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) is een zogenaamde ‘Cross-over master’ (Vereniging Hogescholen, 2019) en richt zich op zowel formeel als informeel leiders die werken met leerlingen en jeugd in de leeftijd van 0–18 jaar binnen de complexe werkcontext van het domein Kind en Educatie en Gedrag en Maatschappij. Daarbij denken we aan onderwijs (primair, voortgezet en middelbaar), kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg of lokale overheden. Deze master is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met als afsluiting de graad Master of Arts in Gedrag en Maatschappij.

Interprofessionele samenwerking

Een belangrijk uitgangspunt van de opleiding is de interprofessionele samenwerking tussen professionals van verschillende sectoren in het domein Kind en Educatie en Gedrag en Maatschappij. Interprofessionele samenwerking vraagt nieuwe kennis, inzichten en rolverdelingen, maar ook het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid en het direct benutten van vereende krachten voor het kind en de jeugdige (De Waal, 2018; Peeters, 2018). De master bereidt professionals voor op het werken in interprofessionele leernetwerken die uiteindelijk altijd ten dienste staan van de optimale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.

Vergroten van professionele ruimte

Een tweede belangrijk uitgangspunt is de kracht van het verenigen van de perspectieven van formeel en informeel leiders en daarmee het vergroten van professionele ruimte (Ten Have, Ten Have, Lammers, & Otto, 2015). Dit uitgangspunt is gebaseerd op het beginsel van nieuw leiderschap en in lijn daarmee van nieuwe organisatievormen die nodig zijn om het perspectief van de professie en die van het management succesvol te laten samenwerken.

Narratieve professionele identiteit

Een derde uitgangspunt is de aandacht voor de narratieve professionele identiteit van leiders. De reflectieve interprofessionele dialoog naar aanleiding van complexe werksituaties is van onschatbare waarde in de ontwikkeling van professionals. Het betreft het geheel aan opvattingen, kennis, gedragingen en vaardigheden van de leider, waardoor hij herkenbaar is als een bekwame professional (Pauw, Van Lint, Gemmink, Jongstra, & Pillen, 2017).

Meer informatie - Website KPZ

Programma, studiebelasting, toelatingseisen en kosten

Bekijk onze andere masters